Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip  bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Skaidrumo atmintinė žemės ūkio ministerijos darbuotojams

Žemės ūkio ministerijos skaidraus elgesio gairės

Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos korupcijai nustatymo rezultatai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas numato, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcija kenkia...

 • ekonomikai (gali sumažėti šalies ūkio efektyvumas ir rinkos konkurencija, pablogėti gaminamų prekių ir paslaugų kokybė, prarandamas verslininkų pasitikėjimas valstybės institucijomis ir pan.);
 • politiniam-socialiam gyvenimui (atsiranda socialinė įtampa, veikianti šalies ekonomiką ir politinį stabilumą, mažėja piliečių pasitikėjimas valstybe ir demokratija ir pan.);
 • valstybiniam valdymui (blogėja viešojo administravimo kokybė, atsiranda neoficiali sprendimų priėmimo sistema ir pan.);
 • tarptautiniams santykiams (mažėja šalies prestižas, prarandama dalis galimų investicijų ir pan.).

Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai žemės ūkio sektoriuje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

 • sudaryta ir patvirtinta žemės ūkio sektoriaus antikorupcinės programos ir šios programos įgyvendinimo koordinavimo komisija.

 

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225–230 straipsniai:    

 • Numato baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir kt. Maksimali galima bausmė numatyta už kyšininkavimą (kai kyšio vertė didesnė nei 250 MGL  – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
 • Baudžiamoji atsakomybė numatyta ir kyšio davėjui – maksimali galima bausmė numatyta už papirkimą – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
 • Dėl korupcinių nusikalstamų veikų taip pat „kenčia“ tiek kyšio davėjo, tiek kyšio ėmėjo moralė: patiriama gėda dėl tokių veikų atlikimo, pasireiškia neigiama visuomenės nuomonė tokio asmens atžvilgiu ir pan.

Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, pranešti dėl Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų galimų korupcinio pobūdžio pažeidimų, susijusių su Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veikla, prašom palikti pranešimą čia. Taip pat pasiūlymus, pranešimus galite teikti ministerijos bendruoju telefonu (tel. +370 (5) 239 1111), telefonu atsakingiems darbuotojams (tel. +370 (5) 239 1039,  +370 (5) 239 1155 arba +370 (5) 239 1055), tiesiogiai atvykus į ministeriją, paštu ar per pasiuntinį, naudojantis nuoroda į STT pranešimų skiltį (https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/#turinys ).

 

Apie Žemės ūkio ministerijos, jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių  darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus, neveikimą arba korupciją taip pat galima pranešti visą parą veikiančiu ŽŪM „Pasitikėjimo linijos“ telefonu  8 5 239 1333 (paskambinusiojo telefono numeris nefiksuojamas, vieno pranešimo maksimali trukmė – 5 minutės). Pranešimą taip pat galima pateikti ir elektroniniu paštu adresu pasitikejimolinija@zum.lt

Pranešėjų anonimiškumą garantuojame.

Pranešimai nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. Dėkojame!

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-25