Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-02-07T00:00:00401837Įsakymas2019-02-07T00:00:0040P-5

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 40P-5

redakcija)

PROGRAMINIO, PROJEKTINIO VALDYMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga informacijai žemės ūkio ekonominiais klausimais rinkti, kaupti, apdoroti, bei žemės ūkio sektoriaus ekonominiams rodikliams prognozuoti, bei su ekonomine analize susijusiems teisės aktams rengti.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – žemės ūkio ir perdirbamosios maisto pramonės ūkinės bei ekonominės veiklos analizę, žemės ir maisto ūkio apžvalgų bei žemės ūkio ekonominių rodiklių prognozių rengimą.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio ekonominiais santykiais, žemės ūkio ir kitų ūkio subjektų gamybos organizavimu ir ekonomika;

4.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3. sugebėti vertinti žemės ūkio veiklos ir kitų ūkio subjektų gamybinę, ekonominę ir finansinę veiklą;

4.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ekonominių rodiklių prognozių rengimo srityje;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka ir kaupia informaciją žemės ūkio ekonominiais klausimais ir apie tai informuoja ministerijos administracijos padalinius;

5.2. pagal kompetenciją rengia ir (arba) dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų gamybos statistikos metodinėmis nuostatomis, projektus;

5.3. rengia žemės ūkio sektoriaus ekonominių rodiklių prognozes;

5.4. rengia bendrosios žemės ūkio produkcijos prognozes ir nustatytais terminais teikia finansų ministerijai;

5.5. analizuoja žemės ūkio ekonominę informaciją bei teikia siūlymus dėl žemės ūkio sektoriaus teisės aktų poveikio ekonomikai;

5.6. pagal kompetenciją analizuoja kitų ministerijų bei įstaigų parengus teisės aktų projektus, susijusius su žemės ūkio politikos įgyvendinimu;

5.7. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos, kitų užsienio šalių, tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir pasiūlymus;

5.8. ministerijos vadovybei pavedus pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.9. ministerijos vadovybei pavedus pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros programos priemones;

5.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau               

_____________________________

                (parašas)

_____________________________

          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                  (data)