Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – A 2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti organizuoti asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą, vadovybės informavimą apie jų vykdymo eigą ir rezultatus, dalyvauti teikiant informaciją ministerijos sričiai priklausančiais klausimais atvykstantiems į skyrių ir skambinantiems telefonu.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;

5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. turėti įgūdžių bendraujant su interesantais, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojais, nagrinėjančiais asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

5.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja ministerijoje gautų asmenų prašymų, pranešimų ir skundų tvarkymo procese;

6.2. dalyvauja teikiant informaciją ministerijos reguliavimo sričiai priklausančiais klausimais į skyrių atvykstantiems ir skambinantiems telefonu interesantams;

6.3. kaupia, analizuoja ir teikia pusmečio, metų duomenis skyriaus vedėjui apie asmenų prašymų, pranešimų ir skundų vykdymo eigą, nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą bei pagal kompetenciją teikia pasiūlymus veiklos tobulinimui;

6.4. informuoja asmenis apie ministerijoje gautus ir nagrinėjamus jų skundus, įteikiant arba išsiunčiant jiems paštu skundo nagrinėjimo faktą patvirtinantį dokumentą bei asmenims pageidaujant informuoja juos apie skyriuje gautus ir ministerijoje nagrinėjamus jų prašymus;

6.5. formuoja ir tvarko asmenų prašymų, pranešimų ir skundų bei atsakymų į juos bylas pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

6.6. rengia raštus dėl dokumentų persiuntimo į kitas institucijas, įstaigas ir organizacijas;

6.7. dalyvauja organizuojant anonimišką asmenų apklausą pagal anketos parengtus klausimus ir pagal poreikį teikia apklausos analizės duomenis skyriaus vedėjui, siekiant nustatyti asmenų nuomonę apie prašymų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę;

6.8. atlieka Žemės ūkio ministerijos archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo ir administravimo paslaugų einamąją finansinę kontrolę ;

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)