Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       

ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo

Nr. 40P-9 redakcija)

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau–skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvią komunikacijos sklaidą, kurti žemės ūkio ministerijos įvaizdį, organizuoti ir dalyvauti aptarnaujant ministerijoje vykstančius reprezentacinius renginius.

III . VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų ryšių organizuojant ir aptarnaujant reprezentacinius renginius, oficialius vadovybės susitikimus, darbo vizitus, informacijos rinkimo, kaupimo, analizės, informacinės sklaidos masinėse informavimo bei elektroninės žiniasklaidos priemonėse, renginiuose, parodų, ekspozicijų organizavimo srityje.

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

 VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti viešųjų pirkimų organizatoriaus patirties bei darbo patirties teisės aktų rengimo srityje;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos veiklą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, susijusius su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei teisės aktų rengimo reikalavimais, žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją,  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

6.6. išmanyti Žemės ūkio ministerijai priskirtų funkcijų ir uždavinių specifiką;

6.7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; turėti organizacinių gabumų, būti kūrybingam, gebėti bendrauti su žmonėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja renginių finansavimo paraiškų surinkimą, teikia siūlymus dėl renginių ir kitų priemonių finansavimo;

7.2. rengia su skyriaus funkcijų įgyvendinimu susijusių posėdžių protokolus, nustatyta tvarka rengia renginių finansavimo įgyvendinimo ataskaitas;

7.3. organizuoja ministrui įteiktų dovanų priėmimą, keitimą, išdėstymą, nurašymą, apskaitos vedimą;

7.4. rūpinasi suvenyrų užsienio šalių pareigūnams bei diplomatinio korpuso atstovams parinkimu, apskaita, įpakavimu;

7.5. dalyvauja organizuojant, parodas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, reprezentacinius renginius, renginius ministerijos darbuotojams valstybinių švenčių ir kitomis progomis, pristatymus ir kitus viešinimo darbus;

7.6. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei su suinteresuotomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis; rengia kitų dokumentų, susijusių su renginių finansavimu ir organizavimu, projektus;

7.7. organizuoja ministerijos oficialių vadovybės susitikimų ir darbo vizitų aptarnavimą, įskaitant vizitus, renginius, susijusius su Kaimo plėtros programos įgyvendinimu;

7.8. pagal kompetenciją platina viešųjų ryšių informaciją ministerijos viduje;

7.9. atsako už laikinojo saugojimo bylų apskaitą ir bylų perdavimą archyvavimui;

7.10. pagal kompetenciją atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas vykdantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                  (data)