Pareigų aprašymas Spausdinti

2023-07-26T00:00:00504035Įsakymas2023-07-24T00:00:0040P-17

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2023 m. liepos 24 d.

įsakymu Nr. 40P-17

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ IR PARAMOS POLITIKOS DEPARTAMENTO PARAMOS VERSLUI SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui  skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas  yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (K3) (specialistų grupės pareigybė, kuris funkcijas atlieka Vilniaus mieste).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui įgyvendinti funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinės priemonės ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimu ir Finansinių priemonių įgyvendinimu.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros  reglamentavimo srityje;  

5.3. išmanyti Europos Sąjungos  teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, su Finansinių priemonių įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

5.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją;

6.2. prisideda tęsiant Skyriaus pradėtus ilgalaikius darbus;

6.3. prisideda rengiant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles ir jų pakeitimus, Finansinių priemonių įgyvendinimo teisės aktus, kaupiant, analizuojant ir apibendrinant informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su priemonių įgyvendinimu, tobulinimo, rengiant medžiagą Stebėsenos komiteto, KPP ir SP valdymo komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtų priemonių įgyvendinimą;

6.4. pagal kompetenciją prisideda nagrinėjant ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius subjektų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

6.5. padeda naujai priimtiems Skyriaus ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems Skyriaus kuruojamose srityse įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus;

6.6. padeda Skyriaus vedėjui:

6.6.1. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoti ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtros  politiką formuojančių sprendimų vykdymą;

6.6.2. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoti konsultacijas su socialiniais, ekonominiais partneriais, Ministerijai pavaldžiomis institucijomis sprendžiant aktualius klausimus;

6.6.3. pagal Skyriaus  kompetenciją analizuoti sritį reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikiant pastabas ir siūlymus dėl jų;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja Ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Susipažinau

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)