DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Tiesioginės išmokos 9
  • 1.

   Ar yra nustatytas mažiausias plotas susietajai paramai už augalus gauti?

   Taip, išskyrus dvi susietosios paramos už augalus schemas, būtent, paramą už vaisius ir uogas, taip pat paramą už daržoves atvirajame grunte, visoms kitoms susietosios paramos už augalus schemoms yra nustatytas mažiausias plotas –  0,5 ha.

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 2.

   Už kokius augalus galima gauti susietąją paramą?

   Susietąją paramą galima gauti už auginamus:

   1) vaisius, uogas;

   2) atvirajame grunte auginamas daržoves (išskyrus bulves);

   3) uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) auginamas daržoves;

   4) baltyminius augalus (žirniai, pupos, lubinai, liucernos, dobilai, vikiai, gargždeniai, seradėlės, esparcetai, barkūnai, ožiarūčiai, lęšiai, žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys arba susidedantys tik iš baltyminių augalų);

   5) sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus;

   6) sėklines bulves;

   7) cukrinius runkelius.

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 3.

   Jeigu jaunasis ūkininkas įsikuria perimtoje valdoje (perimtoje iš vyresnio amžiaus ūkininkų, paveldėtoje ar pan.) ar toks įsikūrimas atitinka išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus?

   Taip, jeigu jaunasis ūkininkas įsikuria kaip valdos valdytojas, o šis įsikūrimas jam yra pirmasis valdos įkūrimas.

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 4.

   Kas yra išmoka už pirmuosius hektarus?

   Išmoka už pirmuosius hektarus yra paramos schema, kurios tikslas – padidinti paramą smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams, skiriant nustatyto dydžio (Eur už ha) papildomą išmoką už pareiškėjo deklaruotą iki 30 ha plotą. Tarkime, ūkininkas deklaruoja 100 hektarų, vadinasi, už juos gaus pagrindinę išmoką, o už pirmuosius 30 hektarų gaus dar ir papildomą išmoką. O tie, kurie dirba mažiau kaip 30 ha, gaus padidintą išmoką už visus savo hektarus.

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 5.

   Kokios tiesioginės išmokos mokamos pareiškėjams?

   Nuo 2015 metų tiesioginių išmokų struktūrą sudaro:

   • pagrindinė išmoka, skiriama už visas deklaruotas ir paramos skyrimo reikalavimus atitikusias žemės ūkio naudmenas;
   • išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha;
   • žalinimo išmoka;
   • išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha;
   • susietoji parama.

    

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 6.

   Ar planuojamos tiesioginių išmokų „lubos“, kad fiziniai asmenys (ūkininkai), turintys akcijų juridiniuose asmenyse (žemės ūkio bendrovės), negautų numatytų išmokų, kurios viršija dabartines „lubas“? Ar planuojamas stambiųjų ūkininkų mokesčių „lubų“ panaikinimas?

   Pagal Reglamento 1307/2013 11 str. nuostatas išmokų mažinimas 2021–2022 m. gali būti tik nuo pagrindinių išmokų sumų, viršijančių 150 tūkst. Eur.

   Ministerija šiais metais (2021 m. deklaracijoms) nusprendė netaikyti išmokų sumažinimo. Toks sprendimas buvo sąlygotas dviejų esminių elementų 1. 2019 m. išmokų mažinimo mechanizmas ir parinktos sąlygos nesuveikė Lietuvoje; 2. itin trumas laikas, per kurį ministerija turėjo apsispręsti taikyti mechanizmą nuo 2021 m., ir apie tai informuoti Europos Komisiją.

   Ministerija siekdama, kad šis mechanizmas veiktų ir būtų realiai sumažintos išmokos, nuo 2022 m. planuoja taikyti išmokų sumažinimą. Tikėtina, kad bus pasinaudota galimybe neišskaičiuoti  atlyginimų ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių bei bus pasinaudota 11 str. 5 dalies nuostata apie galimybę pritaikyti išmokų mažinimą susijusiems asmenims, t. y. tiems asmenims, kurie valdo (pvz., kaip akcininkai) keletą ūkio subjektų. Šie siekiai dar bus detaliai analizuojami, vertinami ir pristatomi žemdirbių visuomenei.

   Ūkininkai nuo apmokestinamųjų pajamų moka GPM, VSD ir PSD mokesčius kaip ir kiti individualią veiklą vykdantys asmenys. Ūkininkų apmokestinamosioms pajamos taikomas GPM tarifas  yra toks pat, kaip ir kitiems asmenims, vykdantiems individualią veiklą, jis priklauso nuo apmokestinamųjų pajamų – gali būti nuo 5 proc. iki 15 proc. Jokių ,,lubų“ ūkininkų apmokestinimui GPM mokesčiu netaikoma.  Ūkininkai ne PVM mokėtojai yra atleisti nuo pajamų apmokestinimo.

