Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       

ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus (toliau – skyrius)  patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga agrarinės aplinkosaugos, biokuro ir ekologinio žemės ūkio valstybės politikai formuoti, šios srities teisės aktų ir programų rengimui, ekologiniam žemės ūkiui plėtoti, aplinkos ir vandenų apsaugos priemonių ir programų rengimui bei derinimui, ryšiams su kitomis šalies ir užsienio organizacijomis bei Europos Sąjungos institucijomis palaikyti bei atstovauti savo kompetencijos ribose, aplinkos apsaugos žemės ūkyje, tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo, kompleksinės paramos reikalavimų klausimams koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –reikiamų teisės aktų dėl biokuro gamybos ir naudojimo, agrarinės aplinkosaugos ir ekologinio žemės ūkio, aplinkos ir vandenų apsaugos, mėšlo tvarkymo ir augalų tręšimo, bioįvairovės išsaugojimo,  žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministerijos nuostatus, darbo reglamentą, ir kitus teisės aktus bei Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius agrarinę aplinkosaugą, ekologinį ūkininkavimą, bioįvairovės išsaugojimą bei aplinkai nekenksmingus ūkininkavimo metodus;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį žemės ūkio srityje;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui agrarinės aplinkosaugos ir ekologinio žemės ūkio, biokuro ir vandenų apsaugos politikai formuoti;

7.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką agrarinės aplinkosaugos ir ekologinio žemės ūkio, biokuro ir vandenų apsaugos srityse;

7.3. koordinuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių programų ir teisės aktų rengimą ir suderinimą su Europos Sąjungos teisės aktais;

7.4. pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo projektuose agrarinės aplinkosaugos srityse;

7.5. koordinuoja vandenų ir aplinkos apsaugos priemonių ir programų nuo taršos, susidarančios iš žemės ūkio veiklos, rengimą;

7.6.  pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei analizuoja ir teikia ministrui derinti kitų institucijų parengtus projektus, teikia pastabas Lietuvos Vyriausybėje bei Seime svarstomiems teisės aktų projektams;

7.7. koordinuoja žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų rengimą ir įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl šių reikalavimų kontroliuojančių ir administruojančių institucijų nustatymo;

7.8. koordinuoja klausimus, susijusius su atliekų, susidarančių žemės ūkio produktų gamybos procese, tvarkymu;

7.9. koordinuoja klausimus, susijusius su biologiškai skaidžių atliekų tvarkymu žemės ūkio srityje;

7.10. koordinuoja teisės aktų, susijusių su tausiu augalų apsaugos produktų naudojimu, rengimą;

7.11. atlieka kitų institucijų teisės aktų, programų, norminių aktų, susijusių su laukine augmenija ir gyvūnija, kraštovaizdžio bioįvairovės išsaugojimu, žemės ūkio vietovių su aplinkosaugos apribojimais reglamentavimu, taršos žemės ūkyje mažinimu, projektų derinimą, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus, kontroliuoja jų vykdymą;

7.12. pagal kompetenciją rengia ES komisijos komitetų, darbo grupių ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektų analizę, rengia bei teikia, nustatyta tvarka suderintą,  Lietuvos poziciją dėl šių teisės aktų projektų;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.14. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės institucijomis bei užsienio organizacijomis;

7.15. atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju bei dalyvauja kontrolės vykdyme;

7.16. pagal kompetenciją rengia, derina pozicijas bei jas pristato atstovaujant ministeriją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;

 7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)