Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos žemės

ūkio   ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu   Nr. 3P-52

(Lietuvos   Respublikos žemės

ūkio   ministro 2018 m. kovo 28d.

įsakymo   Nr. 40P- 9

redakcija)

1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siekiant koordinuoti darbus, susijusius su Tiesioginės paramos schemų įgyvendinimu, jos teisinės bazės tobulinimu, taip pat sprendžiant kompetencijos ribose žemės panaudojimo, kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės kūrimo ir kartografinės medžiagos, reikalingos žemės ūkio naudmenų deklaravimo darbams vykdyti, problemas. Užtikrinti rengiamų dokumentų atitikimą Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas koordinuojant ir įgyvendinant Žemės sklypų tapatybės nustatymo sistemos diegimą.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų ES teisės aktų, susijusių su Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politika, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę patirtį;

6.3. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tiesioginių išmokų įgyvendinimą;

6.4. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginių išmokų administravimą, analizę bei rengti ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

6.5. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją rengiant analitinius dokumentus ir išvadas;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti  MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. koordinuoja institucijų darbus, susijusius su žemės ūkio naudmenų deklaravimo darbų vykdymo tobulinimu, kompetencijos ribose sprendžia žemės panaudojimo, kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės kūrimo ir kartografinės medžiagos, reikalingos žemės ūkio naudmenų deklaravimo darbams vykdyti ir paramai tiesioginėmis išmokomis skirti, problemas.;

7.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginės paramos teikimą žemdirbiams ir paramos schemų įgyvendinimą, projektus;

7.3. analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės ūkio valdose vykstančius žemės panaudojimo, struktūros pasikeitimus, rengia pasiūlymus ir išvadas dėl žemės ūkio naudmenų tinkamumo paramai tiesioginėms išmokoms gauti;

7.4. rengia pasiūlymus dėl lėšų poreikio tiesioginėms išmokoms mokėti;

7.5. rengia pasiūlymus dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformos nuostatų įgyvendinimo, sprendžia žemės ūkio paskirties žemės efektyvaus panaudojimo problemas;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.7. dalyvauja Geografinių informacinių sistemų kūrimo ir tobulinimo darbe, kompetencijos ribose sprendžia kartografinės medžiagos, reikalingos žemės ūkio naudmenų deklaravimo darbams vykdyti, atnaujinimo bei tinkamo panaudojimo problemas;

7.8. koordinuoja ir prižiūri Žemės sklypų tapatybės nustatymo sistemos diegimo, tobulinimo, atnaujinimo darbus, nagrinėja ES teisės aktus ir darbinius dokumentus dėl minėtos sistemos įgyvendinimo;

7.9. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su tiesioginės paramos žemės ūkio subjektams skyrimu bei paramos administravimo metodais ES šalyse;

7.10. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

7.11. bendradarbiauja su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei savivaldybėmis tiesioginės paramos schemų įgyvendinimo ir taikymo klausimais;

7.12. pagal kompetenciją keičiasi tiesioginių paramos schemų įgyvendinimo patirtimi su kitų šalių ekspertais. Analizuoja užsienio šalių tiesioginių paramos schemų įgyvendinimo patirtį ir rengia pasiūlymus dėl šios patirties taikymo šalies žemės ūkyje;

7.13. bendradarbiauja su Statistikos departamentu prie LRV, užtikrinant reikiamų statistikai duomenų teikimą apie dirbamos žemės panaudojimą, taip pat analizuojant žemės ūkio statistinių duomenų poreikį bei paskirstant reikiamą informaciją atitinkamiems ministerijos padaliniams;

7.14. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis sprendžiant efektyvų paramai skirtų lėšų panaudojimą;

7.15. koordinuoja kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės kūrimo ir kartografinės medžiagos rengimo darbus, kurie susiję ir su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos plotinių priemonių administravimu;

7.16. analizuoja kitų ES valstybių narių patirtį dėl Žemės sklypų tapatybės nustatymo sistemos diegimo ir teikia siūlymus šios sistemos tobulinimui Lietuvoje;

7.17. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.18. analizuoja ŽŪM padalinių ir kitų institucijų siūlymus dėl horizontaliųjų nuostatų, susijusių su žemės ūkio naudmenų plotų ir kitų plotų įbraižymu ir jų deklaravimu bei rengia nacionalinius teisės aktus šioms nuostatoms įgyvendinti. 

7.19. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

              (parašas)

_____________________________

        (vardas ir pavardė)

_____________________________

                (data)