Administracinės naštos mažinimas

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto (toliau – KRK) 2018 m. gruodžio 9 d. sprendimą „Dėl administracinės naštos mažinimo“ iki 2019 m. vasario 20 d. pagal savo kompetenciją išnagrinėjo ir KRK pateikė 52 siūlymus iš 91 dėl administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje. Kiti 38 siūlymai priskirti Aplinkos ministerijos kompetencijai , 1 siūlymas priskirtas Finansų ministerijos kompetencijai .

Pasiūlymus kaip sumažinti administracinę naštą pateikė įvairios žemdirbių organizacijos: Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija, Žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir kt..

ŽŪM kompetencijai priskirtus administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje klausimus galima suskirstyti į šiuos teminius blokus:

1) tiesioginė parama (tiesioginės išmokos);

2) parama ekologiniam ūkininkavimui;

3) gyvulininkystės klausimai;

4) augalininkystės klausimai;

5) administracinių patikrų supaprastinimo klausimai;

6) kiti klausimai.

Iš ŽŪM priskirtų 52 siūlymų 43 klausimai, t. y. 83 proc., jau yra išspręsti arba dalinai išspręsti. Likusiems klausimams, kurie yra ES teisės aktais reglamentuojami ir valstybės narės neturi daug laisvės nukrypti nuo bendrų principų, išspręsti reikalingos papildomos diskusijos politiniu lygiu ieškant kompromiso.

 

Čia pateikiami pagrindiniai supaprastinimai Tiesioginių išmokų srityje, kurie yra susiję su administracinės naštos mažinimu ir jau yra atspindėti naujausioje Tiesioginių išmokų taisyklių redakcijoje (ŽŪM 2019 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. įsakymas  Nr. 3D-188) bei taikomi 2019 m. pasėlių deklaravimui:

 • Patikslinta ariamos žemės sąvoką: ariamajai žemei prilyginami ir tie plotai, kuriuose žemės ūkio augalai auginami naudojant bearimes technologijas;

 • Atsisakyta tam tikrų perteklinių datų, o daugelis kitų datų suvienodintos;

 • Nuo šių metų nebetikrinamas piktžolėtumas;

 • Švelnesnės sankcijos pareiškėjams pretenduojantiems į susietąją paramą už vaisių ir uogų auginimą ir nenuėmusiems derliaus laiku (iki einamųjų metų lapkričio 15 d.) parama bus nemokama tik už laukus, kuriuose užfiksuotas pažeidimas. Kai randamas kitas nei deklaruojamas susietajai paramai gauti pasėlis, neteisingo deklaravimo sankcija taikoma tik susietajai paramai, o kitoms tiesioginėms išmokoms ši sankcija netaikoma;

 • Sušvelnintas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimų traktavimas, pažeidus draudimą auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus statesniuose nei 12 proc. šlaituose, sankcijos sumažėja nuo 20 proc. iki 3–5 proc.;

 • Žalinimo išmokos mokėjimas nevėluos. Patikslinus posėlio deklaravimo tvarką, nurodant žieminį ar vasarinį posėlį, žalinimo išmokos bus mokamos neatidedant iki praėjusiais metais buvusios datos (gegužės 1 d.), tačiau kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus, praėjusiais metais žieminio posėlio plotas nebus belaikomas EASV elementu ir neatitiks žalinimo reikalavimų;

 • NMA nereikalaus valdymo teisės patvirtinimo dokumentų, jei pareiškėjai juos iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. bus įkėlę į Valdų registrą;

 • Mažinant skundų skaičių dėl žemės valdymo dokumentų buvimo/nebuvimo, skųsti galės tik žemės savininkai;

 • Siekiant mažinti NMA patikras pas ūkininkus numatyta galimybė kai kurių reikalavimų įvykdymą pateikti per mobiliąja ą „NMA AGRO“ programėlę nuotraukas tiesiai į NMA.

1. Supaprastintos ir sutrumpintos 2-6 kartus kai kurių 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos (KPP) priemonių (6 priemonės, 2 verslui, 4 žemės ūkio produktų gamybai ir perdirbimui) paraiškų formos ir verslo planai.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ca80910caf111e8bf37fd1541d65f38

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/122a1fa03a6111e99595d005d42b863e/asr

2. Plečiamas supaprastintas išlaidų apmokėjimo taikymas, kai paramos gavėjai atsiskaito už rezultatą, neteikdami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų, neatlikdami pirkimo procedūrų  pagal ŽŪM nustatytą tvarką.  Be to,  smulkiesiems ūkiams dar panaikintas ir projekto kontrolės laikotarpis, taip sumažinant administracinę naštą tiek paramos gavėjams ir NMA iki minimumo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a

3. 2019 ir vėlesniais metais administravimui imliose KPP priemonėse, tokiose kaip Konsultavimo paslaugos ūkiams, EIP, Parama profesiniam mokymui, Parama parodomiesiems bandymams taip pat yra parengti ir bus pradėtas taikyti supaprastintas išlaidų  apmokėjimas.

4. Sudarytos galimybės pagal priemones „,Parama smulkiesiems ūkiams“ ir „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paramos paraiškas teikti per ŽŪMIS sistemą, kai pačios pildymo formos yra automatizuotos, taip sumažinant pareiškėjų išlaidas dėl konsultantų samdymo.

