Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos žemės

ūkio   ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu   Nr. 3P-52

(Lietuvos   Respublikos žemės

ūkio   ministro 2018 m. kovo  28 d.

įsakymo   Nr. 40P- 9

redakcija)

1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga darbams, susijusiems su paramos tiesioginėmis išmokomis administravimu, koordinuoti, nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems tiesioginių išmokų skyrimą žemės ūkio veiklos subjektams, rengti ir tobulinti, taip pat Lietuvos Respublikos pozicijoms dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų ir kitų dokumentų tiesioginių išmokų klausimais projektams rengti, organizuoti šių teisės aktų įgyvendinimą, teikti siūlymus dėl jų įgyvendinimo tobulinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas rengiant teisės aktus, reglamentuojančius tiesioginę paramą žemės ūkiui, bei atstovaujant ES darbo organuose.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti  darbo patirties ES tiesioginių išmokų schemų įgyvendinimo srityje;

6.3. išmanyti ES institucijų darbo organų veiklą;

6.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tiesioginių išmokų įgyvendinimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

6.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją rengiant dokumentus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia teisės aktų, įgyvendinančių ES teisę, ES Bendrąją žemės ūkio politiką ir reglamentuojančių tiesioginių išmokų skyrimo sąlygas bei administravimą, projektus, užtikrina jų atitikimą ES teisės aktų nuostatoms;

7.2. koordinuoja institucijų, vykdančių tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės funkcijas, darbus, susijusius su tiesioginių išmokų administravimu;

7.3. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.4. rengia pasiūlymus dėl paramos tiesioginėmis išmokomis administravimo tobulinimo;

7.5. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su paramos tiesioginėmis išmokomis taikymu ir jų administravimo metodais ES šalyse;

7.6. palaiko profesinius ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, užsienio šalių institucijomis sprendžiant bendras problemas bei siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija apie paramos tiesioginėmis išmokomis praktinį įgyvendinimą;

7.7. atlieka ES institucijų parengtų teisės aktų bei kitų dokumentų tiesioginių išmokų klausimais projektų analizę, teikia siūlymus dėl naujai priimtų ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę;

7.8. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teismo bylas, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą kuruojamoje srityje;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus dėl ES institucijų audito tiesioginių išmokų klausimais rezultatų;

7.10. bendradarbiauja su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bei savivaldybėmis tiesioginės paramos schemų įgyvendinimo klausimais;

7.11. rengia pasiūlymus dėl lėšų poreikio išmokų administravimo funkcijas atliekančioms institucijoms nustatymo;

7.12. rengia teisės aktų, reglamentuojančių kompleksinės paramos reikalavimus, taikomų paramai tiesioginėmis išmokomis, projektus;

7.13. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.15. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir atstovauja ES institucijų darbo organuose.

7.16. teikia siūlymus dėl Tiesioginių išmokų administravimo sistemos tobulinimo, spartinant tiesioginių išmokų išmokėjimą pareiškėjams;

7.17. pagal kompetenciją atlieka  funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                  (parašas)

_____________________________

              (vardas ir pavardė)

_____________________________

                    (data)