2010–2012-ųjų metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 3D-964  „Dėl žemės ūkio ministerijos 2010–2012 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

 1. Strateginis veiklos planas
 2. Strateginio veiklos plano priedai
  1. 2010–ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė.
  2. 2009–2012–ųjų metų programų asignavimų suvestinė.
  3. Vertinimo kriterijų suvestinė.
  4. Žemės ūkio ministerijos koordinuojamų tarpinstitucinių programų ir strategijų sąrašas.
  5. Tarpinstitucinių programų ir strategijų, kurias įgyvendinant dalyvauja Žemės ūkio ministerija, sąrašas.
  6. Aplinkos monitoringo 2005–2010 m. programa.
  7. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 m. programa.
  8. Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 m. strategijos įgyvendinimo 2009–2010 m. priemonių planas. 
  9. Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 m. programa.
  10. Lietuvos Respublikos 2009–2013 m. eksporto plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių planas.
  11. Gamtos išteklių tausojimo ir apsaugos programa.
  12. Investicijų skatinimo 2008–2013 m. programa.
  13. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 m. nacionalinė strategija.
  14. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 m. programa.
  15. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planas.
  16. Valstybinės maisto ir mitybos strategijos įgyvendinimo priemonių 2003-2010 m. planas.
  17. Maisto pramonės įmonėse susidarančių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo programa.
  18. Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 m. programa.
  19. Nacionalinė turizmo plėtros 2007-2010 m. programa.
  20. Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 m. planas.
  21. Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 m. programa.
  22. Probleminių teritorijų plėtros 2008–2010 m. programa.
  23. Regioninių socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2007–2010 metų programa./a>
  24. Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008–2015 m. programa.
 3. Programų aprašymai:
  1. 01.29 programa.
  2. 01.32 programa.
  3. 01.34 programa.
  4. 01.41 programa.
  5. 01.84 programa. 
  6. 01.85 programa.
  7. 65.01 programa.
  8. 66.01 programa.
  9. 67.01 programa.
  10. 70.01 programa.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11