Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau darbuotojas) (K3).

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės paskirtis - skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos tarnybinio transporto priemonėms saugiai ir racionaliai eksploatuoti, jų priežiūrai ir remontui organizuoti, su ministerijos tarnybinio transporto priemonių naudojimu susijusiai dokumentacijai tvarkyti.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ūkio priežiūros srityje;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius žmonių saugą darbe, priešgaisrinę apsaugą ir civilinę saugą, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių eksploatacijos, priežiūros ir kelių eismo taisyklių reikalavimus;

5.5. išmanyti automobilių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, veikimą, gedimo požymius bei priežastis, jų įtaką saugiam eismui;

5.6. išmanyti automobilių eksploatavimo instrukcijas ir defektinių žiniaraščių bei kitos techninės dokumentacijos pildymo tvarką, išmanyti automobilių remonto ir priežiūros bei aplinkos apsaugos reikalavimu;

5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point, Navision.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja tarnybinio transporto lėšų ir degalų panaudojimą pagal patvirtintus degalų limitus;

6.2. išduoda ir priima darbuotojams, kuriems priskirtas tarnybinis transportas, kelionės lapus, tikrina ar teisingai jie užpildyti;

6.3. nuolat kontroliuoja, kad tarnybinis transportas būtų naudojamas pagal paskirtį, laikomas nustatytose automobilių saugojimo vietose;

6.4. užtikrina, kad ministerijos automobiliai būtų geros techninės būklės, prireikus organizuoja automobilių remontą, rengia ataskaitas;

6.5. rengia dokumentus degalų normoms tvirtinti ir tikrina ar laikomasi nustatytų degalų normų;

6.6. kontroliuoja degalų kortelėse esančias pinigines lėšas ir užtikrina, kad jos laiku būtų papildomos pagal nustatytas degalų normas;

6.7. užtikrina, kad ministerijos automobiliai būtų apdraudžiami vairuotojų civilinės atsakomybės privalomuoju ir kasko draudimu;

6.8. užtikrina, kad būtų vykdoma ministerijos automobilių valstybinė techninė apžiūra;

6.9. rengia ir teikia VĮ Turto bankui pasiūlymus administracinių pastatų priežiūros, ministerijos administracinio pastato šilumos ūkio paruošimo šildymo sezonui, vandentiekio, kanalizacijos, šilumos, elektros tinklų darbo eksploatavimo ir sutrikimo bei avarijų likvidavimo, patalpų valymo ir kitais klausimais;

6.10. teikia duomenis VTIPS apie ministerijos disponuojamą nekilnojamąjį turtą ir tarnybinį transportą;

6.11. organizuoja ministerijoje pravedamų konferencijų, seminarų, pasitarimų bei kitų priemonių ūkinį aptarnavimą;

6.12. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme;

6.13. analizuoja ministerijos tarnybinio transporto bei degalų poreikį, vykdo jų panaudojimo kontrolę, taip pat automobilių nuomai, automobilių priežiūrai organizuoti, apskaitai tvarkyti ir atsiskaityti su šių paslaugų tiekėjais tiems automobiliams, kurie buvo įsigyti ar nuomojami iš lėšų skirtų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonei „techninė pagalba“ administruoti.

6.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)