Pasėlių deklaravimas

1. Pareiškėjas deklaruoja daugiau nei 30 ha, kokius dokumentus privalės pateikti pareiškėjas siekiant pagrįsti žemės dirbimo faktą?

Jeigu pareiškėjas neturi nei registruotų traktorių, nei ūkinių gyvūnų, NMA paprašius, jis gali pristatyti produkcijos pardavimo, žemės ūkio paslaugos pirkimo ar technikos nuomą įrodančius oficialius dokumentus. Pareiškėjai, deklaruojantys 30 ha ir didesnius tiesioginėms išmokoms tinkamus plotus, produkcijos pardavimo (išskyrus atvejus, kai savo užauginta produkcija yra parduota turgavietėse), paslaugų įsigijimo ar technikos nuomos faktui pagrįsti privalo pateikti ir apmokėjimo, įvykdyto per komercinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, patvirtinimo dokumentus.

2. Ką reiškia GPA kodas ir kas yra pievos atnaujinimas?

Pareiškėjas atnaujinęs t. y. suaręs ir užsėjęs daugiametėmis žolėmis pievą iki 5 metų gali ją įbraižyti kodu GPA. Tada ši pieva taps daugiamete tik po 5 metų, jei pareiškėjas vėl jos neatnaujins.

3. Kokie augalai tinka įsėliui arba posėliui?

Įsėliui tinka žoliniai klasifikatoriaus III grupės arba kodu GPŽ deklaruojami augalai, o posėliui mišinys susidedantis bent iš dviejų šių AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, JUD, GAB, GAJ, ALR, PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB, DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER augalų rūšių sėklų.

4. Ar posėliui tinka pagrindinės kultūros pabiros?

Taip tinka.

5. Kaip bus traktuojama jeigu mano azotą kaupiančių augalų plotus skirtus žalinimui paveiks kaimyniniuose laukuose naudojami augalų apsaugos produktai, ar man bus taikomos sankcijos?

Jei lauke augalų apsaugos produktų pėdsakų koncentracija bus netolygi ir didžiojoje lauko dalyje nebus rasta jokių augalų apsaugos produktų pėdsakų sankcijos taikomos nebus.

6. Kas yra posėlis ir kokie pagrindiniai jo reikalavimai?

Posėlis – augalai, sėjami dirvos gerinimo tikslais nuėmus deklaruojamos rūšies žemės ūkio augalų derlių tų pačių metų vasarą prieš kitais metais deklaruotinos rūšies žemės ūkio augalų sėją. Posėlis sėjamas liepos 1 d. – rugpjūčio 15 d. po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo. Sėjamas posėlis, kurį sudaro bent dviejų augalų rūšių sėklų augalų mišinys (kviečių, kukurūzų, miežių, garstyčių, rapsų, ankštinių, žolinių augalų ir kitų augalų), jis turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

7. Kas yra įsėlis ir kokie pagrindiniai jo reikalavimai?

Žolinis įsėlis – žoliniai augalai, įsėjami dirvos gerinimo tikslais į deklaruojamos rūšies žemės ūkio augalus per pavasario sėją. Įsėlis sėjamas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d. – liepos 1 d. įsėjant žolinius augalus (priklausančius III grupei „Žoliniai azotą kaupiantys augalai“ arba kodu GPŽ deklaruojamus augalus), kurie turi būti sudygę ir matomi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d. Kai po įsėlio sėjami žieminiai augalai, pareiškėjas gali išlaikyti įsėlį trumpiau, nei nurodyta, t. y. iki žieminių augalų sėjos, tačiau įsėlyje negalima ganyti ar jo šienauti.

8. Ar žalinimo plotuose, kurie yra skirti EASV, galima naudoti beicuotą sėklą?

Ne, negalima.

