Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo  28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

2-OJO EUROPOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 2-ojo Europos Sąjungos paramos  skyriaus   (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

  1. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros investicinių priemonių programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti kaimo plėtros reikmėms.

  1. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ įgyvendinimo koordinavimą.

  1. SPECIALŪSREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti sisteminti informaciją;

6.5. gebėti atlikti kuruojamos srities teisės aktų analizę, rengti ir derinti teisės aktų projektus;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, analizuoja šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.2. rengia Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“, aprašymus, įgyvendinimo taisykles, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonės įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su priemonių įgyvendinimu, tobulinimo, rengia medžiagą Stebėsenos komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtų priemonių įgyvendinimo koordinavimą;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja Projektų atrankos komiteto darbą, rengia ir teikia medžiagą Programos valdymo komitetui;

7.4. organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais, siekiant efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo;

7.5. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.7. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimu;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)