Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3) (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti racionalų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą vykdant  priemonių „Žemės ūkio ministerijos funkcijų valdymas“ ir „Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas“, „Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės politikos susitikimuose“ skirtų asignavimų einamąją ir paskesniąją kontrolę, pagal kompetenciją rengti ir teikti ministerijos vadovybei ir (ar) kitoms suinteresuotoms institucijoms lėšų panaudojimu susijusias ataskaitas, tikrinti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) parengtus dokumentus.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Finansų ministerijos bei kitų institucijų teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

5.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);

5.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje vykdant žemės ūkio srities biudžeto programų apskaitą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo mokėjimui pateiktų dokumentų einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

6.2. priima, tikrina ir nustatyta tvarka teikia Centrui pagal kuravimo sritį priskirtų priemonių išlaidas pateisinančius dokumentus (ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis, aktus ir kitus faktines išlaidas pateisinančius dokumentus), užtikrina teikiamų duomenų korektiškumą ir  teisingumą;

6.3. vykdo ministerijoje vykdomų projektų gautų ir naudojamų asignavimų kontrolę;

6.4. vykdo ir užtikrina, kad pagal kuruojamą veiklos sritį sutartys, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo aktai ir kiti dokumentai iš ministerijos struktūrinių padalinių, įstaigų ir organizacijų būtų pateikiami ir sistemoje suregistruoti laiku, pagal sutartyse numatytus terminus prižiūri jų įforminimo kokybę;

6.5. vykdo Centro atliktų mokėjimų pagal sutartis peržiūrą;

6.6. išrašo sąskaitas faktūras ministerijos patalpas nuomojančioms įstaigoms už ploto nuomą ir komunalines paslaugas. Su ministerijos patalpas nuomojančiomis įstaigomis suderina sąskaitų apmokėjimo datas, kontroliuoja savalaikį sąskaitų apmokėjimą, vykdo pajamų įmokų už patalpų nuomą kontrolę;

6.7. valdo ministerijos pateiktas sąskaitas faktūras e-sąskaita sistemoje, vykdo pateiktų elektroninių sąskaitų kontrolę pagal pasirašytas sutartis ir finansavimo pažymas;

6.8. rengia buhalterines pažymas ir teikia jas ministerijos struktūriniams padaliniams bei suinteresuotoms institucijoms;

6.9. pagal kompetenciją rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir (ar) kitoms suinteresuotoms institucijoms veiklos ir kitas, su lėšų panaudojimu susijusias ataskaitas;

6.10. teikia paaiškinimus, rekomendacijas ir informaciją apskaitos klausimais ministerijos tarnautojams, taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams;

6.11. dalyvauja ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų inventorizacijoje, rengia ataskaitas apie inventorizacijos rezultatus, teikia duomenis ministerijos vadovybei;

6.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Susipažinau

               

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                    (data)