 9. Kaip pareiškėjui įrodyti, kad jis negali įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų? (meteorologinė pažyma netinka, nes ji nėra išduodama konkrečiai vietovei – netikslu)

Pareiškėjas, matydamas, kad negalės atlikti įsipareigojimų laiku – turi kaip galima greičiau pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Žinoma, reikalavimų nevykdymas yra pateisinamas tik tuomet, kai tai įtakoja nuo pareiškėjo nepriklausančios aplinkybės (pvz. meteorologinės, t. y. stichinė sausra ar pan.), o šias aplinkybes galima pagrįsti ir įrodyti. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos išduodama pažyma sustiprina pareiškėjo nurodomas reikalavimų neįvykdymo priežastis, o tokioje pažymoje nurodomos ūkininkavimui nepalankios meteorologinės sąlygos konkretaus rajono, kuriame ūkininkaujama, lygiu yra pakankamas pagrindimas

10. Kokia valdymo teise deklaruoti plotus kai jų savininkas miręs, o paveldėjimo procesas dar nesibaigęs ir nėra aiškūs paveldėtojai?

Deklaruoti galima tik tuos plotus, kuriems turimi galiojantys valdymo teisę patvirtinantys dokumentai. Esant žemės paveldėjimo atvejui, priimtiniausia, kad plotai būtų deklaruojami tik tuomet kai jau yra įgyta formali teisė šiuos plotus valdyti. Visgi, siekiant išvengti situacijos, kad dirbami plotai neliktų nedeklaruoti, o dar blogesniu atveju ir nedirbami, paveldimą plotą gali deklaruoti žemės paveldėtojai, kurie įgis deklaruojamo ploto valdymo teisę einamaisiais metais. Deklaruodami turėtų nurodyti būtent įgyjamą plotų valdymo formą – nuosavybės teisė. Svarbu, kad tokiu atveju, deklaruojantysis prisiima asmeninę riziką dėl galimų pasekmių, jeigu NMA paprašius plotų valdymo teisę įrodančių dokumentų, jis negalėtų jų pateikti, nors paveldėjimo procesas jau būtų pasibaigęs.

11. Kokie dokumentai yra tinkami siekiant įrodyti žemės dirbimo faktą?

Jeigu pareiškėjas neturi nei registruotų traktorių, nei ūkinių gyvūnų, NMA paprašius, jis gali pristatyti produkcijos pardavimo, žemės ūkio paslaugos pirkimo ar technikos nuomą įrodančius oficialius dokumentus.

12. Ką reiškia naujas reikalavimas, kad nuo šiol deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotus turi tik tie, kurie juos realai ir dirba?

Atitinkamus žemės ūkio paskirties žemės plotus deklaruojantysis yra žemę dirbantysis, t. y. plotus deklaruojantis asmuo, prireikus, turi turėti galimybę įrodyti, kad tikrai pats dirba deklaruojamus plotus. Šio reikalavimo atitikimu įsitikina NMA pagal su pareiškėju susijusius duomenis, esančius Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre arba Ūkinių gyvūnų registre, arba pagal pareiškėjo pateikiamus žemės ūkio produkcijos pardavimo fakto, žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo, žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms įrodymo dokumentus. Jeigu tokių įrodymų NMA surinkti nepavyksta ar pareiškėjo pateikti dokumentai neįrodo žemės dirbimo fakto, laikoma, kad pareiškėjas nedirba deklaruojamų plotų ir tiesioginės išmokos už juos jam negali būti teikiamos.

13. Ar gali deklaruoti valstybinę žemę valdos partneris nors valstybinė žemė išnuomota nedeklaruojančiajam partneriui?

Gali deklaruoti tik asmeninio ūkio paskirties žemę, jei sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Kitais pagrindais nedeklaruojančiam partneriui išnuomotos valstybės žemės nedeklaruojančio partnerio deklaruoti negalima.

14. Ar galima žemės dirbimą įrodyti panaudos sutartimi dėl pievų nuganymo? (vienas asmuo deklaruoja, kitas – gano gyvulius jo deklaruojamuose plotuose)

Žemės dirbimui įrodyti panaudos nepakanka. Tačiau yra kitų galimybių, kaip pavyzdžiui:

  1. žemė išnuomojama tam, kuris joje gano gyvulius;
  2. įforminamas paslaugos pirkimas / suteikimas;

3. sudaroma jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, t. y. vienas deklaruoja, kitas partneris – laiko gyvulius.

