Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
            3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką informacinės sistemos funkcionavimą ir plėtrą, reikiamą kompiuterių techninės programinės įrangos panaudojimo, darbuotojų informacinio aprūpinimo bei kompiuterinių duomenų saugumo lygį, vykdant ministerijos funkcijas ir įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą (toliau – Programa).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – informacinių technologijų panaudojimo administruojant Programą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, būti susipažinęs su ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti administruoti Microsoft Windows Server ir Microsoft Windows operacines sistemas bei serverių tarnybas – Active Directory, ISS, DHCP, DNS, RADIUS ir kt.;

6.6. mokėti administruoti elektroninio pašto tarnybą Microsoft Exchange;

6.7. mokėti administruoti duomenų bazių valdymo sistemą Microsoft SQL Server;

6.8. mokėti administruoti MS Office 365 paslaugas - SharePoint, OneDrive; Exchange, Skype;

6.9. mokėti administruoti TCP/IP kompiuterinius tinklus, sugebėti konfigūruoti tinklo įrangą – komutatorius/maršrutizatorius, tinklo ugniasienes;

6.10. mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis;

6.11. žinoti Interneto bei Intraneto technologijų veikimo principus;

6.12. žinoti informacinių technologijų saugos principus ir priemones;

6.13. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su Programos įgyvendinimu:

7.1. pagal kompetenciją rengia ministerijos veiklą informacinių sistemų eksploatavimo klausimais reglamentuojančių teisės aktų projektus;

7.2. analizuoja informacinių technologijų vystymosi tendencijas ir teikia siūlymus jų pritaikymui optimizuojant Programos vykdymą;

7.3. vykdo ministerijos darbuotojų aprūpinimą reikiamomis informacinių technologijų priemonėmis Programos vykdymui;

7.4. administruoja ministerijos darbuotojų prisijungimą prie centralizuotų Lietuvos informacinių sistemų, registrų;

7.5. vykdo ministerijos kompiuterinio tinklo, Microsoft Windows Server ir Microsoft Windows operacines
sistemas bei serverių tarnybų – Active Directory, ISS, DHCP, DNS, RADIUS ir kt. priežiūrą;

7.6. vykdo MS Office 365 paslaugų administravimą;

7.7. vykdo techninę kompiuterių priežiūrą bei, reikalui esant, modernizavimą;

7.8. vykdo dauginimo ir spausdinimo įrangos priežiūrą;

7.9. vykdo bevielio tinklo priežiūrą bei, reikalui esant, modernizavimą;

7.10. vykdo vaizdo telekonferencinės įrangos priežiūrą;

7.11. vykdo informacinės sistemos saugos priemonių diegimą ir priežiūrą;

7.12. vykdo duomenų kopijavimo ir atstatymo sistemos Veeam backup priežiūrą;

7.13. teikia pagalbą ir konsultuoja darbuotojus ministerijoje naudojamų informacinių sistemų, Microsoft Office ir kitų taikomųjų paketų naudojimo klausimais;

7.14. teikia pasiūlymus dėl informacinės sistemos eksploatacinių medžiagų poreikio.

7.15. užtikrina žinybinės telefonų stoties valdymą, kompiuterinio – telefoninio tinklo bei prietaisų priežiūrą ir organizuoti jų remontą;

7.16. organizuoja ministerijos salių įgarsinimą, bei garso aparatūros remontą;

7.17. organizuoja apsaugos sistemų įrengimą, jų paleidimą derinimą ir remontą;

7.18. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų sudarytų ir sudaromų komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.19. atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę vykdant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose bei siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų prekių, paslaugų ir (ar) darbų teikimo sutarčių įgyvendinimą;

7.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)