Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio   ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo

Nr. 40P-9 redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
              3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti ministerijos uždavinius ir funkcijas žemės ūkio paskirties statinių normatyvų rengimo, sprendimų, susijusių su apleistais bešeimininkiais statiniais, rengimo, statybų būklės, įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių statybų procesą žemės ūkyje, analizavimo, investicijų, susijusių su statybos klausimais, srityse, rengti, tikslinti, papildyti teisės aktų projektus, reglamentuojančius statybos procesą, ir siūlymus kitoms priemonėms įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –  žemės ūkio statinių statybų proceso normavimo klausimai, sprendimai, susiję su žemės ūkio paskirties statinių normatyvais, apleisti bešeimininkiai statiniai.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerinės krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio statinių statybos, investicijų, bešeimininkių statinių sutvarkymo klausimais ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų procesą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas;

6.6. mokėti  anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, susijusius su statyba, normatyvinius statybos techninius dokumentus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;

7.2. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir savivaldybių parengtus įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius statybų procesą, bešeimininkių statinių klausimus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

7.3. teikia siūlymus statybų paslaugų žemės ūkiui teikimo plėtros ir šioje srityje iškylančių problemų sprendimo klausimais, sprendžia kitus su statyba žemės ūkyje susijusius klausimus;

7.4. dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje statybų žemės ūkyje klausimais bei atstovauja savo įstaigą, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;

7.5. palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir užsienio šalių institucijomis sprendžiant bendras statybų žemės ūkyje problemas bei siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;

7.6. renka, kaupia ir analizuoja Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus statybos ir statinių priežiūros klausimais, rengia informacinę analitinę medžiagą apie rinkų situaciją kuruojamu klausimu;

7.7. analizuoja apleistų bešeimininkių statinių būklę ir inicijuoja siūlymus dėl valstybės paramos apleistų bešeimininkių statinių priežiūrai teikimo. Rengia ir teikia Europos Komisijai medžiagą tokioms paramos priemonėms notifikuoti; pagal kompetenciją užtikrina šių valstybės pagalbos priemonių priežiūrą ir įgyvendinimą, teikia konsultacijas jų įgyvendinimo klausimais;

7.8. teikia siūlymus statybų paslaugų žemės ūkiui teikimo plėtros ir šioje srityje iškylančių problemų sprendimo klausimais, spręsti kitus su statyba žemės ūkyje susijusius klausimus;

7.9. palaiko ryšius su mokslo, mokymo ir projektavimo organizacijomis statybos žemės ūkyje problemų sprendimo klausimais;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)