Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-09-18T00:00:00428893Įsakymas3811692019-09-18T00:00:0040P-28

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 18 d.

įsakymo Nr. 40P-28 redakcija)

2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros investicinių priemonių programavimo dokumentų rengimui ir rengimo koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti žemės ūkio ir kaimo plėtros reikmėms.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) priemonės Bendradarbiavimas“ veiklos sričių „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ koordinavimą ir ES paramos fondų programinių dokumentų rengimą.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti  ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus  teisės aktus, reglamentuojančius kaimo politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;  

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiu ir kaimo plėtra, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką;

5.2. rengia 2014–2020 m. KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričių „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimui reikalingus teisinius dokumentus, koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą, organizuoja projektų atrankos komiteto ir kitų komisijų posėdžius, siekiant užtikrinti rezultatyvų ir efektyvų šioms priemonėms skirtų ES paramos lėšų panaudojimą;

5.3. rengia projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą pagal 2014–2020 KPP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles;

5.4. organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais, siekiant efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo;

5.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.6. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus kuruojamoje srityje, siekiant užtikrinti tinkamą minėtų priemonių įgyvendinimą;

5.7.  pagal kompetenciją atstovauja skyriaus kuruojamas sritis ES institucijose;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.9. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

5.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                          

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

______________________________

                                    (data)

–––––––––––––––––––––––––––––