Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. spalio 3 d.

įsakymo Nr. 40P- 28 redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti, funkcijų ir veiklų, susijusių su  Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų kaimo plėtros programomis ir Nacionaliniu kaimo tinklu įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas - Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau - Programa) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ (toliau – LKT) įgyvendinimo koordinavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę srityje;

6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus pagal kompetenciją, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.2. koordinuoja LKT įgyvendinimą: rengia su LKT narių paramos projektų įgyvendinimu susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, LKT veiklos prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie LKT veiklą, rengia ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių, ekonominių partnerių siūlymus dėl LKT tobulinimo; dalyvauja rengiant LKT veiklos ataskaitas, dalyvauja rengiant medžiagą Priežiūros komitetų posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą LKT funkcionavimą;

7.3. atlieka LKT sekretoriato funkcijas ir teikia techninę pagalbą LKT koordinavimo grupei, organizuoja viešuosius pirkimus, siekiant užtikrinti tinkamą šio tinklo funkcijų įgyvendinimą;

7.4. rengia LKT veiksmų planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.5. pagal kompetenciją atstovauja ES komitetuose ir darbo grupėse, tam, kad būtų atstovaujama šalies pozicija ir tinkamai įgyvendinama LKT veikla;

7.6. organizuoja LKT koordinavimo grupės atstovų ir kitų LKT dalyvių posėdžius, pasitarimus, LKT sekretoriato renginius bei padeda organizuojant LKT narių inicijuotus renginius konsultuoja socialinius, ekonominius partnerius apie LKT veiklą, Programos įgyvendinimą, siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp LKT ir kitų kaimo plėtros dalyvių;

7.7. rengia ir teikia mokėjimo prašymus atsiskaitymui ir lėšų susigrąžinimui pagal LKT sekretoriato paramos projektą, tam, kad būtų tinkamai panaudotos šiam paramos projektui skirtos lėšos,

7.8. rengia kasmetines LKT sekretoriato paramos projekto įgyvendinimo ataskaitas;

7.9. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų prekių, paslaugų ir (ar) darbų teikimo sutarčių įgyvendinimą;

7.10. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)