15. Kodėl pieninių ir mėsinių galvijų bandos turi būti atskirtos?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Agentūros kontrolės darbuotojams  sparčiai ir kokybiškai  atlikti patikras vietose - ūkininkų ūkiuose, kuriuose laikomi ne tik mėsinių veislinių ir mišrūnų galvijai, bet ir pieninių veislių galvijai, kadangi Agentūros darbuotojai privalo nustatyti kiekvieną galviją pagal jam suteiktą unikalų  identifikacinį numerį ir jo atitikimą Ūkinių gyvūnų registre. Taisyklėse nustatytos ir sankcijos, kurios taikomos,  jei PATIKROS VIETOJE METU pieninių ir mėsinių galvijų bandos nebus atskirtos.

16. Ar šeimos nariai gali deklaruoti kitam šeimos nariui priklausančią valstybinę žemę? Jei taip, tai kurie?

Gali deklaruoti tik vyras žmonos ir atvirkščiai.

17. Nuo kelių SG privalau įsirengti mėšlidę / rietuvę? Kur galėčiau rasti tikslius reikalavimus kaip tai turi atrodyti?

Nuo 5 SG. Šis reikalavimas netaikomas tiems ūkio subjektams, kurie nesiekia gauti tiesioginių išmokų bei nedalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programos plotinėse priemonėse. Smulkesnę informaciją dėl mėšlidžių įrengimo galite rasti LR žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 3D-472 „Dėl mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 03:2010 patvirtinimo“.

18. Kokia valdymo teise deklaruoti tuos plotus, kuriuos pareiškėjams suteikė valstybė ar valstybinės įstaigos leido jais naudotis? (geležinkeliečiai, trihektarininkai, asmeninio naudojimo sodų žemė ir kt.)

Vienu iš taisyklėse nurodytų variantų. Svarbiausia, kad būtų pateikiami žemės valdymo dokumentai.

19. Kiek metų man reikės išlaikyti deklaruotus kraštovaizdžio elementus?

Kol kas – tik einamuosius metus.

20. Kokios išmokos numatytus už kraštovaizdžio elementus?

Nėra jokių papildomų išmokų, elementai tik įgalina pareiškėją (lengviau) atitikti žalinimo reikalavimus norint gauti žalinimo išmoką.

21. Ar leidžiamas pievų smulkinimas?

Ne.

22. Kiek bičių reikia turėti, kad galėčiau pievas šienauti iki rugsėjo 1 d.?

Užtenka būti bityno savininku, t. y. ūkinių gyvūnų registre įsiregistravus bent 1 bičių šeimą.

23. Ar su žmona vesdami bendrą ūkį, jau būsime laikomi susijusiais asmenimis ir už tai pripažinti kaip neteisėtai sukūrę sąlygas paramai gauti?

Ne, nebūsite.

24. Aš deklaruoju plotus, o mano tėtis – turi registruotą techniką. Ar aš būsiu traktuojamas, kad su manimi susijęs asmuo turi registruotos technikos ir tokiu būdu aš įrodau ploto dirbimą?

Traktuojama, kad su pareiškėju susijęs asmuo turi registruotos žemės ūkio technikos, kuomet šiuo atveju sūnus ir tėvas bus sudarę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį arba abu bus registruoti valdoje kaip šeimos nariai, tuomet pagal Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenis bus traktuojama, kad deklaruojamuose plotuose pareiškėjas pats vykdo žemės ūkio veiklą.

25. Kada NMA reikia pateikti žemės dirbimą ir (arba) valdymą įrodančius dokumentus?

Žemės dirbimo ir valdymo dokumentai NMA turi būti teikiami tik tuomet, kai :

  1. Pareiškėjas įtariamas siekiu gauti didesnes išmokas (Dėl išmokos už pirmuosius hektarus ir (arba) Jaunojo ūkininko išmokos);
  2. NMA gauna informaciją, kad pareiškėjas galimai neteisėtai deklaravo plotus (dėl žemės valdymo ir (arba) dirbimo).
  3. Pareiškėjas atrenkamas dokumentinei patikrai kaip rizikingas pareiškėjas.

Tuo tarpu, jei pareiškėjas pats patvirtina paraišką per elektroninę bankininkystę, jis visais atvejais privalo iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. išsiųsti NMA minėtus dokumentus, kuomet:

        1. deklaruojami laukai patenka valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį;

        2. praėjusiais metais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų nedeklaravo;

        3. deklaravo visiškai per praėjusius 2 metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus.

