Pareigų aprašymas Spausdinti

2021-11-04T00:00:00487764Įsakymas2021-11-04T00:00:0040P-25

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 40P-25

redakcija)

Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamento

Biudžeto SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I  SKYRIUS PAREIGYBĖ

1.  Finansų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas) (K3).

2.  Pareigybės lygis - A2.

3.  Pareigybės paskirtis - skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui atlikti biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau - EŽŪFKP) priemonių įgyvendinimas, padėti rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, susijusius su EŽŪFKP priemonėmis, pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse atlikti finansų kontrolę.

4.  Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II  SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Darbuotojas, einantis Šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba j am prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

5.2.      turėti darbo patirties finansų srityje;

5.3.   išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, vidaus ir finansų kontrolę, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos finansavimą;

5.4.išmanyti bendrąją žemės ūkio politiką (toliau - BŽŪP), šios politikos finansavimą reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus;

5.5.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas;

5.6.   išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word. MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook. Internet Explorer.

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1 .padeda atlikti biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas EŽŪFKP priemonių įgyvendinimas, kaupia ir analizuoja duomenis apie biudžeto lėšų naudojimą EŽŪFKP priemonėms finansuoti;

6.2. pagal skyriaus kompetenciją padeda rengti ar dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su EŽŪFKP priemonėmis, kad užtikrintų tinkamą šių priemonių finansavimą ir įgyvendintų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

6.3. pagal skyriaus kompetenciją atlieka priskirtų priemonių išankstinę kontrolę, vizuojant prašymus organizuoti pirkimus ir (ar) pasirašant finansavimo arba paslaugų pirkimo sutartis;

6.4. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, skyriui inicijavus viešuosius pirkimus ir sudarius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;

6.5. renka ir teikia informaciją, reikalingą skyriaus darbuotojams dalyvaujant ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.6. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamajam pavestų funkcijų vykdymą. Susipažinau

Susipažinau

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)