Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti esamai kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros investicinių priemonių programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo  koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti kaimo plėtros reikmėms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veikla apima Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau - Programa) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklos kūrimui ir plėtrai“ veiklų „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ (toliau – priemonė) įgyvendinimo koordinavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirties kaimo plėtros srityje;

6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo  reikalavimus;

6.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, dalyvauja kitų ES fondų programavimo darbe, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.2. koordinuoja Programos priemonės įgyvendinimą: rengia su priemonės įgyvendinimu susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, priemonės įgyvendinimo prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonės finansavimo situaciją, įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių, ekonominių partnerių siūlymus dėl priemonės tobulinimo; dalyvauja rengiant priemonės įgyvendinimo ataskaitas, rengiant medžiagą Priežiūros komitetų posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą priemonės įgyvendinimą;

7.3. pagal kompetenciją atstovauja ES komitetuose ir darbo grupėse, koordinuojančiose pareigybei priskirtos priemonės įgyvendinimą, tam, kad būtų atstovaujama šalies pozicija ir tinkamai įgyvendinama priemonės veikla;

7.4. pagal kompetenciją organizuoja konsultacijas, apskrito stalo diskusijas ir kitus renginius su socialiniais, ekonominiais partneriais, siekiant užtikrinti tinkamą pareigybei priskirtos priemonės įgyvendinimą;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų rengime bei įgyvendinime, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priskirtos priemonės įgyvendinimo eigą, teikia ataskaitas apie priemonės įgyvendinimo eigą, siūlymus programų tobulinimui, siekiant užtikrinti priemonės suderinamumą ir tinkamą programų įgyvendinimą;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.7. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.8. vykdo projektų, finansuojamų pagal priemonės veiklas atrankos komitetų sekretoriatui pavestas funkcijas;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)