Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio  30 d. įsakymo Nr. 40P-33

redakcija)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II.PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, skyriaus kompetencijos srityje užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) rengiami ar vertinami teisės aktų projektai atitiktų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kuruoti bendruosius teisės ir personalo valdymo klausimus, pažeidimų kontrolės, korupcijos prevencijos, funkcijų peržiūros, norminių teisės aktų stebėsenos, Lietuvos narystės ES informacinės sistemos (toliau – LINESIS), žemės ūkio bendrovių, ūkininko ūkio, taip pat fizinių ir juridinių asmenų bankroto klausimus, pagal ministerijos kompetenciją užimtumo, socialinės ir sveikatos apsaugos politikos formavimo klausimus, taip pat atstovauti ministerijai teismuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti kitus ministerijos uždavinius ir funkcijas.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vedėjo veikla apima skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir organizavimą bendraisiais teisės ir personalo valdymo klausimais, pažeidimų kontrolės, korupcijos prevencijos, funkcijų peržiūros, norminių teisės aktų stebėsenos, LINESIS, žemės ūkio bendrovių, ūkininko ūkio, taip pat įmonių bei fizinių asmenų bankroto, pagal ministerijos kompetenciją užimtumo, socialinės ir sveikatos apsaugos politikos formavimo, taip pat atstovavimo bei kitose skyriaus kompetencijos srityse.

IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį personalo administravimo arba antikorupcinės veiklos kontrolės srityje;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijai pavestas valdymo sritis, teisės aktų rengimą, viešąjį administravimą, darbo santykius, išmanyti Lietuvos teisę, teisės doktriną ir teismų praktiką;

6.5. išmanyti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbo organizavimo ir jai vadovavimo principus, mokėti organizuoti ir įvertinti jų darbą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet;

6.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo Explorer;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.  

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijos:

7.1. planuoja skyriaus veiklą, formuoja tikslus ir uždavinius bei teikia pasiūlymus ir rekomendacijas ministerijos kancleriui veiklos, darbo organizavimo tobulinimo ir kitais klausimais;

7.2. siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą skyriaus kompetencijos srityje paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) skyriaus kompetencijai priklausančias atlikti užduotis bei kontroliuoja jų vykdymą, kartu su skyriaus darbuotojais analizuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo problemas ir siūlo galimas jų sprendimo kryptis;

7.3. siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai atitiktų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, skyriaus kompetencijos srityje atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia juos derinti kitiems ministerijos administracijos padaliniams ar suinteresuotoms institucijoms, vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus (taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus) jiems vykdant tarnybines pareigas bei teikia metodinę pagalbą jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais;

7.5. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų sudarytų ir sudaromų komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant šioms komisijoms, komitetams, darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis; pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja posėdžius ir pasitarimus;

7.6. pagal kompetenciją atstovauja ministerijos interesus: rengia ir/ar vizuoja procesinius dokumentus teismams ir kitoms institucijoms, atstovauja ministeriją teismuose, kitose valstybės institucijose, įstaigose bei organizacijose;

7.7. organizuoja ir koordinuoja sprendimų priėmimo inicijavimą ir priimtų sprendimų vykdymą bei dalyvauja jų vykdyme, dalyvauja užtikrinant išankstinės, einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės atlikimą;

7.8. koordinuoja ir vykdo pažeidimų kontrolės, korupcijos prevencijos, funkcijų peržiūros, teisės aktų stebėsenos funkcijas;

7.9. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.10. koordinuoja Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo bei LINESIS ES teismų posistemės administravimo funkcijų vykdymą;

7.11. dalyvauja formuojant politiką žemės ūkio bendrovių, ūkininko ūkio bei fizinių ir juridinių asmenų bankroto srityse;

7.12. dalyvauja formuojant ministerijos personalo valdymo politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą, koordinuoja studentų praktikos ministerijoje organizavimo funkcijos vykdymą;

7.13. žemės ūkio ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, dalyvauja teikiant arba teikia žemės ūkio ministrui ar ministerijos kancleriui tyrimų išvadas;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio  ministerijos kanclerio ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

Susipažinau:

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)