Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 3D-761 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų, valstybės valdomų įmonių nulinės tolerancijos korupcijai politikos aprašo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ (2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 3D-468 redakcija) patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų, valstybės valdomų įmonių nulinės tolerancijos korupcijai politikos aprašas, kurį sudaro  1 priedas  (Etikos kodeksas) ir 2 priedas (Dovanų politika), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų nusišalinimo ir nušalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą, administravimo tvarkos aprašas ir Lobistinės veiklos administravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašas. Visi minėti dokumentai skirti užtikrinti, kad Žemės ūkio ministerijoje vykdoma veikla ir elgsena atitiktų teisės aktų reikalavimus, aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir etikos standartus.

Atmintinė Ministerijos darbuotojams

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

Rekomendacijos dėl bendravimo su lobistais

Rekomendacinės gairės dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai

Ministerijos darbuotojus konsultuoja:

viešųjų ir privačių interesų derinimo  klausimais - Dovilė Čeponaitė-Kublickienė, tel. (8 5) 2391 291, el. p. dovile.ceponaite@zum.lt

- lobistinės veiklos administravimo Ministerijoje klausimais - Rasa Tašlinskienė, tel. (8 5) 2391 359, el. p. rasa.taslinskiene@zum.lt