Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 40P-25 redakcija)

                     

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
           3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, šių produktų sertifikavimą, kokybę, ženklinimą, importą ir eksportą, rengimui bei savo kompetencijos ribose bendradarbiauti ir atstovauti ministeriją šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose bei Europos Sąjungos institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –ekologiškų produktų gamybos, perdirbimo, sertifikavimo, ženklinimo ir ženklų naudojimo, importo ir eksporto, administravimo bei reglamentavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, bei Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ekologinį ūkininkavimą, ekologiškų produktų gamybą, sertifikavimą, perdirbimą, ženklinimą šių produktų importo ir eksporto tvarką, ekologiško maisto kokybę;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo ir koordinuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir priemonių, susijusių su ekologiniu ūkininkavimu, sertifikavimu, ekologiškų produktų perdirbimu, kokybe, ženklinimu rengimą ir derina su Europos Sąjungos teise;

7.2. rengia ir derina su Europos Sąjungos teise reikalingus teisės aktus ir dokumentus ekologiškų produktų importui bei eksportui;

7.3. koordinuoja ekologiškų produktų ženklinimo ir ženklų naudojimo pagal Europos Sąjungos reglamentus kontrolę;

7.4. koordinuoja ekologinės žemės ūkio gamybos sertifikavimo ir kontrolės sistemos darbą;

7.5. koordinuoja ekologinio ūkininkavimo informacinės sistemos diegimą ir funkcionavimą;

7.6. koordinuoja ar vykdo visuomenės informavimą apie ekologinį ūkininkavimą, ekologiškų maisto produktų gamybą, ženklinimą ir realizavimą;

7.7. rengia teisės aktus dėl konkurso „Geriausias ekologinis gamybos ūkis“ ir (arba) „Geriausia ekologinės gamybos įmonė“ atlikimo, prisideda prie konkurso organizavimo;

7.8. pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja informaciją apie tarptautinius projektus ir jų vykdymo perspektyvas, skatina užsienio investicijas;

7.9. atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.10. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.11. pagal kompetenciją rengia, derina pozicijas bei jas pristato atstovaujant ministeriją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.14.  pagal kompetenciją koordinuoja iniciatyvų, skirtų ekologinei gamybai skatinti ir viešinti,  organizavimą;

7.15. teikia siūlymus dėl mokslinių darbų atlikimo ekologinės gamybos srityje;

7.16. teikia pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus informaciją, susijusią su ekologine žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, Europos Komisijai;

7.17. rengia teisės aktus, susijusius su informacijos teikimu Europos Komisijai apie ekologinės gamybos pažeidimus, koordinuoja informacijos Europos Komisijai teikimą, tvirtina teikiamą informaciją;

7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)