Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 40P- 21 redakcija) 2-OJOEUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01). 3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01). II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros investicinių priemonių programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti kaimo plėtros reikmėms. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričių „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo koordinavimą. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje; 6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus; 6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point; 6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, analizuoti šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją; 7.2. rengia Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės, susijusios su jaunųjų ūkininkų įsikūrimu ir smulkiųjų ūkių rėmimu, aprašymus, įgyvendinimo taisykles, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonės įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su priemonės įgyvendinimu, tobulinimo, rengia medžiagą Stebėsenos komiteto, Programos valdymo komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtos priemonės įgyvendinimo koordinavimą; 7.3. koordinuoja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ ir „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ įgyvendinimą, susijusį su tęstiniais įsipareigojimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą; 7.4. organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais, siekiant efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo; 7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus; 7.6. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą; 7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje; 7.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau _____________________________ (parašas) _____________________________ (vardas ir pavardė) _____________________________ (data)