4. Kas turi būti nurodoma kooperatyvo steigimo sutartyje?

1) steigėjų fizinių ir juridinių asmenų duomenys;

2) steigėjų teisės ir pareigos steigiant kooperatyvą, jų atsakomybė už steigimo įsipareigojimų nevykdymą;

3) steigiamo kooperatyvo pavadinimas ir buveinė; 

4) asmenys (steigėjai, taip pat kiti asmenys), įgalioti atstovauti steigiamam kooperatyvui, jų teisės ir pareigos;

5) stojamojo mokesčio, minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai;

6) kiekvieno steigėjo įsipareigojimas iki steigiamojo susirinkimo sumokėti stojamąjį mokestį ir įnešti pajinį įnašą, ne mažesnį už minimalų pajaus dydį;

7) stojamojo mokesčio ir pajinio įnašo įmokėjimo tvarka, sąlygos ir terminai, delspinigiai už nustatytu laiku nesumokėtą stojamąjį mokestį ir pajinį įnašą;

8) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka, jo dalyviai;

9) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;

10) įmokėtų stojamųjų mokesčių ir pajinių įnašų grąžinimo tvarka, jei kooperatyvas  neįsteigiamas;

11) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;

12) sutarties sudarymo data ir vieta.

Kooperatyvo steigimo sutartį privalo pasirašyti visi steigėjai: fiziniai asmenys ir (arba) juridinių asmenų įgalioti asmenys. Ši sutartis notaro netvirtinama.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-20