Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9  redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengiant, tikslinant ir įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, nacionalines programas bei formuojant, organizuojat ir koordinuojat valstybės bei Europos Sąjungos Bendrąją žemės ūkio politiką pašarų, pluoštinių augalų ir agrochemijos sektoriuose.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –pašarų, pluoštinių augalų ir agrochemijos srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities gyvybės mokslų arba žemės ūkio ir veterinarijos mokslo studijų krypčių grupės, arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pašarų, pluoštinių augalų ir agrochemijos sektorius;

6.3. būti susipažinusiam su:

6.3.1. atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3.2. pagrindinių ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

6.3.3. bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.

6.4. mokėti vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.5. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis kuruojamoje srityje ministerijos kompetencijai priskirtus ir derina kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;

7.2. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ir derina kitų institucijų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, analizuoja ir teikia išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teismo bylas, dalyvauja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organuose, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą kuruojamoje srityje;

7.3. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.4. atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

7.5. teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų atstovų pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose. Rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų;

7.6. sprendžiant klausimus susijusius su kuruojama sritimi, analizuoja ūkinius ir finansinius bei kitus rodiklius, teikia siūlymus dėl mokslinių-tiriamųjų darbų tikslingumo;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.9. dalyvauja rengiant, tikslinant, papildant bei įgyvendinant nacionalines programas;

7.10. vykdo dokumentinę finansų kontrolę kuruojamoje srityje, siekiant užtikrinti, kad ministerijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimumo finansų srityje valdymo principus;

7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)