Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos žemės

ūkio   ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu   Nr. 3P-52

(Lietuvos   Respublikos žemės

ūkio   ministro 2018 m. kovo 28d.

įsakymo   Nr. 40P- 9

redakcija)

1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTETRISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos (toliau–ES) fondų, skirtų kaimo plėtrai finansuoti, administravimui, Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) priemonių „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimui ir agrarinės aplinkosaugos veiklų vertinimui, reikalingų teisės aktų rengimui ir tinkamų ataskaitų parengimui Europos Komisijai. Taip pat teikti ministerijos nuomonę darbo grupių veikloje, palaikyti ryšius su Lietuvos, ES ir kitų šalių institucijomis, įstaigomis, socialiniais partneriais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –2014–2020 m. KPP priemonių „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo, aplinkos taršos mažinimo dėl žemės ūkio veiklos, agrarinės aplinkosaugos veiklų vertinimo bei reglamentavimo, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų, biomedicinos mokslų arba socialinių mokslų studijų srityse;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius agrarinę (žemės ūkio) aplinkosaugą, aplinkai nekenksmingus ūkininkavimo metodus, paramos teikimą dalyvaujantiems 2014–2020 m. KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ ir priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“;

6.3. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, ją analizuoti ir rengti išvadas;

6.6. kompetencijos ribose sugebėti rengti teisės aktų projektus, atlikti rengiamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su pareigybinėmis funkcijomis analizę ir derinimą, rengti reikalingus ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei  teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia tikslines programas ir reikalingus norminius teisės aktus, susijusius su aplinkos taršos mažinimu dėl žemės ūkio veiklos;

7.2. siekiant efektyviai įgyvendinti 2014–2020 m. KPP priemonių „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, teikia siūlymus dėl administruojančių institucijų nustatymo;

7.3. analizuoja Lietuvos bei ES teisinę bazę agrarinės aplinkosaugos srityje ir rengia teisės aktus, įgyvendinant 2014–2020 m. KPP priemonių „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas;

7.4. teikia siūlymus dėl priemonių „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų, įgyvendinimo kontrolės, koordinuoja jų diegimą, teikia reikalingas ataskaitas;

7.5. atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų susijusių su agrarinės aplinkosaugos ir taršos žemės ūkyje mažinimu vertinimą ir derinimą;

7.6. rengia ir derina reikiamą medžiagą (pozicijas, ataskaitas, atsakymus į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimus pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms ir kt.), organizuoja informacijos sklaidą;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.9. kompetencijos ribose palaiko ryšius su kitomis mūsų šalies valstybinėmis institucijomis, bei užsienio organizacijomis;

7.10. pagal kompetenciją organizuoja visuomenės informavimą apie agrarinės aplinkosaugos priemones, apie lėšų, skitų agrarinei aplinkosaugai panaudoti, plėtojimą, ekologinę situaciją žemės ūkyje, Lietuvos pasiekimus bei užsienio šalių patirtį šioje srityje;

7.11. pagal kompetenciją analizuoja lėšų, skirtų agrarinei aplinkosaugai plėtoti, panaudojimą, teikia išvadas;

7.12. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl mokslo užsakomųjų darbų atlikimo agrarinės aplinkosaugos srityje;

7.13. pagal kompetenciją teikia siūlymus teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą žemės ūkyje, projektams;

7.14. pagal kompetenciją teikia siūlymus teisės aktų, susijusių su kraštovaizdžio, biologinės įvairovės išsaugojimu, projektams, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus, kontroliuoja jų vykdymą;

7.15. pagal kompetenciją rengia, derina pozicijas bei jas pristato atstovaujant ministeriją ES institucijų darbo organų susitikimuose;

7.16 pagal kompetenciją rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų;

7.17. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)