26. Ar reikia šienauti Natura 2000 pievą pagal Natura 2000 keliamus reikalavimus, kuomet nedalyvaujama Natura priemonėje?

Ne, tačiau jeigu už deklaruotus plotus, patenkančius į NATURA teritoriją, prašoma tiesioginių išmokų, tuomet privalu laikytis Tiesioginių išmokų taisyklėse nustatytų šienavimo terminų (2017 m. atveju – terminas nušienauti pievas – rugpjūčio 1 d.) – jei konkrečiai teritorijai nėra nustatyta kitų reikalavimų (pvz. vėlesni šienavimo terminai ir pan.).

27. Jei einamaisiais metais lauke vykdomas melioracijos projektas, tačiau jis bus vykdomas tik pavasario metu ir vėliau plotas bus įdirbtas kaip pūdymas – ar galima jį deklaruoti einamaisiais metais – kaip pūdymą.

Pagal naudmenų deklaravimo taisykles, einamaisiais metais plotai, kuriuose atliekami melioracijos darbai – nėra tinkami paramai Tiesioginėmis išmokomis gauti. Išimtis galėtų būti taikoma tik tokiu atveju, jei deklaravimo metu plotas jau yra sutvarkytas ir atitinka paramai bei deklaruotiems plotams keliamus reikalavimus. T. y. jei tai juodasis pūdymas – jis turi būti įdirbtas, be subrendusių piktžolių.

28. Kaip spręsite „Sofos ūkininkų“ problemą, t. y. pareiškėjai, kurie deklaruoja tik pievas, bet neturi gyvulių?

Pareiškėjų, deklaruojančių tik pievas, bet nelaikančių gyvulių deklaruojamieji plotai yra labai maži (apie 70 tūkst. ha arba apie 2,5 proc. visų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų Lietuvoje). Matoma kita, daug didesnė problema – deklaruoja plotus tie, kurie patys nedirba žemės – ir šioje vietoje nebūtinai deklaruojamos pievos. Būtent ji ir yra sprendžiama aiškiai pasakant, kad deklaruoti žemę turi tas, kas ją dirba. Ši sritis bus griežčiau kontroliuojama nei anksčiau.

29. Kokius dokumentus deklaravimo metu reikia turėti siekiant gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus?

Deklaravimo metu reikia turėti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus:

1. jeigu sėkla buvo įsigyta Lietuvoje – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą);

2. jeigu sėkla buvo įsigyta užsienyje (tik ES valstybės) – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes;

3. jeigu sėjai panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla – Augalininkystės tarnybos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas;

4. kai paraiška teikiama savarankiškai, pareiškėjas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalo Agentūrai pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus.

 30. Kada pareiškėjui privalu pateikti dokumentus, įrodančius jo valdymo teisę plotams patenkantiems į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį?

Pareiškėjai privalo pateikti valdymo teisę pagrindžiančius dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai paprašius iki jos nurodyto termino, t. y. paraiškų administravimo metu (ne deklaravimo). Nepateikus minėtų dokumentų, bus traktuojama, kad pareiškėjai neleistinai deklaravo plotus, patenkančius į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį.

31. Ką daryti pareiškėjui, jei jo deklaruoti plotai patenka į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį, tačiau neturima jokių šių plotų valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų?

Pareiškėjas turėtų raštu kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos skyrių su prašymu leisti oficialiai naudotis konkrečiu lauku. Nacionalinė žemės tarnyba apsvarsčiusi prašymą pateiks atsakymą ar suteikia teisę pareiškėjui oficialiai naudotis konkrečiu žemės lauku.

32. Teikiant paraišką pareiškėjas pastebėjo, kad dalis jo teisėtai valdomos privačios žemės plotų patenka į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį, kodėl taip yra? Ką tokiu atveju daryti?

