Nuostatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo
1998 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1120
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus (pridedama).
 2. Pavesti Žemės ūkio ministerijai suderinti ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų valdymo struktūrą ir funkcijas su Europos Sąjungos reikalavimais.
 3. Pripažinti netekusiais galios:
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 517 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 48-1163);
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1363 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 114-2892).

Ministras primininkas - Gediminas Vagnorius
Žemės ūkio ministras - Edvardas Makelis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120
NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 10 24
(Žin., 2010, Nr. 125-6405)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, kuri formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse. Valstybės politikos įgyvendinimo funkcijos ministerijai gali būti pavestos tik įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui.
 2. Žemės ūkio ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174), Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2004, Nr. 156-5687), Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2226), Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 14-226; 1998, Nr. 110-3023), Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu (Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57-2296), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877), Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3043), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
 3. Žemės ūkio ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir savo ženklą. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius, Lietuvos Respublika.
 4. Žemės ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas).
 5. Žemės ūkio ministerijos savininkė yra valstybė. Žemės ūkio ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri atlieka šias funkcijas:
  1. koordinuoja Žemės ūkio ministerijos veiklą:
  2. tvirtina ir keičia Žemės ūkio ministerijos nuostatus;
  3. priima sprendimą dėl Žemės ūkio ministerijos buveinės pakeitimo;
  4. sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 6. Žemės ūkio ministerija skelbia informaciją, susijusią su jos veikla, viešus pranešimus ir kitą informaciją ministerijos interneto svetainėje (www.zum.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 7. Žemės ūkio ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Žemės ūkio ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės (išskyrus žuvų išteklių išsaugojimą ir kontrolę vidaus vandenyse), kaimo plėtros, žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, žemės ūkio ir kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros inžinerinės plėtros ir techninės pažangos, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros, mokslo, mokymo, švietimo, novatoriškų technologijų taikymo žemės ūkyje, maisto pramonėje ir žuvininkystėje, melioracijos ir melioracijos investicijų, augalininkystės, gyvulininkystės, augalų apsaugos, sėklininkystės, veislininkystės, žuvivaisos, fitosanitarijos ir veterinarijos, tautinio paveldo srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą.
 2. Žemės ūkio ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:
  1. pagal kompetenciją rengia žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės (išskyrus žuvų išteklių išsaugojimą ir kontrolę vidaus vandenyse), kaimo plėtros, žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, žemės ūkio ir kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros inžinerinės plėtros ir techninės pažangos, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros, mokslo, mokymo, švietimo, novatoriškų technologijų taikymo žemės ūkyje, maisto pramonėje ir žuvininkystėje, melioracijos ir melioracijos investicijų, augalininkystės, gyvulininkystės, augalų apsaugos, sėklininkystės, veislininkystės, žuvivaisos, fitosanitarijos ir veterinarijos srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
  2. pagal kompetenciją nustato žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros prioritetus, užtikrina efektyvų valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių paramos programų lėšų, skirtų žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, naudojimą, teikiamos paramos skaidrumą;
  3. pagal kompetenciją sudaro teisines ir ekonomines sąlygas restruktūrizuoti ir modernizuoti žemės ir maisto ūkį, žuvininkystę, įvairinti kaimo plėtrą ir verslus kaime, plėtoti kooperaciją žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse, taip pat funkcionuoti racionaliai žemės, kapitalo, prekių ir darbo rinkai
  4. koordinuoja žemdirbių tęstinio mokymo sistemą;
  5. pagal kompetenciją kuria efektyviai funkcionuojančią žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros valdymo sistemą, kurios institucijos užtikrintų išteklius tausojantį, efektyvų šių sektorių funkcionavimą, konkurencingumą, Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą ir įgyvendinimą;
