Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo 28d.
įsakymo Nr. 40P- 9
redakcija)


3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus  (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti, funkcijų ir veiklų, susijusių su  Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų kaimo plėtros programų priemone „Techninė pagalba“ įgyvendinimui. 

III. VEIKLOS SRITS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sričių „Programos įgyvendinimas“ ir „Programos informavimas ir viešinimas“ (toliau – veiklos sritys) įgyvendinimo koordinavimą.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus pagal kompetenciją, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;
7.2. koordinuoja priskirtų veiklos sričių įgyvendinimą: rengia veiklos sričių finansines įgyvendinimo prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie veiklos sričių finansavimo situaciją, įgyvendinimo eigą, rengia ministerijos Techninės pagalbos paraiškas, teikia, rengia ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių siūlymus dėl veiklos sričių tobulinimo, rengia įgyvendinimo ataskaitas, dalyvauja rengiant medžiagą priežiūros komitetų posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą veiklos sričių įgyvendinimą;
7.3. vertina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, kaip paramos gavėjos pagal Programos priemonę „Techninė pagalba“, metinius išlaidų planus, paramos projektų paraiškų ir (arba) sąmatų tikslinimo ir (arba) keitimo projektus;
7.4. atlieka užduotis, susijusias su atsiskaitymu ir lėšų susigrąžinimu pagal 7.2 punkte nurodytas veiklos sritis, tam, kad būtų tinkamai panaudotos šioms veiklos sritims skirtos lėšos;
7.5. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir kitus teisės aktus, susijusius su 7.2 punkte nurodytosios priemonės administravimu bei įgyvendinimu, siekiant užtikrinti tinkamą veiklos sričių įgyvendinimą;
7.6. rengia suteiktos paramos pagal Programos priemones viešinimui reglamentuoti reikalingus teisinius dokumentus;
7.7. siekiant užtikrinti tinkamą veiklos sričių paramos projektų įgyvendinimą, atlieka išankstinę finansų kontrolę (išskyrus atvejus, kai tai susiję su pirkimu, už kurį yra paskirtas atsakingu) kuruojamoje veiklos srityje, t. y., patikrina ar išlaidos tinkamos finansuoti iš veiklos sričių lėšų bei ar veiklos sričių paramos paraiškoje pakanka numatytų lėšų, taip pat atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų paslaugų teikimo sutarčių įgyvendinimą;
7.8. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus  skyriaus vedėjui.


Susipažinau
 
_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
              (vardas ir pavardė)
_____________________________
                       (data)