Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

  įsakymu Nr. 3P-52

  (Lietuvos Respublikos žemės

  ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 6 d.  

  įsakymo Nr. 40P- 25  redakcija)               

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

 PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalingakartu su kitais ministerijos padaliniais rengti teisės aktus bei pasiūlymus racionaliai kaimo plėtros politikai formuoti, ilgalaikių kaimo plėtros programų rengimo, įgyvendinimo priežiūrai ir analizei atlikti, kaimo plėtros priemones, priskirtas skyriaus kompetencijai, įgyvendinančių teisės aktų ekspertizei atlikti ir įgyvendinimui prižiūrėti, skyriaus kuruojamas sritis atstovauti kitose institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: pagal kompetenciją padeda koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) priemonių „Ūkio ir verslo plėtra“  Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir „LEADER“ įgyvendinimo priežiūrą ir priemonės „Techninė pagalba“ rengimą ir įgyvendinimą. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialus reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;

6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal skyriaus kompetenciją atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją padeda skyriui teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jam suteiktas teises ir įgaliojimus;

7.2. analizuoja ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką;

7.3. rengia su priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ įgyvendinimu susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, padeda rengiant ministerijos Techninės pagalbos paraiškas, vertina Techninės pagalbos paramos gavėjų metines projektų įgyvendinimo ataskaitas;

7.4. dalyvauja rengiant priemonės ,,Techninė pagalba“ įgyvendinimo finansines prognozes, šios priemonės įgyvendinimo ataskaitas, medžiagą priežiūros komitetų posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtosios priemonės įgyvendinimą;

7.5. organizuoja ir vykdo ES paramos politikos analizę ir jos pritaikymą Lietuvos sąlygomis, siekiant užtikrinti tinkamą kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą;

7.6. prižiūri kaimo plėtros programų techninės pagalbos, įskaitant nacionalinį kaimo tinklą, įgyvendinimą, analizuoja rezultatus bei teikia pasiūlymus dėl vykdomų veiklų ir procesų gerinimo;

7.7. naudojant stebėsenos duomenis dalyvauja atliekant Programų įgyvendinimo rezultatyvumo, poveikio ir kitus vertinimus;

7.8. dalyvauja koordinuojant ilgalaikių Programų bei strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą;

7.9. pataria ir konsultuoja su priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimu susijusiais klausimais.

7.10. dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų rengime bei įgyvendinime, atstovauja ministerijos interesus, siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priklausančių priemonių suderinamumą su kitomis ES finansinėmis priemonėmis ir tinkamai įgyvendinti kaimo plėtros priemones;

7.11. pagal kompetenciją padeda organizuojant konsultacijas su socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti tinkamą skyriui priskirtų kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimą, dalyvauja organizuojant kaimo plėtros programų stebėsenos ir valdymo komitetų,  darbo grupių veiklą ir techninį aptarnavimą;

7.12. padeda organizuojant sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, koordinuojant einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės kuruojamoje srityje vykdymą, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendintos kaimo plėtros priemonės;

7.13. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.14. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.15. be atskiro ministerijos vadovybės raštiško pavedimo pavaduoja skyriaus vedėją klausimais, susijusiais su kaimo plėtros programinių dokumentų įgyvendinimu jam nesant;

7.16.  atlieka užduotis, susijusias su atsiskaitymu ir išlaidų deklaravimu pagal kaimo plėtros  priemonės „Techninė pagalba“ pirmąją veiklos sritį „Programos įgyvendinimas“, tam, kad būtų tinkamai panaudotos šiai veiklos sričiai skirtos lėšos;

7.17. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus kuruojamų Programos priemonių įgyvendinimo;

7.18. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.19. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

  

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                          

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)