Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9  redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
            3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

 

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos (toliau – ES)  paramos fondų, skirtų kaimo plėtrai finansuoti, administravimui, Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų rengimui bei šių reikalavimų kontrolės organizavimui; aplinkos apsaugos žemės ūkyje klausimų nagrinėjimui. Teisės aktų, susijusių su dirvožemio apsauga, tausiu augalų apsaugos produktų naudojimu, derinimui.

III. VEKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, kurių privalo laikytis  pareiškėjai dalyvaujantys Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonėse rengimo ir įgyvendinimo,  tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo, dirvožemio apsaugos, aplinkos apsaugos žemės ūkyje.

IV.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, bei Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus reglamentuojančius, agrarinę aplinkosaugą bei aplinkai nekenksmingus ūkininkavimo metodus;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos srityje patirtį;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

6.8. išmanyti dokumentų tvarkymo ir administravimo bei  teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

            7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

            7.1. parengia  žemės ūkio veiklos valdymo  reikalavimus, atitinkančius Europos Sąjungos teisės aktus, nustato šiuos reikalavimus kontroliuojančias institucijas;

            7.2. stebi  žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų įgyvendinimo eigą, teikia tobulinimo siūlymus;

7.3. rengia teisės aktus, susijusius su tausiu augalų apsaugos produktų naudojimu;

7.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus dirvožemio apsaugos klausimais;

7.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus teisės aktų, dokumentų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą žemės ūkyje, projektams;

7.6. rengia ir derina reikiamą medžiagą (pozicijas, ataskaitas, atsakymus į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimus pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms ir kt.), organizuoja informacijos sklaidą;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.8. kompetencijos ribose palaiko ryšius su kitomis mūsų šalies valstybinėmis institucijomis, bei užsienio organizacijomis;

7.9. pagal kompetenciją rengia, derina pozicijas bei jas pristato atstovaujant ministeriją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;

7.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.11. pagal kompetenciją teikia siūlymus rengiant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programinio laikotarpio dokumento projektą;

7.12. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

                                          

_____________________________

                        (parašas)

_____________________________

                  (vardas ir pavardė)

______________________________

                            (data)