Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymo Nr. 3P-52

         (Lietuvos Respublikos

         žemės ūkio ministro

         2018 m. rugsėjo 5 d.

                                                                                                               įsakymo Nr. 40P- 24   redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) ir jos reguliavimo srities įstaigų parengti teisės aktų projektai ir kiti dokumentai būtų parengti ir įforminti pagal nustatytus reikalavimus ir atitiktų valstybinės kalbos normas.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų redagavimo patirtį valstybinėse įstaigose;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, valstybinės kalbos normas ir teisės aktų rengimą;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. redaguoja ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių darbuotojų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų rengimą ir įforminimą pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus;

6.2. redaguoja su Lietuvos kaimo plėtros  2014-2020 metų programos įgyvendinimu susijusius ministerijos darbuotojų parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

6.3. teikia siūlymus dėl esamų teisės aktų (rengia naujus teisės aktus projektus) ir pagal poreikį rengia ministerijos vidaus teisės aktų ir ministerijos vadovybės pavedimų projektus bei siunčiamus raštus dokumentų valdymo klausimais;

6.4. teikia siūlymus dirbančiam su terminų banku vyriausiajam specialistui dėl lietuvių kalbos terminų;

6.5. prireikus protokoluoja ministerijos vadovybės kviečiamus posėdžius ir pasitarimus;

6.6. konsultuoja ministerijos darbuotojus lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais;

6.7. redaguoja ministerijos vadovybės sveikinimus ir padėkas;

6.8. vykdo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                          

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)