Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2.  NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
  3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti ministerijai deleguotas valstybės iždo funkcijas, diegiant ir koordinuojant Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (toliau - VBAMS), Finansų valdymo ir apskaitos (toliau - FVAIS) sistemas ministerijoje ir biudžetinėse organizacijose, užtikrinti reikiamą kompiuterių techninės ir programinės įrangos panaudojimo, darbuotojų informacinio aprūpinimo bei kompiuterinių duomenų saugumo lygį, kokybišką informacinės sistemos funkcionavimą ir plėtimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas susijusias su informacinių technologijų taikymu ministerijos veikloje ir dalinai administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties išsilavinimą;

6.2.  turėti darbo patirties informatikos srityje;

6.3.  turėti darbo patirties su informacinėmis sistemomis, parengtomis Microsoft Dynamics NAV pagrindu.

6.4.  mokėti administruoti Microsoft Windows, Microsoft Windows Server operacines sistemas;

6.5.  mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis;

6.6.  žinoti Interneto bei Intraneto technologijų pagrindinius principus;

6.7.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, būti susipažinęs su ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu;

6.9.  mokėti užsienio (ES) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.10.        gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.  pagal kompetenciją rengia ministerijos veiklą informacinių sistemų eksploatavimo klausimais reglamentuojančių teisės aktų projektus;

7.2.  Vykdo Finansų ministerijos deleguotas VBAMS ir FVAIS sistemų administravimo funkcijas, užtikrina tinkamą sistemų veikimą vykdant ministerijos funkcijas ir funkcijas susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  įgyvendinimu;

7.3.  organizuoja  pavaldžių įstaigų prisijungimą prie VBAMS sistemos;

7.4.  administruoja prisijungimą prie e-sąskaita sistemos;

7.5.  administruoja darbo užmokesčio informacinę sistemą;

7.6.  administruoja turto inventorizavimo informacinę sistemą;

7.7.  administruoja ministerijos darbuotojų prisijungimą prie centralizuotų Lietuvos informacinių sistemų, registrų;

7.8.  vykdo techninę kompiuterių priežiūrą, užtikrina darbo vietų prisijungimą prie VBAMS, FVAIS, VSAKIS);

7.9.  užtikrina ministerijos sistemų prisijungimus prie bankinių sistemų; 

7.10.        teikia pagalbą ir konsultuoja darbuotojus ministerijoje naudojamų informacinių sistemų, Microsoft Office ir kitų taikomųjų paketų naudojimo klausimais;

7.11.        talpina informaciją ministerijos interneto svetainėje, intraneto portale, Teisės aktų informacinėje sistemoje;

7.12.        pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, kuriose sprendžiami informatikos klausimai;

7.13.        dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų sudarytų ir sudaromų komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.14.   atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę vykdant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose, bei kontroliuoja, kad lėšų ir materialiųjų vertybių, susietų su informacinėmis technologijomis, naudojimas būtų vykdomi tinkamai;

7.15.   pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio  skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)