Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo  28d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

Bendrųjų reikalų SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau darbuotojas) (K5).

2. Pareigybės lygis – C.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus specialisto (elektriko) pareigybė reikalinga prižiūrėti, kad ministerijos administraciniame pastate būtų techniškai tvarkingai eksploatuojamas elektros ūkis, vykdyti šio ūkio einamąjį remontą, siūlyti ir diegti priemones taupiam elektros energijos naudojimui.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją ir ne mažiau 1 metų darbo stažą pagal įgytą specialybę, ir būti atestuotam;

5.2. išmanyti elektros energijos tiekimo sistemų veikimo principus, jų remonto būdus ir taisykles;

5.3. žinoti apsaugos signalizacijos ir automatikos sistemų veikimo principus;

5.4. žinoti priešgaisrinės saugos, darbo ir elektros saugos taisyklių pagrindinius reikalavimus, nelaimingų atsitikimų metu nukentėjusiems pirmos pagalbos suteikimo principus;

5.5. išmanyti elektros įrengimų ir elektros prietaisų technines charakteristikas;

5.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. prižiūri, kad techniškai taisyklingai ir tvarkingai būtų naudojamos ministerijos patalpų elektros instaliacijos sistemos ir įrengimai, laiku ir prisilaikant elektros saugos reikalavimų šalina elektros energijos tiekimo sutrikimus ir vykdo elektros sistemų bei įrengimų einamojo remonto darbus;

6.2. įgyvendina priemones elektros energijos taupiam naudojimui užtikrinti;

6.3. prireikus valo šviestuvus, juos nuima arba atjungia elektros energiją, kad valytojos galėtų juos saugiai nuvalyti;

6.4. atliekant savo pareigas vykdo darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, saugo savo ir kitų darbuotojų bei ministerijos svečių sveikatą;

6.5. esant avarinei situacijai arba grubiam elektros įrenginių naudojimo taisyklių pažeidimui nutraukia elektros energijos tiekimą ir apie tai praneša skyriaus vedėjui;

6.6. užtikrina, kad elektrikui priskirtais įrengimais, prietaisais bei aparatūra nesinaudos pašaliniai asmenys;

6.7. prižiūri, kad techniškai taisyklingai ir tvarkingai būtų naudojamos ministerijos patalpų elektros instaliacijos sistemos ir įrengimai, laiku ir prisilaikant elektros saugos reikalavimų būtų šalinami elektros energijos tiekimo sutrikimai ir elektros sistemų bei įrengimų remonto darbai, kur dirba Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių dalis darbo laiko skiriama Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonei „techninė pagalba“ administruoti;

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)