Dažniausiai tai atsitinka dėl duomenų nesuderinamumo bei žemės dirbimo ribų neatitikimo su realiomis sklypų ribomis. Paraiškų priėmimo informacinės sistemoje esantis Valstybinės ar kitos paskirties žemės sluoksnis yra sudarytas remiantis Registrų centre registruotais žemės ūkio paskirties sklypais. Atkreipiame dėmesį, kad „Valstybinė ar kitos paskirties žemė“ pagalbinį sluoksnį sudaro:

1. valstybinės žemės plotai, neregistruoti Nekilnojamojo turto registre;

2. valstybinės žemės plotai, registruoti Nekilnojamojo turto registre;

3. kitos paskirties žemės plotai, t. y. namų valda, miškų paskirties žemė ir kt. 

Jeigu į  „Valstybinė ar kitos paskirties žemė“ sluoksnį patenka nuosava žemė, tai turite prie lauko žymėti nuosava žemė.

Taip pat vertėtų paminėti, kad jei deklaruoti žemės plotai, patenkantys į Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį, yra sąlyginai nereikšmingi, tuomet pareiškėjų nebus prašoma įrodyti teisę į deklaruotus plotus, kurie patenka į minėtą sluoksnį.

33. Ar paraiškų priėmimo registravimo žurnale būtina ranka įrašyti paraiškas priėmusio darbuotojo vardą, pavardę ar galima uždėti antspaudą?

Paraiškų priėmimo registravimo žurnale įrašyti ranka nebūtina, galima dėti antspaudą.

34. NMA informavo, kad išankstiniai kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymai nebuvo laiku aprašyti. Kaip deklaruoti žemę šiais metais?

Kadangi pareiškėjas laiku neinformavo apie Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, tai šiais metais gali deklaruoti kodu NEP (netinkami paramai plotai) ir aprašyti išankstinius kontrolinių žemės ribų pasikeitimus.

35. Kaip deklaruoti įvairias daržoves lauke iki 30 a?

Visi pareiškėjo deklaruojami plotai, kurie yra 0,1 ha arba didesni ir kuriuose auginami žemės ūkio augalai, atsižvelgiant į taisyklių 2 priedo V skyriuje pateiktame Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje (toliau – klasifikatorius) nurodytas augalų rūšis, turi būti deklaruojami kaip atskiri plotai. Tačiau klasifikatoriaus I grupės augalai gali būti jungiami į plotus, kuriuos sudaro daugiau nei viena auginamų augalų rūšis, o tokie plotai negali būti didesni nei 0,3 ha. Tokie klasifikatoriaus I grupės sujungti plotai turi būti deklaruojami kodu KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“ arba DAK „Kitos daržovės“ arba DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte);

36. Kaip PPIS padėti naują tašką lauke?

Padėti tašką, braižant lauką, galima su klavišų kombinacija CTRL+ pelės kairiojo klavišo paspaudimas.

37. Jei einamųjų metų metu bus sudaryta partnerystės sutartį, kaip bus skaičiuojamos partnerio laikomi gyvūnų sąlyginio gyvulio vienetai valdai?

Jei dabar į valdą bus  įregistruotas  partneris, kuris laiko gyvūnus, tuomet  skaičiuojant SGV, paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, bus imamas gyvūnų laikymo laikotarpis nuo partnerio įregistravimo į valdą.

38. Kokį pasėlio kodą reikia rinktis naujai įveistam miškui?  Ar reikalinga aprašyti išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribu pasikeitimus jei laukas kerta Kontrolinių žemės sklypų ribas.

Miško veisimas deklaruojamas MVP kodu, KŽS ribas kirsti galima ir KŽSRP tokiems laukams aprašyti nereikia.

39. Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo, kas turi pasirašyti paraiškų priėmimo registre eilutėje "paraišką pateikęs asmuo"?

Paraiškų priėmimo registre, eilutėje "paraišką pateikęs asmuo" turi pasirašyti įgaliotas asmuo.

40. Kodėl Paraiškų priėmimo informacinė sistema reikalauja ekologinių sėklų etikečių, jei vyriausybė patvirtino, kad jos nebūtinos?

Deklaruojant sertifikuotus javus privaloma užpildyti tik PVM / sąskaitos faktūros nr., siuntos nr., įsigytos sėklos kiekį, kg. ir datą. Etiketės duomenų pildyti nebūtina.

41. Kaip deklaruoti kontroliniame žemės sklype, kurio GKODAS bl1b? Pareiškėjai turi žemės sklypų NTR registruotus dokumentus, bet sistemoje rodo, kad tai yra valstybinė žemė, kaip deklaruoti?

