Administracinės naštos mažinimas

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto (toliau – KRK) 2018 m. gruodžio 9 d. sprendimą „Dėl administracinės naštos mažinimo“ iki 2019 m. vasario 20 d. pagal savo kompetenciją išnagrinėjo ir KRK pateikė 52 siūlymus iš 91 dėl administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje. Kiti 38 siūlymai priskirti Aplinkos ministerijos kompetencijai , 1 siūlymas priskirtas Finansų ministerijos kompetencijai .

Pasiūlymus kaip sumažinti administracinę naštą pateikė įvairios žemdirbių organizacijos: Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija, Žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir kt..

ŽŪM kompetencijai priskirtus administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje klausimus galima suskirstyti į šiuos teminius blokus:

1) tiesioginė parama (tiesioginės išmokos);

2) parama ekologiniam ūkininkavimui;

3) gyvulininkystės klausimai;

4) augalininkystės klausimai;

5) administracinių patikrų supaprastinimo klausimai;

6) kiti klausimai.

Iš ŽŪM priskirtų 52 siūlymų 43 klausimai, t. y. 83 proc., jau yra išspręsti arba dalinai išspręsti. Likusiems klausimams, kurie yra ES teisės aktais reglamentuojami ir valstybės narės neturi daug laisvės nukrypti nuo bendrų principų, išspręsti reikalingos papildomos diskusijos politiniu lygiu ieškant kompromiso.

Savo pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje galite tiesiogiai siųsti žemės ūkio ministro patarėjui Alvydui Aleksandravičiui,: el. p.: alvydas.aleksandravicius@zum.lt .

Čia pateikiami pagrindiniai supaprastinimai Tiesioginių išmokų srityje, kurie yra susiję su administracinės naštos mažinimu ir jau yra atspindėti naujausioje Tiesioginių išmokų taisyklių redakcijoje (ŽŪM 2019 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. įsakymas  Nr. 3D-188) bei taikomi 2019 m. pasėlių deklaravimui:

  • Patikslinta ariamos žemės sąvoką: ariamajai žemei prilyginami ir tie plotai, kuriuose žemės ūkio augalai auginami naudojant bearimes technologijas;

  • Atsisakyta tam tikrų perteklinių datų, o daugelis kitų datų suvienodintos;

  • Nuo šių metų nebetikrinamas piktžolėtumas;

  • Švelnesnės sankcijos pareiškėjams pretenduojantiems į susietąją paramą už vaisių ir uogų auginimą ir nenuėmusiems derliaus laiku (iki einamųjų metų lapkričio 15 d.) parama bus nemokama tik už laukus, kuriuose užfiksuotas pažeidimas. Kai randamas kitas nei deklaruojamas susietajai paramai gauti pasėlis, neteisingo deklaravimo sankcija taikoma tik susietajai paramai, o kitoms tiesioginėms išmokoms ši sankcija netaikoma;

  • Sušvelnintas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimų traktavimas, pažeidus draudimą auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus statesniuose nei 12 proc. šlaituose, sankcijos sumažėja nuo 20 proc. iki 3–5 proc.;

  • Žalinimo išmokos mokėjimas nevėluos. Patikslinus posėlio deklaravimo tvarką, nurodant žieminį ar vasarinį posėlį, žalinimo išmokos bus mokamos neatidedant iki praėjusiais metais buvusios datos (gegužės 1 d.), tačiau kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus, praėjusiais metais žieminio posėlio plotas nebus belaikomas EASV elementu ir neatitiks žalinimo reikalavimų;

  • NMA nereikalaus valdymo teisės patvirtinimo dokumentų, jei pareiškėjai juos iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. bus įkėlę į Valdų registrą;

  • Mažinant skundų skaičių dėl žemės valdymo dokumentų buvimo/nebuvimo, skųsti galės tik žemės savininkai;

  • Siekiant mažinti NMA patikras pas ūkininkus numatyta galimybė kai kurių reikalavimų įvykdymą pateikti per mobiliąja ą „NMA AGRO“ programėlę nuotraukas tiesiai į NMA.

1. Supaprastintos ir sutrumpintos 2-6 kartus kai kurių 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos (KPP) priemonių (6 priemonės, 2 verslui, 4 žemės ūkio produktų gamybai ir perdirbimui) paraiškų formos ir verslo planai.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ca80910caf111e8bf37fd1541d65f38

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/122a1fa03a6111e99595d005d42b863e/asr

2. Plečiamas supaprastintas išlaidų apmokėjimo taikymas, kai paramos gavėjai atsiskaito už rezultatą, neteikdami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų, neatlikdami pirkimo procedūrų  pagal ŽŪM nustatytą tvarką.  Be to,  smulkiesiems ūkiams dar panaikintas ir projekto kontrolės laikotarpis, taip sumažinant administracinę naštą tiek paramos gavėjams ir NMA iki minimumo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a

3. 2019 ir vėlesniais metais administravimui imliose KPP priemonėse, tokiose kaip Konsultavimo paslaugos ūkiams, EIP, Parama profesiniam mokymui, Parama parodomiesiems bandymams taip pat yra parengti ir bus pradėtas taikyti supaprastintas išlaidų  apmokėjimas.

4. Sudarytos galimybės pagal priemones „,Parama smulkiesiems ūkiams“ ir „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paramos paraiškas teikti per ŽŪMIS sistemą, kai pačios pildymo formos yra automatizuotos, taip sumažinant pareiškėjų išlaidas dėl konsultantų samdymo.

5.   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

6. Plečiamos galimybės vienu metu įgyvendinti kelis projektus per skirtingas priemones, susiejant tai su dalyvavimu trumpųjų maisto grandinių priemonėje ir taip skatinant greitesnį žemės ūkio subjektų augimą (per vienas priemones įgyvendinant investicijas gamybai, pagal kitą įgyvendinti investicijas į apdorojimą, perdirbimą ir realizavimą). Dabar net 4 priemonėse žemės ūkio gamybai ir perdirbimui numatyta galimybė pateikus pagal kurią nors iš jų paraišką, dar tuo pačiu nepabaigus įgyvendinti projekto, teikti paraišką pagal trumpųjų maisto grandinių priemonę.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/122a1fa03a6111e99595d005d42b863e/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3

7. Su Europos Komisija praėjusiais pasiektas sutarimas, kad ūkininkai nuo šiol galės dalintis traktoriais ir kita ž. ū. technika (teikti vieni kitiems paslaugas), įgyta pagal 2014-2020 m. KPP Žemės ūkio valdų modernizavimo priemonę.

8. Pagal 2007-2013 metų KPP paramos verslui priemones projektams, kuriems buvo nustatytas 7 metų kontrolės laikotarpis, dabar jis yra sutrumpintas 2 metais, iki 5 metų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04