Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28  d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS skyriaus

vyrIAUSIOJO specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, racionaliai kaimo plėtros politikai bei strategijai formuoti ir įgyvendinti kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais, vykdyti Europos Sąjungos finansuojamų kaimo plėtros  programų (toliau – Programų) priemonių įgyvendinimo stebėseną, planuoti priemonių lėšas bei įgyvendinimo rodiklius.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veikla apima specialiosios veiklos sritį – kaimo plėtros Programų stebėseną bei vertinimą.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;

6.3 išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

 6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. analizuoja ES kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį struktūrinės ir regioninės plėtros aspektais, siekiant ją pritaikyti Lietuvoje, teikia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos įgyvendinimo klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.2. rengia Programų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams, paskirstymų pagal priemones, veiklos sritis ir sektorius projektus. Prireikus, rengia jų pakeitimus;

7.3. rengia finansines prognozes, inicijuoja pasiūlymus dėl Programų priemonių finansinių pakeitimų bei rengia susijusius dokumentus tikslu efektyviai įsisavinti Programų priemonių paramą;

7.4. dalyvauja rengiant Programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklius,  koordinuoja stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę;

7.5. remiantis Programų įgyvendinimo stebėsenos duomenimis rengia dokumentus bei laiku pateikia kompetentingoms institucijoms ir/ar ministerijos vadovybei Programų įgyvendinimo metų pažangos ataskaitą(-as) ir kitokią informaciją;

7.6. koordinuoja susirašinėjimą su Europos Komisija, naudojantis apsikeitimo duomenimis sistema SFC2014,

7.7. rengia arba dalyvauja rengiant technines specifikacijas bei kitus pirkimo dokumentus studijoms, tyrimams ar vertinimams, susijusiems su Programų įgyvendinimo stebėsena, pavedus koordinuoja jų atlikimą;

7.8. naudojant stebėsenos duomenis dalyvauja atliekant Programų įgyvendinimo rezultatyvumo, poveikio ir kitus vertinimus;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, tiek kiek tai susiję su Programų įgyvendinimu, pagal kompetenciją atstovauja ES institucijose;

7.10. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.11. dalyvauja organizuojant pasitarimus, konferencijas, seminarus, siekiant užtikrinti tinkamą Programų stebėseną;

7.12. dalyvauja kuriant ir vystant informacines sistemas, kuriose renkami ir kaupiami stebėsenos duomenys apie Programų įgyvendinimą;

7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti ministerijos strateginius tikslus, susijusius su Programų įgyvendinimu;

7.14. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus

vi. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

              (parašas)

_____________________________

        (vardas ir pavardė)

_____________________________

                (data)