Supaprastinimai Maisto pramonės ir kokybės, augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos srityse

 

Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Administracinės naštos mažinimo komisija išnagrinėjo maisto pramonės ir kokybės, augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos sritis reglamentuojančius teisės aktus ir siekiant ūkio subjektams sumažinti administracinę naštą, pateikė pasiūlymus atlikti kai kuriuos teisės aktų pakeitimus.

Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos srityje, siekiant ūkio subjektams mažinti administracinę naštą buvo panaikintas privalomumas:

  • ekologiškai ūkininkaujantiems subjektams turėti atliktus dirvožemio tyrimus bei po atliktų dirvožemio tyrimų, tręšiantiems laukus kitomis nei mėšlas ar srutos leistinomis ekologinėje gamyboje naudoti medžiagomis - sudaryti tręšimo planus ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-591 “Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 “Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”)
  • perdirbantiems ekologišką produkciją pildyti Ekologinio gamybos ūkio veiklos žurnalo trečią - Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita ( Panaikintas privalomumas kas mėnesį vesti apskaitą apie produkcijos judėjimą, t. y. pasigaminta, pirkta, parduota, sunaudota perdirbimui ir savo reikmėms ir t. t) ir šeštą - Produkcijos realizavimo apskaita (Nebus privalomumo vesti produkcijos realizavimo apskaitą, nurodant kiek, kokios ir už kokią kainą realizuota produkcijos) lenteles ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3D-566 “Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3D-176 “ Dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”).

 
Maisto pramonės ir kokybės srityje, siekiant ūkio subjektams mažinti administracinę naštą buvo panaikintas privalomumas:

  • Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-7 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais įstatyme atsisakyta nebetikslingo išankstinio valgiaraščių derinimo, papildoma maisto tvarkymo subjektų registravimo ir patvirtinimo pagrindinėmis nuostatomis, kurios supaprastina maisto tvarkymo subjektų registravimą (atsisakoma Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo).
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitime atsisakoma perteklinio reikalavimo būtinai kartu su paraiška pateikti galiojančios sutarties su pagal kokybės sistemas pagamintų produktų tiekėju dėl maisto produktų tiekimo kopiją, ekologiškų produktų tiekėjo patvirtinamųjų dokumentų kopijas ir planuojamų įsigyti  NKP gamintojų sąrašą. Dokumentus galima pateikti tiek kartu su paraiška, tiek ir vėlesniu laikotarpiu, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Agentūros sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Taip pat sutartyse nebereikalaujama nurodyti produktų grupių ir jų kiekių.
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitime teikiant prašymą pripažinti pieno gamintojų organizacija, nereikia teikti registracijos Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopijos, nereikia paraiškoje pateikti  GO narių sąrašo, nebereikia likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kiekvienų numatomų derybų dėl parduodamo pieno sutarčių sąlygų, pateikti informaciją apie pieno kiekį, dėl kurio numatoma derėtis ir kt. duomenis.
  • Pakeitus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. 3D-10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo“, bus įvestos papildomas elektroninės paraiškos pateikimo formos, todėl pareiškėjų grupėms nebereikės tiesiogiai atvykti į žemės ūkio ministeriją.
  • Supaprastinus šiuo metu galiojančius reikalavimus pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintiems (užaugintiems) produktams (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308 „Dėl Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“), “), pareiškėjai galės lengviau savo gaminamą (auginamą) produkciją sertifikuoti pagal NKP sistemą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-10