5.   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

6. Plečiamos galimybės vienu metu įgyvendinti kelis projektus per skirtingas priemones, susiejant tai su dalyvavimu trumpųjų maisto grandinių priemonėje ir taip skatinant greitesnį žemės ūkio subjektų augimą (per vienas priemones įgyvendinant investicijas gamybai, pagal kitą įgyvendinti investicijas į apdorojimą, perdirbimą ir realizavimą). Dabar net 4 priemonėse žemės ūkio gamybai ir perdirbimui numatyta galimybė pateikus pagal kurią nors iš jų paraišką, dar tuo pačiu nepabaigus įgyvendinti projekto, teikti paraišką pagal trumpųjų maisto grandinių priemonę.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/122a1fa03a6111e99595d005d42b863e/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3

7. Su Europos Komisija praėjusiais pasiektas sutarimas, kad ūkininkai nuo šiol galės dalintis traktoriais ir kita ž. ū. technika (teikti vieni kitiems paslaugas), įgyta pagal 2014-2020 m. KPP Žemės ūkio valdų modernizavimo priemonę.

8. Pagal 2007-2013 metų KPP paramos verslui priemones projektams, kuriems buvo nustatytas 7 metų kontrolės laikotarpis, dabar jis yra sutrumpintas 2 metais, iki 5 metų.

9. Patikslintos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės, sušvelninant sankcijų dydžius dėl: nustatytų  cheminių medžiagų panaudojimo ekologinės gamybos lauke, rastos sandėlio chemijos, dirvožemyje radus patvarių sintetinių cheminių medžiagų (užterštas laukas galės pasitraukti iš ekologinio ūkininkavimo paramos, netaikant sankcijų dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo). Taip pat  pareiškėjams buvo sudaryta galimybė įsėlio užskaitai taikyti žaliąjį pūdymą.

 

10. Patikslintos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės, sušvelninant sankcijų dydžius (pagal atliktą analizę dėl nustatytų sankcijų) priklausomai nuo padaryto pažeidimo (ha, proc.) pagal įsipareigotą plotą, pagal atitinkamas priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas.

 

 

Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Administracinės naštos mažinimo komisija išnagrinėjo maisto pramonės ir kokybės, augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos sritis reglamentuojančius teisės aktus ir siekiant ūkio subjektams sumažinti administracinę naštą, pateikė pasiūlymus atlikti kai kuriuos teisės aktų pakeitimus.

Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos srityje, siekiant ūkio subjektams mažinti administracinę naštą buvo panaikintas privalomumas:

 • ekologiškai ūkininkaujantiems subjektams turėti atliktus dirvožemio tyrimus bei po atliktų dirvožemio tyrimų, tręšiantiems laukus kitomis nei mėšlas ar srutos leistinomis ekologinėje gamyboje naudoti medžiagomis - sudaryti tręšimo planus ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-591 “Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 “Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”)
 • perdirbantiems ekologišką produkciją pildyti Ekologinio gamybos ūkio veiklos žurnalo trečią - Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita ( Panaikintas privalomumas kas mėnesį vesti apskaitą apie produkcijos judėjimą, t. y. pasigaminta, pirkta, parduota, sunaudota perdirbimui ir savo reikmėms ir t. t) ir šeštą - Produkcijos realizavimo apskaita (Nebus privalomumo vesti produkcijos realizavimo apskaitą, nurodant kiek, kokios ir už kokią kainą realizuota produkcijos) lenteles ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3D-566 “Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3D-176 “ Dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”).

 
Maisto pramonės ir kokybės srityje, siekiant ūkio subjektams mažinti administracinę naštą buvo panaikintas privalomumas:

 • Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-7 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais įstatyme atsisakyta nebetikslingo išankstinio valgiaraščių derinimo, papildoma maisto tvarkymo subjektų registravimo ir patvirtinimo pagrindinėmis nuostatomis, kurios supaprastina maisto tvarkymo subjektų registravimą (atsisakoma Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo).
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitime atsisakoma perteklinio reikalavimo būtinai kartu su paraiška pateikti galiojančios sutarties su pagal kokybės sistemas pagamintų produktų tiekėju dėl maisto produktų tiekimo kopiją, ekologiškų produktų tiekėjo patvirtinamųjų dokumentų kopijas ir planuojamų įsigyti  NKP gamintojų sąrašą. Dokumentus galima pateikti tiek kartu su paraiška, tiek ir vėlesniu laikotarpiu, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Agentūros sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Taip pat sutartyse nebereikalaujama nurodyti produktų grupių ir jų kiekių.
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitime teikiant prašymą pripažinti pieno gamintojų organizacija, nereikia teikti registracijos Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopijos, nereikia paraiškoje pateikti  GO narių sąrašo, nebereikia likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kiekvienų numatomų derybų dėl parduodamo pieno sutarčių sąlygų, pateikti informaciją apie pieno kiekį, dėl kurio numatoma derėtis ir kt. duomenis.
 • Pakeitus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. 3D-10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo“, bus įvestos papildomas elektroninės paraiškos pateikimo formos, todėl pareiškėjų grupėms nebereikės tiesiogiai atvykti į žemės ūkio ministeriją.
 • Supaprastinus šiuo metu galiojančius reikalavimus pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintiems (užaugintiems) produktams (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308 „Dėl Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“), “), pareiškėjai galės lengviau savo gaminamą (auginamą) produkciją sertifikuoti pagal NKP sistemą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-19