Įbraižytus laukus kontroliniame žemės sklype, kurio GKODAS bl1b, pareiškėjas gali deklaruoti visais naudmenų kodais išskyrus 5PT-11 ir 5PT-12. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras patikslins, kontrolinius žemės sklypus, kurių GKODAS yra bl1b, kuriuose einamaisiais metais buvo deklaruota – iki einamųjų metų spalio 1 d.

Jei pareiškėjas turi Nekilnojamo turto registre registruotus  žemės sklypo dokumentus, tuomet Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje reikia deklaruoti kaip nuosava žemę.

42. Ar galima internetu deklaruoti pasėlius?

Pareiškėjas nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 22 d. gali jungtis prie PPIS https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti ir patvirtinti paraiškos elektroninę formą.

43. Kokiu kodu deklaruoti pasėlius: apskritaveidis bandrenis ir anyžinis lofantas?

Anyžiniai lafantai ir apskritaveidį bandrenį deklaruojami kodu AMP.

44. Norėjau sužinoti ar reikia nurodyti požymį antramečiams kmynams, jei jie auginami pardavimui?  Ir kaip deklaruoti 3 metus auginamus retus daugiamečius sodinius didesnius nei 1 ha, tokius kaip šilkmedžiai ir kt., jei nėra įvardyti klasifikatoriuje?

Antramečiams kmynams pasėlio kodas turi būti nurodytas KMY požymis PR nežymimas. PR – atitinkami pirmamečiai žemės ūkio augalai, daržovių sėklojai ir pasodai, pirmamečiai ir antramečiai sodai.

Jeigu deklaruojama 0,1 ha arba didesnis plotas ir auginami į žemės ūkio naudmenų klasifikatorių neįtraukti augalai, deklaruojamam plotui turi būti parinktas kodas KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“, DAK „Kitos daržovės“, DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte)“ arba KTS „Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai.

45. Norėjau paklausti ūkininkas savo sklype turi 2 tvenkinius (jie pažymėti EASV) juos pageidauja įbraižyti, kaip tai padaryti?

Kai įbraižysite ariamos žemės laukus, kurie bus nutolę nuo EASV elemento ne daugiau kaip 5 m., pirmame paraiškos lape esančiame "EASV elementai" lange, galėsite pasirinkti, kuriuos EASV įtraukti į skaičiavimą. Tvenkinių atskirai įbraižyti nereikia.

46. Ar galima uždeklaruoti Vilniuje? Valdos centras Ignalinos rajone.

Pareiškėjui savarankiškai teikiant paraišką ir prie PPIS jungiantis per el. valdžios vartus paraišką galima pateikti nesvarbu kur yra nurodytas valdos centras.

Teikiant paraišką seniūnijoje pareiškėjas privalo kreiptis į tą savivaldybę, kurioje yra registruotas jo valdos centras.

47. Nori gauti išmokas už šlapynes, pagal kokį sluoksnį reikia braižyti lauką  "NMA Šlapynių duomenys" ar "Šlapynės"?

Pareiškėjui dalyvaujant  2014–2020 m. KPP programos veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ laukas turėtų būti įbraižomas pagal „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ sluoksnį.

48. Kodėl pareiškėjai nemato naujausių ortofotografinių žemėlapių (orto-foto), nors pagal orto-foto priimami visi žemės valdų ribų taisymai?

Pareiškėjai mato naujausias orto-foto, nebent jos būna pagamintos (gautos) po deklaravimo pabaigos, nors ir atitinka vietovės vaizdą deklaravimo metu. Deja, bet vietovės fotografavimo metu gautą medžiagą apdoroti ir ją suadministruoti reikia daug laiko resursų.

49. Kodėl NMA darbuotojai, nepranešę pareiškėjams,  atlieka žemės ūkio valdų plotų taisymus? 

NMA darbuotojai neprivalo informuoti pareiškėjų apie patikras. Ploto taisymus atlieka pagal duomenis, gautus patikrų metu, NMA yra įpareigota atlikinėti patikras, arba pagal orto-foto nuotrauką arba atitinkančią situaciją vietovėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-10