Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo  28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga planuoti, užsakyti ministerijos ūkio materialines vertybes ir medžiagas, jas priimti, apskaityti ir pagal nustatytą tvarką išduoti ministerijos darbuotojams.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinio-techninio tiekimo, apskaitos klausimus, ministerijos nuostatais bei darbo reglamentu;

5.2. turėti darbo patirties materialinių vertybių tiekimo ir apskaitos srityje;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point,, DocLogix;

5.6. žinoti materialinių vertybių standartus, prekių rūšis, kokybės savybes ir sunaudojimo normas;

5.7. žinoti materialinių vertybių apskaitos vedimo tvarką;

5.8. žinoti ministerijos vidaus darbo taisykles;

5.9. žinoti priešgaisrinės bei darbo saugos taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja išlaidų poreikio skaičiavimus įsigyjant inventorių, kanceliarines bei kitų ūkio medžiagų poreikį;

6.2.  rengia kanceliarinių prekių, biuro popieriaus, buities ir elektros prekių, gėlių ir jų kompozicijų, vizitinių kortelių ir anspaudų, geriamo vandens technines specifikacijas ir pirkimo prašymus;

6.3. rengia materialinių vertybių užsakymo, išdavimo ir naudojimo ministerijos darbuotojams tvarkas;

6.3. išduoda materialines vertybes ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis nustatyta tvarka;

6.4. užsako vizitines korteles ir spaudus ministerijos darbuotojams nustatyta tvarka;

6.5. organizuoja gėlių užsakymą ir augalų priežiūrą ministerijos patalpose ir teritorijoje;

6.6. dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėje inventorizacijoje, teikia pasiūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti ministerijos turto nurašymo;

6.7. kontroliuoja, kad gaunamos materialinės vertybės atitiktų techninių sąlygų reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus;

6.8. organizuoja laikraščių, žurnalų ir knygų prenumeratą;

6.9. organizuoja užuojautų Vyriausybės vadovams, kitiems žmonėms, ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams ir ministerijos valstybės tarnautojams bei darbuotojams rengimą;

6.9. reikalauja, kad visos pristatomos materialinės vertybės būtų tvarkingai supakuotos, teisingai įformintos, be išorinių defektų;

6.10. inicijuoja sprendimus, vykdo einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;

6.11. atsako už finansų kontrolės taisyklėse pagal kuruojamą sritį nurodytų reikalavimų laikymąsi vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

6.12 atsako už priskirtų ir sudarytų  sutarčių vykdymą, susijusį su pareigybių aprašyme nustatytomis funkcijomis;

6.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                     

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)