28. Kuo skiriasi kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), mažoji bendrija (MB) ir uždaroji akcinė bendrovė(UAB)?

Kooperatyvas, kaip ir mažoji bendrija (MB) ar uždaroji akcinė bendrovė (UAB), yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – tai reiškia, kad įmonių savininkai neatsako savo turtu verslo nesėkmės atveju. 

 

 

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

Žemės ūkio bendrovė (ŽŪB)
Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
Mažoji bendrija  (MB)
 
Minimalus dalyvių skaičius 5 nariai 2 nariai 1 akcininkas 1 narys
Maksimalus dalyvių skaičius nėra nėra Iki 250 akcininkų 10 narių
Minimalus kapitalo dydis nėra nėra Ne mažesnis kaip 2500 Eur nėra
Steigėjai  Fiziniai ar juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai asmenys
Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas 1 narys 1 balsas (arba kooperatinės bendrovės įstatuose nustatyta tvarka) 1 ŽŪB narys 1 balsas 1 akcija 1 balsas (išskyrus įstatyme numatytas išimtis) 1 dalyvis 1 balsas (arba kita nustatyta balsų skirstymo dalyviams tvarka, MB nuostatuose)
Kapitalas ir įnašai

Piniginis arba nepiniginis nario įnašas

Dydis nustatytas kooperatyvo įstatuose

Pajiniai narių įnašai Įstatinis kapitalas (akcijos) apmokamas pinigais ir (ar) nepiniginiais įnašais

Dalyvių įnašai (pinigai ar kitoks ekonomiškai įvertinamas turtas)

Įnašų vertė nustatoma dalyvių susitarimu

Pelno paskirstymas/nuostolių dengimas

Grynasis pelnas skirstomas:

1) atsargos (rezerviniam) kapitalui papildyti;

2) apyvartai proporcingoms išmokoms mokėti;

3) dividendams mokėti (maksimalus dividendo dydis nustatomas kooperatinės bendrovės įstatuose).

Pelno likutis naudojamas įstatuose nustatyta tvarka. 

Nuostoliams dengti pirmiausia naudojamas atsargos (rezervinis) kapitalas, likusios nuostolių dalies dengimo tvarka nustatoma kooperatinės bendrovės įstatuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrovės nari susirinkimo nutarime dėl pelno paskirstymo turi būti nurodyta:

1) balansinis pelnas; 

2) privalomosios įmokos iš pelno;

3) atskaitymai į atsargos (rezervinio) kapitalo fondą (atsargos rezervinio) kapitalo fondas naudojamas nenumatytoms išlaidoms ir nuostoliams padengti); 

4) pelno dalis darbuotojų premijoms;

5) atskaitymai pagrindiniam kapitalui padidinti;  

6) dividendai; 

7) rezervas. 

Dividendai skaičiuojami proporcingai turimo pajaus vertei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelnas paskirstomas: privalomajam rezervui, kitiems  rezervams, dividendams, pelno dalį skirtą metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; nuostolių padengimui. Dividendai paskirstomi proporcingai turimų akcijų skaičiui. Akcininkų susirinkimo metu jei UAB patyrė nuostolių akcininkai priima sprendimus kaip bus dengiami nuostoliai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB dalyviai paskirsto pelną arba už MB finansinius metus, arba už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį (jeigu skirstomas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelnas, mažoji bendrija privalo būti sudariusi ir trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio, finansinių ataskaitų rinkinį).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens organai

Visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas.

 

 

 

Valdyba arba administracija. Narių susirinkimui nutarus, bendrovės valdyba gali būti nesudaroma. Tokiu atveju valdybos funkcijas atlieka narių susirinkimas ir administracija.

 

Priežiūros organai: stebėtojų taryba ir valdyba.

Vienasmenis valdymo organas – direktorius.
Visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
 
 
 
 

Pasirinktinai: arba 1) MB dalyvių susirinkimas, kuris yra kartu ir MB valdymo organas; arba 2) MB dalyvių susirinkimas ir MB vadovas.

 

 

 

Mokėtinas pelno mokestis

5% (jei 50% visų pajamų sudaro  pajamos iš žemės ūkio veiklos)

 

                 15 %

 

 

5 % tarifas taikomas įmonėms kurių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur arba 15 %

5 % tarifas taikomas įmonėms kurių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur arba 15 %

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-14