Departamento direktorė Regina Mininienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS

FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTO DIREKTORĖS

REGINOS MININIENĖS

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Koordinuoti žemės ūkio srities 2019–2021 m. valstybės biudžeto projekto ir Valstybės investicijų 2019–2021  m. programos projekto parengimą ir teisės aktų nustatytais terminais bei tvarka pateikimą Finansų ministerijai.

2. Koordinuoti Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto parengimą ir pateikimą LR Seimui iki I ketvirčio pabaigos.

3. Organizuoti žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto parengimą, siekiant patikslinti išlaidų kompensavimo tvarką ir numatyti 50 proc. avanso mokėjimą (iki II ketv. pabaigos).

4. Siekiant sukurti efektyvesnį gražintinų lėšų kontrolės mechanizmą, koordinuoti žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3D-750 “Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo”  pakeitimo projekto parengimą (iki III ketv. pabaigos);

5. Siekiant užtikrinti vykdomų finansinių priemonių įgyvendinimo stebėseną, koordinuoti ataskaitos apie paskolų portfelio garantijų priemonės įgyvendinimą parengimą (iki IV ketvirčio pabaigos), o esant naujų finansinių priemonių poreikiui, užtikrinti teisinės bazės sukūrimą naujoms priemonėms įgyvendinti.

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-15