Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                  PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

STRATEGINIŲ POKYČIŲ VALDYMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  l. Strateginių pokyčių valdymo grupės  (toliau — grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  2. Strateginių pokyčių valdymo grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tobulinti projektų valdymą Žemės ūkio ministerijoje (toliau – ministerija) ir vykdyti kokybės vadybos sistemos priežiūrą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijasspecialiojoje veiklos srityje: projektų valdymo proceso kūrime, tobulinime ir ministerijos projektų organizavime ir vykdyme, kokybės vadybos sistemos priežiūros organizavime ir  tobulinime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

                       4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

             4.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

             4.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų organizavimo, vykdymo srityje;

             4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

            4.4. būti susipažinusiam su projektiniu valdymu ar kitais pažangiais veiklos valdymo metodais bei mokėti pritaikyti turimas žinias praktiškai;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius teisės aktų rengimą;

4.6. išmanyti dokumentų  rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir operatyviai reaguoti į gaunamą informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                                                              

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia su projektų valdymu susijusias tvarkas, metodikas ir kitus dokumentus;

5.2. betarpiškai dirba su projektų kuratoriais ir vadovais inicijuojant, planuojant, įgyvendinant projektus ir atliekant projektų baigimo procedūras;

5.3. stebi projektų įgyvendinimo eigą bei informuoja skyriaus vedėją apie projektų būklę, riziką ir naudą;

5.4. fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus bei informuoja skyriaus vedėją apie projektų būklę, riziką ir naudą;

5.5. vertina projektų rezultatų poveikį ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimui;

5.6. rengia ir teikia siūlymus dėl projektų įtraukimo į strateginius veiklos planus;

5.7. stebi ir atnaujina informaciją apie projektus Žemės ūkio ministerijos intraneto tinklapyje;

5.8. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų valdymo klausimais visame projekto cikle: inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigimo procedūrose;

5.9. stebi naujienas, susijusias su projektų valdymo bei kitų pažangių veiklos valdymo metodų vystymusi, dalyvauja su skyriaus veikla susijusiuose renginiuose ir pritaiko naujoves ministerijoje;

5.10. vykdo geros projektų valdymo praktikos sklaidą ministerijoje, jai pavaldžiose įstaigose, kitose institucijose ir įstaigose;

5.11. prireikus organizuoja projektų valdymo mokymus;

5.12. vykdo kokybės vadybos sistemos vadybininko ir procesų modulio administratoriaus funkcijas;

5.13. dalyvauja ministerijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos tobulinimo darbo grupės veikloje;

5.14. inicijuoja, rengia medžiagą ir dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su projektų valdymu ministerijoje;

5.15. informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus trūkumus ir pažeidimus, atliekant pavestas funkcijas;

5.16. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)