DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Geodezija, kadastriniai matavimai, nekilnojamas turtas 6
  • 1.

   Ar rengiant inžinerinių tinklų planus turi būti vaizduojama situacija po 15 m. į visas puses?

   Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarką reglamentuoja GKTR 2.01.01.19991, kuriame nustatyta, kad naujai paklotos požeminės komunikacijos privalo būti pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse arba papildyta georeferencinių duomenų bazė.

   Vadovaujantis GKTR 2.01.01.1999 nuostatomis nuotraukose, tai yra topografiniuose planuose, kuriuos sudaro geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turintys asmenys (toliau – geodezininkai), turi būti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m į visas puses nuo statomo objekto su plane esamais ir naujai nutiestais inžineriniais tinklais. GKTR 2.11.03:20142 taip pat turi vadovautis geodezininkai rengdami topografinius planus, tarp jų ir inžinerinių tinklų planus, pastatytų inžinerinių tinklų planus ir statinių išpildomuosius planus, bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, rengdami topografinių erdvinių duomenų rinkinius. GKTR 2.11.03:2014 10.12 papunktyje nustatyta, kad linijinis erdvinis objektas turi būti formuojamas iki teritorijos, kuriai sudaromas planas, ribos. 

   Pažymime, kad atsiradus naujoms technologijoms yra tvarkomi erdvinių duomenų rinkiniai, kuriuose kaupiami inžinerinių tinklų duomenys, rodantys jų erdvinę padėtį, o topografinio plano M 1:500 planšetės, kurioms pildyti ir objektų sąsajoms užtikrinti (objektams pririšti) buvo reikalinga esama situacija po 15 m į visas puses, jau nebenaudojamos (neatnaujinamos). Atsižvelgdami į minėtus technologijų pokyčius ir vadovaudamiesi GKTR 2.11.03:2014 nuostatomis, atitinkančiomis dabar taikomas GIS technologijas tvarkant erdvinių duomenys, paaiškiname, kad GKTR 2.01.01.1999 2.11 papunktyje nustatytas reikalavimas nuotraukose (t. y. inžinerinių tinklų planuose) rodyti topografiniuose planuose esamą situaciją po 15 m yra pasenęs ir nebetaikomas, nes topografinio plano M 1:500 planšetės nebenaudojamos (neatnaujinamos).

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 2.

   Gyvename sodo žemės sklype, o šalia yra tuščias sklypas, kaip mums sužinoti ar jis turi savininką ar priklauso valstybei?

   Norint išsiaiškinti kam priklauso sodo bendrijos teritorijoje esantis galimai nenaudojamas žemės plotas, o taip pat išsiaiškinti galimybes minėtą žemės plotą pirkti ar nuomoti, turite kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį skyrių pagal nuosavybės teise valdomo sodo žemės sklypo buvimo vietą.

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 3.

   Kur reikėtų kreiptis dėl galimų žemės sklypo ribų pažeidimų ar žemės sklypo naudojimo ne pagal paskirtį?

   Vadovaujantis Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244, 3 punktu, žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovo paskirti Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnai. Nuostatų 16 punkte nurodyta, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu nustačius žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys asmenys, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną.

   Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta, paaiškiname, kad dėl galimo žemės sklypo ribų pažeidimo reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį skyrių, pagal žemės sklypo buvimo vietą dėl galimybės atlikti žemės naudojimo valstybinę kontrolę.

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 4.

   Ar tokiu atveju, kai sklype yra kelių paskirčių pastatai, sklypui turi būti nustatyti keli žemės naudojimo būdai?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, formuojant naujus žemės sklypus Vyriausybės nustatyta tvarka jiems nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai). Šio Žemės įstatymo straipsnio nuostatas įgyvendinančio Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073, 8 punkte nustatyta, jog vienam žemės sklypui gali būti nustatyti vienas ar daugiau žemės naudojimo būdų, jeigu tai numatyta teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte, pagal kuriuos šis žemės sklypas formuojamas. Be to, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta, kad esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti žemės sklypai formuojami pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą šių statinių ir įrenginių tiesioginę paskirtį. Taigi, minėtos galiojančios teisės aktų nuostatos suponuoja, kad vienam žemės sklypui gali būti nustatyti vienas ar daugiau žemės naudojimo būdų, todėl klausiamu atveju žemės sklypui turėtų būti nustatyti keli žemės naudojimo būdai pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą šių statinių ir įrenginių tiesioginę paskirtį.

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 5.

   Matininkas neteisingai pamatavo gretimo žemės sklypo ribas, ko pasėkoje sumažėjo mano nuosavybės teise valdomas žemės sklypas. Kam galima apskųsti matininko veiklą?

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkte nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) yra įgaliota išduoti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, sustabdyti ir panaikinti jų galiojimą.

   Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194, 7.19 papunktyje nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vykdydama jai pavestus uždavinius, išduoda kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus ir geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimus, stabdo ar panaikina jų galiojimą. Vadovaudamiesi išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, informuojame, kad matininko veiklą galite apskųsti Nacionalinei žemės tarnybai, kuri priims sprendimą dėl matininko atlikusio gretimo žemės sklypo kadastrinius matavimus galimų veiklos pažeidimų.

    

   Atnaujinta: 2021 06 03

  • 6.

   Ar yra galimybė, jog atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, pagal griovius ir per juos formuojami privažiavimai į sklypus būtų derinami su atsakingais specialistais (susiduriama su savavališkų pralaidų įsirengimo bei jų išardymo problema, naikinant privažiavimus į sklypus)?

   Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ (toliau – Kadastro taisyklės).

   Kadastro taisyklių 6 punkte nurodyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo dokumentus – detaliuosius ar specialiuosius planus, žemės valdos projektus, institucijų atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės planus.

   Atsižvelgdami į minėtą nuostatą paaiškiname, kad atlikdami žemės sklypų kadastrinius matavimus, matininkai vadovaujasi esamais teritorijų planavimo dokumentais, negali keisti jų sprendinių ir negali formuoti naujų pralaidų, jeigu jos nebuvo suformuotos teritorijų planavimo dokumentuose.

   Atnaujinta: 2021 06 17