  6. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organų veikloje, taip pat tarptautinėse organizacijose, palaiko aktyvius dalykinius mokslinius, ekonominius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis;
  7. formuoja bendrąją Europos Sąjungos politiką žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse ir užtikrina jos įgyvendinimą;
  8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina efektyvią Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų valstybinę apsaugą, tradicinių amatų ir kitų alternatyviųjų verslų funkcionavimą Europos Sąjungos vidaus rinkoje;
  9. pagal kompetenciją įgyvendina ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programas;
  10. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos žemės ir maisto ūkiui, žuvininkystei, kaimo plėtrai programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  11. rengia integruotą žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros ekonominę, socialinę, regioninę ir struktūrinę strategiją;
  12. pagal kompetenciją koordinuoja kaimo gyventojų užimtumo didinimo klausimus;
  13. rengia kryptingą teisinės, ekonominės, finansinės, organizacinės, metodinės pagalbos kooperacijai plėtoti sistemą;
  14. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos bendro žemės ūkio rinkų ir bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo priemonių ir tiesioginės paramos schemų įgyvendinimą;
  15. organizuoja Lietuvos kaimo tinklo ir žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių plėtros tinklo veiklą;
  16. koordinuoja nacionalinių maisto kokybės schemų rengimą ir diegimą;
  17. pagal kompetenciją formuoja žemės ūkio ir maisto produktų kokybės gerinimo sistemą ir valstybinės priežiūros strategiją, rengia ar dalyvauja rengiant žemės ūkio ir maisto produktų kokybės gerinimo programas;
  18. atlieka atsakingos institucijos funkcijas taikant žemės ūkio ir maisto produktų, kaip garantuotų tradicinių gaminių, kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registraciją ir apsaugą, koordinuoja paskirtųjų šių produktų kontrolės institucijų veiklą;
  19. pagal kompetenciją koordinuoja geros kokybės produktų sertifikavimo institucijų (įstaigų) veiklą;
  20. organizuoja pieno kvotų sistemos taikymą Lietuvoje, nustato pieno pardavimo perdirbti tvarką;
  21. organizuoja gyvulių skerdenų klasifikavimo sistemos taikymą Lietuvoje;
  22. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja žuvų išteklių išsaugojimą ir kontrolę jūrų vandenyse, pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja žuvų išteklių atkūrimą ir žuvininkystės tyrimus žuvininkystės vandens telkiniuose;
  23. koordinuoja ūkinių gyvūnų registravimą ir ženklinimą, jautienos ir veršienos ženklinimo taikymą;
  24. koordinuoja gyvulių veislininkystę ir jos kontrolę;
  25. dalyvauja organizuojant žemės ūkio ir maisto produktų kainų registravimo ir skelbimo sistemos diegimą;
  26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja iš Europos Sąjungos fondų teikiamos paramos lėšas ir valstybės biudžeto, valstybės pinigų fondų lėšas, skirtas sektorių žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros programoms įgyvendinti, arba paveda savo valdymo sričiai priskirtoms institucijoms ir įstaigoms atlikti kai kurias šiame punkte nurodytų lėšų administravimo funkcijas;
  27. atlieka Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (KPF) valdymo ir kompetentingosios institucijos funkcijas, taip pat Europos žemės ūkio garantijų fondo kompetentingosios institucijos funkcijas;
  28. atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų tarpinės institucijos funkcijas, administruodama Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Orientavimo skyriaus ir Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento (ŽOFI) paramos lėšas;
  29. pagal kompetenciją koordinuoja EŽŪOGF Garantijų skyriaus paramos, teikiamos pagal kaimo plėtros 2004–2006 metų planą, įgyvendinimo administravimą, nustato prioritetus, kurių pagrindu naudojamos šios lėšos, atlieka šių lėšų naudojimo kontrolę ir finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūros funkciją;
  30. prognozuoja jos kompetencijai priskirtus Europos Bendrijos nuosavus išteklius;
  31. pagal kompetenciją teikia Finansų ministerijai Europos Bendrijos nuosavų išteklių ataskaitas
  32. atlieka Europos žuvininkystės fondo vadovaujančiosios institucijos ir audito institucijos funkcijas;
  33. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis nustato tiesioginių ir kompensacinių išmokų mokėjimo pagrindus ir tvarką;
  34. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos priemones žemės ir maisto ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) steigimui ir veiklos plėtrai skatinti;
  35. skatina žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros srityje veikiančių asociacijų plėtrą ir veiklą, kaimo bendruomenių kūrimąsi ir veiklą;
  36. skatina smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą kaime;
  37. analizuoja šalies ir užsienio valstybių žemės ir maisto ūkio paslaugų, kaimo plėtros raidos kryptis, rengia Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektų ir maisto ūkių modernizavimo programas ir raidos prognozes, skatina ir remia kooperacijos ir žemės ūkio techninių paslaugų plėtojimą;
