Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-09-18T00:00:00428895Įsakymas2019-09-18T00:00:0040P-28

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2019 m. rugsėjo 18 d.

įsakymu Nr. 40P-28   

TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POLITIKOS GRUPĖS MENTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės (toliau – Grupė) mentorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (K3) (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – Grupės mentoriaus pareigybė reikalinga ugdyti naujai į Grupę priimamus specialistus ir kitus Žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), formuojančius politines nuostatas  augalininkystės, agrarinės aplinkosaugos, augalų apsaugos, fitosanitarijos, agrochemijos, ekologinio žemės ūkio ir biokuro srityse (toliau – kuruojamos sritys).

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį, formuojant ar dalyvaujant formuojant žemės ir maisto ūkio, ar žemės naudojimo, ar žuvininkystės politiką;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio politiką, Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos skyrimą; būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginių veiklos planų sudarymą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

5.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. perduoda Grupės ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams savo patirtį, įgytą einant valstybės tarnautojo pareigas Ministerijoje;

6.2. prisideda tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus;

6.3. padeda naujai priimtiems Grupės ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems Grupės kuruojamose srityse įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus;

6.4. padeda naujai priimtiems Grupės ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems Grupės kuruojamose srityse kurti ir plėtoti bendradarbiavimo ir ryšių su specialistais tinklą;

6.5. supažindina naujai priimtus Grupės ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams su įstaigos organizacine kultūra, naudojamomis informacinėmis sistemomis, nuostatais, reglamentais, aprašais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tiek Grupės veiklos sritį, tiek ir Ministerijos veiklą;

6.6. padeda Grupės vadovui:

6.6.1. pagal Grupės kompetenciją organizuoti tvarios žemės ūkio gamybos politiką formuojančių sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

6.6.2. pagal Grupės kompetenciją inicijuoti konsultacijas su socialiniais, ekonominiais partneriais, Ministerijai pavaldžiomis institucijomis sprendžiant aktualius klausimus;

6.6.3. pagal Grupės kompetenciją analizuoti sritį reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikiant pastabas ir siūlymus dėl jų;

6.7 formuoja palaikančią ir į komandinį darbą orientuotą darbo aplinką savo pavyzdžiu motyvuoti Grupės valstybės tarnautojus ir darbuotojus siekti geresnių veiklos rezultatų;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ministerijos vadovybės bei Grupės vadovo pavedimus.

 

Susipažinau

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)