   Ūkininkams  mokant VSD ir PSD įmokas, taip pat netaikomi  išskirtinumai, lyginant su  kitų asmenų, vykdančių individualią veiklą, apmokestinimu. Pajamas deklaruojančių asmenų socialinio draudimo bazė – 90 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų, o maksimali apmokestinamų pajamų  suma, t. y. apmokestinamųjų pajamų ,,lubos“ yra 43 VDU (2021 m. – 58 166,10 Eur) per metus. Pritaikomos VSD ir PSD apmokestinamųjų pajamų „lubos“ yra taip pat visiems individualią veiklą vykdantiems asmenims vienodos, taigi  ūkininkams nepritaikomi jokie išskirtinumai. Pajamas deklaruojančių ūkininkų, kaip ir kitų individualia veikla užsiimančių asmenų, maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2021 m. yra 4 060 Eur, VSD – 7 282,40 Eur, jei nėra pensijai papildomai kaupiama.  Metinė įmokų suma priklauso nuo per praėjusius metus uždirbtų apmokestinamųjų pajamų dydžio. Ūkininkai, kurių žemės ūkio valdų dydis yra iki 4 EDV, yra atleisti nuo VSD įmokų mokėjimo. O pačiose mačiausiose (iki 2 EDV) valdose veiklą vykdantys ūkininkai moka mažesnį PSD įmokų tarifą.

   Šiais metais Finansų ministerija sudarė darbo grupę, kurios tikslas peržiūrėti visas Lietuvoje galiojančias mokestines lengvatas. Ūkininkų,  kaip ir kitų individualia veikla užsiimančių asmenų, apmokestinimo sąlygų, iš jų ir žemės ūkio veikloje naudojamo gazolio akcizo lengvatos, peržiūrėjimas šios darbo grupės veikloje taip pat yra numatytas. Diskusijos dėl apmokestinimo tobulinimo yra tęsiamos, todėl  įvardyti konkrečius pakeitimus kol kas nėra galimybių.

    

   Atnaujinta: 2021 06 17

  • 7.

   Kodėl tiesiogines išmokas Lietuvos ūkininkai gauna vienas iš mažiausių  visoje ES?

   Bazinis Lietuvos tiesioginių išmokų lygis susiformavo stojimo į ES laikotarpiu, pradiniams išmokų skaičiavimams pritaikius tuo metu galiojančius referencinius (2000–2002 m.) duomenis (žemės ūkio pasėlių derlingumai, primilžis, deklaruotas bendras žemės ūkio naudmenų plotas ir kt.), kurie tuo metu buvo itin maži ES mastu ir nepalankūs Lietuvai.

   Lietuva visuomet akcentavo nevienodą tiesioginių išmokų pasiskirstymą ir esminius išmokų lygių skirtumus tarp valstybių narių, kurie sąlygojo ir nelygias konkurencines sąlygas Lietuvos ūkininkams su kitų ES šalių ūkininkais. Pabrėžėme siekį užtikrinti sąžiningą konkurenciją ES mastu, nes Lietuvos ūkininkai įsipareigoję vykdyti tokius pačius ES teisės aktų reikalavimus kaip ir kitų ES valstybių narių ūkininkai, tačiau skirtumai tarp gaunamos paramos  nepagrįstai dideli.

   Klausimui dėl tiesioginių išmokų suvienodinimo skiriamas prioritetinis dėmesys, taip pat ir derybose dėl naujojo laikotarpio Daugiametės finansinės programos (DFP), siekiant kuo palankesnių Lietuvai nuostatų įtraukimo į DFP derybinį paketą.

   2020 m. liepos mėnesį Europos Vadovų Taryboje  pasiektas susitarimas leido užtikrinti geresnes finansines sąlygas Lietuvos  ūkininkams ir tuo pačiu prisidėjo prie spartesnės tiesioginių išmokų išorinės konvergencijos, palyginus su pradiniu Europos Komisijos pasiūlymu.

   Lietuvai pavyko išsikovoti didesnes tiesiogines išmokas žemdirbiams – jau 2022 m. vidutinis tiesioginių išmokų dydis Lietuvoje pasieks 200 Eur/ha ir toliau didės, kol 2027 m. pasieks 215 Eur/ha. 

   Palyginus su 2014–2020 m., Lietuva tiesioginių išmokų finansavimui 2021–2027 m. užtikrina beveik 1 mlrd. Eur didesnį biudžetą (skaičiuojant einamosiomis kainomis) – nuo 3,1 mlrd. Eur iki 4,1 mlrd. Eur, t. y. 30 proc. daugiau nei šiuo finansiniu laikotarpiu.

    

   Atnaujinta: 2021 06 17

  • 8.

   Kokiu atveju 2021 metais susietoji parama už pienines karves nemokama?

   2021 m. parama nemokama:

   • už pieninę karvę, jeigu ŪGR nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą 18 mėn. laikotarpiu (nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.);
   • už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR  pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu (2021 m. balandžio 1 d.–2021 m. birželio 30 d.);
   • už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui 2021 m. balandžio 1 d.– 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiu;
   • kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

   Atnaujinta: 2021 06 17

  • 9.

   Kokie pagrindiniai reikalavimai, siekiant gauti susietąją paramą už pienines karves 2021 metais? 

   2021 m.  parama bus mokama tiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdų valdytojams, kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre yra įregistruotos ir 2021 m. balandžio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. (3 mėn.) laikotarpiu bus nepertraukiamai išlaikytos valdoje pieninių veislių karvės. Be to, valdos valdytojas 2021 metais turi pateikti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo paraišką bei joje pažymėti, kad nori gauti susietąją paramą už pienines karves. Taip pat bus tikrinama Ūkinių gyvūnų registre, ar yra įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėnesių laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d. (t. y. nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.). Valdų valdytojai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų – per 7 kalendorines dienas suvesti duomenis į ŪGR arba pranešti VMVT. Paramos avansus numatoma mokėti nuo 2021 m. spalio 15 d., o likusią paramos dalį – nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

   Šios paramos administravimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2021m.  sausio 29 d.  įsakymu Nr.3D-63  galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/24b40b60623511eb9dc7b575f08e8bea ).

   Atnaujinta: 2021 06 17