Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-09-18T00:00:00428896Įsakymas3949522019-09-18T00:00:0040P-27

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 40P-27 redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės  (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga pagal kompetenciją koordinuoti nacionalinės žemės ir maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos suderinamumą su Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP) koordinuoti, užtikrinti su BŽŪP susijusių Lietuvos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros sektorių programų (strategijų) įgyvendinimo nuoseklumą tarp ministerijos padalinių ir suderinamumui su kitomis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinėmis strategijomis bei programomis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas: nacionalinės žemės ir maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos priemonių suderinamumo su  BŽŪP II ramsčio (kaimo plėtra) priemonėmis, įgyvendinimo nuoseklumą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį BŽŪP ir (arba) kitų žemės ir maisto ūkio krypties politikų įgyvendinimo srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministerijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį ir kaimo plėtrą, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, ES institucijų struktūrą ir jų veiklą, išmanyti ES sprendimų priėmimo procesus, BŽŪP principus ir jos raidos tendencijas, žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros sričių specifiką;

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

4.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus.                                                   

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją analizuoja su BŽŪP įgyvendinimu ir kitus susijusius ES dokumentus, šalies ir užsienio žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

5.2.  pagal kompetenciją atstovauja dalyvauja ES ir nacionalinėse institucijose žemės ir maisto ūkio ir kaimo plėtros klausimais;

5.3.  pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei BŽŪP ir kitų ES politikų, susijusių su žemės ir maisto ūkiu ir kaimo plėtra, klausimais;

5.5. pagal kompetenciją koordinuoja tarptautiniuose susitarimuose, ES programose ir kituose strateginiuose dokumentuose įtvirtintų su Lietuvos BŽŪP susijusių siekių įgyvendinimo suderinamumą tarp ministerijos padalinių;

5.6. pagal kompetenciją analizuoja su Lietuvos kaimo plėtros programa (toliau – KPP) ir Lietuvos BŽŪP strateginiu planu susijusius dokumentus, taip pat ir šalies bei užsienio žemės ir maisto ūkio ir kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus žemės ir maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

5.7. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos BŽŪP strateginio plano rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną strateginiame lygmenyje;

5.8. pagal kompetenciją užtikrina su KPP ir Lietuvos BŽŪP strateginio plano administravimu ir įgyvendinimu susijusių nuostatų suderinamumą tarp ministerijos padalinių strateginiame lygmenyje;

5.9. pagal kompetenciją koordinuoja kitų su BŽŪP politika susijusių strateginių dokumentų rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną strateginiame lygmenyje;

5.10.  pagal kompetenciją dalyvauja vykdant viešinimo veiksmus;

5.11.  vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, pagal kompetenciją analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

5.12. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas; 

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.  

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)