Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymo Nr. 3P–52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. spalio 18 d.

įsakymo Nr. 40P-29 redakcija)

2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyriaus) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

                3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kaimo plėtros politikos įgyvendinimo užtikrinimui, esamai kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros investicinių priemonių programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo  koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti kaimo plėtros reikmėms, skyriaus kuruojamų sričių atstovavimui kitose institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau –Programa) investicinių priemonių, susijusių su žemės, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumo didinimu,  ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklos kūrimui ir plėtrai“ veiklos „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ (toliau – priemonė) įgyvendinimo koordinavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;

6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, ES ir valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, dalyvauja kitų ES fondų programavimo darbe, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.2. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo kaimo plėtros politikos analizę ir jos pritaikymą Lietuvos sąlygomis, siekiant užtikrinti tinkamą Programos investicinių priemonių įgyvendinimą žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriuose;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja darbą ir atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą, susijusį su Programos investicinių priemonių įgyvendinimu žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriuose;

7.4. koordinuoja Programos priemonės  įgyvendinimą: rengia su priemonės įgyvendinimu susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, priemonės įgyvendinimo prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šios priemonės finansavimo situaciją, įgyvendinimo eigą, teikia, rengia ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių partnerių siūlymus dėl šios priemonės tobulinimo, dalyvauja rengiant priemonės įgyvendinimo ataskaitas, rengiant medžiagą Priežiūros ir įgyvendinimo komitetų, darbo grupių posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtos priemonės įgyvendinimą;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja ES komitetuose ir darbo grupėse, tam, kad būtų atstovaujama šalies pozicija ir tinkamai įgyvendinama priemonės veikla;

7.6. pagal kompetenciją organizuoja konsultacijas su socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti tinkamą pareigybei priskirtų priemonių įgyvendinimą;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų rengime bei įgyvendinime, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priskirtos priemonės įgyvendinimo eigą, teikia ataskaitas apie šios priemonės įgyvendinimo eigą, siūlymus programų tobulinimui, siekiant užtikrinti priemonės įgyvendinimą;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų kreipimusis, dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir kitus klausimus, susijusius su koordinuojamos priemonės įgyvendinimu;

7.9. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie administravimo procesų eigą, susijusią su Programos administravimo taisyklų nuostatomis, ir rengia pakeitimus dėl šių taisyklių tobulinimo;

7.10. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais , siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje

7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.13. pagal skyriaus kompetenciją Linesis sistemoje teikia pastabas pozicijoms dėl 2014-2020 m. ir 2021-2027 m. finansinių laikotarpių. 

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

                                                 VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)