Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau darbuotojas) (K4).

2. Pareigybės lygis – C.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus specialisto pareigybė reikalinga tarnybinio transporto vairavimui, priežiūrai, keleivių ir krovinių pervežimui.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją ir 3 metų vairuotojo darbo stažą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius žmonių saugą darbe, priešgaisrinę apsaugą ir civilinę saugą;

5.3. žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus,  krovinių tvirtinimo būdus;

5.4. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

5.5. žinoti autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui;

5.6. žinoti autotransporto priemonei keliamus techninio aptarnavimo, remonto bei priežiūros reikalavimus, su tuo susijusios dokumentacijos pildymo tvarką;

5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka visus reikalingus transporto priemonės techninio aptarnavimo darbus darbo dienos pradžioje;

6.2. savalaikiai pildo kelionės lapą bei kitą papildomą dokumentaciją;

6.3. transporto priemonę vairuoja tik turint vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną bei kelionės lapą ir transporto priemonės draudimą.

6.4. važiuojant nuolat seka prietaisų, kontroliuojančių bei atspindinčių variklio darbą, parodymus, stebi bendrą transporto priemonės būklę, o atsiradus pažeidimams ar gedimams, imasi visų reikiamų priemonių pažeidimui ar gedimui pašalinti;

6.5. saugo ir racionaliai naudoja degalus, tepalus, transporto priemonės detales bei medžiagas, kitas jam perduotas materialines vertybes, nuolat tvarko transporto priemonės eksploatavimo medžiagų apskaitą;

6.6. įstaigos vardu įsigyjant prekes, patikrinti jų kiekį ir kokybę, užtikrina tinkamą įforminimą;

6.7. užtikrina transporto priemonės, kito jam perduoto įmonės turto apskaitą bei saugumą;

6.8. atlieka transporto priemonės reikiamą apžiūrą, techninio   aptarnavimo darbus ir pastato transporto priemonę į nurodytą vietą darbo dienos pabaigoje;.

6.9. tinkamai saugo jo žinioje esančius dokumentus;

6.10. laikosi darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;

6.11. dalyvauja darbo grupėse atliekant revizijas, patikrinimus ir inventorizacijas;

6.12. užtikrina krovinių, korespondencijos paėmimą ir pristatymą į nurodytas vietas;

6.13. pervežant keleivius sukrauna ir iškrauna keleivių bagažą, vykdo transporto priemonę užsakiusio darbuotojo nurodymus;

6.14. užtikrina pastovų darbo metu kanceliarinių prekių, medžiagų pristatymą iš sandėlio priskirtiems padaliniams;

6.15. aptarnauja tarnybiniu transportu Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kurių dalis darbo laiko skiriama Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonei „techninė pagalba“ administruoti;

6.16. seka automobilių techninę būklę, laiku atlieka automobilių periodinius techninius aptarnavimus, kurie buvo įsigyti ar nuomojami iš lėšų skirtų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonei „techninė pagalba“ administruoti.

6.17. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

6.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                     

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)