Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3).

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės paskirtis – vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dokumentų valdymo informacinės sistemos palaikymui ministerijoje bei pavaldžiose institucijose, užtikrinti kokybišką informacinės sistemos funkcionavimą ir plėtrą, reikiamą kompiuterių techninės programinės įrangos panaudojimo, darbuotojų informacinio aprūpinimo bei kompiuterinių duomenų saugumo lygį.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2.  turėti darbo patirties kompiuterinio tinklo priežiūros ir administravimo srityje;

5.3.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį;

5.4.  mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis;

5.5.  mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

5.6.  žinoti Windows Server operacinės sistemos, Interneto bei Intraneto technologijų pagrindinius veikimo principus;

5.7.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.  administruoja dokumentų valdymo informacinę sistemą. Užtikrina bendrų ministerijos dokumentų ir su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa susijusių dokumentų tvarkymą;

6.2.  vykdo dokumentų valdymo informacinės sistemos naujo funkcionalumo diegimo darbus;

6.3.  teikia pasiūlymus dėl  dokumentų valdymo informacines plėtros;

6.4.  vykdo LINESIS sistemos vartotojų administravimą;

6.5.  administruoja ministerijos darbuotojų prisijungimą prie centralizuotų Lietuvos informacinių sistemų, registrų;

6.6.  vykdo techninę kompiuterių priežiūrą, užtikrina darbo vietų prisijungimą prie dokumentų valdymo sistemos;

6.7.  administruoja ministerijos interneto svetainę;

6.8.  talpina informaciją ministerijos interneto svetainėje, intraneto portale, Teisės aktų informacinėje sistemoje;

6.9.  teikia pagalbą ir konsultuoja darbuotojus ministerijoje naudojamų informacinių sistemų, Microsoft Office ir kitų taikomųjų paketų naudojimo klausimais;

6.10.        užtikrina tinkamą telefoninių pokalbių apskaitos programos valdymą, informacijos kaupimą, kontrolę bei konfidencialumą;

6.11.        prižiūri tarnybinių mobiliojo ryšio telefonų panaudojimo apskaitą, ruošia kasmėnesines ataskaitas atsiskaitymui su ryšio paslaugos tiekėjais;

6.12.        atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę vykdant  viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose bei siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų prekių, paslaugų ir (ar) darbų teikimo sutarčių įgyvendinimą;

6.13.        vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)