  38. rengia įstatymus, kitus teisės aktus ir sprendimus, susijusius su kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimu žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais);
  39. dalyvauja rengiant žemės ūkio ir žuvininkystės produkcijos, perdirbtų maisto produktų standartus, formuojant ir diegiant žemės ūkio ir žuvininkystės produkcijos, perdirbtų maisto produktų sertifikavimo sistemas, atitinkančias tarptautinių standartų reikalavimus;
  40. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės, tautinio paveldo ir kitų alternatyviųjų verslų produktų saugos, kokybės, vidaus rinkos apsaugos ir reguliavimo priemonių įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl prekybos skatinimo ir vidaus rinkos ekonominio reguliavimo, skatina žemės ūkio žaliavų, maisto produktų ir žuvininkystės produkcijos konkurencingumą ir efektyvią rinkodarą vidaus ir užsienio rinkose, eksporto plėtrą;
  41. paskirsto baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojams baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą, apskaičiuoja pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje sumas, nustato pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio ir gamybos mokesčio cukraus sektoriuje sumas, pateikia šią informaciją mokesčių mokėtojams ir atsakingoms valstybės institucijoms;
  42. nustato alkoholinių gėrimų, išskyrus tuos, kurių klasifikavimas nustatytas tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktuose, grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas;
  43. rengia rekomendacijas ūkininkų ūkių, įmonių, užsiimančių žemės ūkio veikla, ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo, taip pat šių žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės, derinant ją su Verslo apskaitos standartų ir kitų teisės aktų reikalavimais, klausimais;
  44. organizuoja žemės ūkio ekonominių sąskaitų sudarymą pagal nacionalinių sąskaitų metodinius reikalavimus, Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) tobulinimo ir diegimo darbus ir teikia duomenis Statistikos departamentui;
  45. dalyvauja nustatant atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją sąlygas ir tvarką
  46. koordinuoja žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos projektavimo, krašto kartografavimo, kraštovaizdžio išsaugojimo, valstybinio geodezinio ir georeferencinio pagrindo tvarkymo, erdvinių duomenų rinkinių kūrimo ir atnaujinimo, erdvinės informacijos infrastruktūros plėtros ir nekilnojamojo turto kadastro darbus, organizuoja šių darbų kontrolę, taip pat koordinuoja žemės naudojimo valstybinę kontrolę;
  47. rengia žemėtvarkos, valstybinio geodezinio ir georeferencinio pagrindo sudarymo, kartografavimo, erdvinės informacijos infrastruktūros ir nekilnojamojo turto kadastro plėtros strategijas, organizuoja jų įgyvendinimą;
  48. pagal kompetenciją organizuoja žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės, kaimo plėtros, mokslo ir techninės pažangos valstybinį valdymą;
  49. pagal kompetenciją koordinuoja kaimo infrastruktūros plėtrą, rengia ir suderinusi su Aplinkos ministerija tvirtina kitos paskirties pastatų (fermų, ūkio, šiltnamių ir kitų), išskyrus patalpas, kurioms būtinas veterinarinio patvirtinimo numeris, normatyvinius dokumentus;
  50. tobulina žemės ūkio technikos atitikties įvertinimo sistemą, koordinuoja Europos Sąjungos teisės žemės ūkio technikos srities reikalavimų įgyvendinimą, technikos bandymus, sertifikavimą, pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant žemės ūkio mašinų gamybos, standartizavimo ir metrologijos klausimus;
  51. koordinuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą, šios technikos valstybinę priežiūrą, su šia technika susijusių techninių reikalavimų rengimą ir įgyvendinimą;
  52. pagal kompetenciją sprendžia degių skystųjų produktų, išgautų iš biomasės, gamybos plėtros ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo kaimo vietovėse klausimus;
  53. pagal kompetenciją koordinuoja žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros klausimus, vykdomų žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės srities nacionalinių ir tarptautinių mokslo programų ir projektų įgyvendinimą, mokslo žinių ir inovacijų sklaidą ir diegimą;
  54. koordinuoja užimtųjų žemės ūkyje mokymo, konsultavimo ir švietimo klausimus;
  55. organizuoja sektoriaus administracinių institucinių gebėjimų stiprinimą siekdama efektyviai pritaikyti Europos Sąjungos politiką ir racionaliai naudoti Europos Sąjungos paramą, skirtą žemės ir maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai;
  56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina įstaigų prie ministerijų savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl tokių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą); teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko teises ir pareigas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;
  57. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir įstaigų vidaus auditą;
  58. nustato ir tobulina apskaitos, atskaitomybės ir informacijos sistemas žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose valstybės įmonėse ir įstaigose;
  59. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos informacinės visuomenės strategijos įgyvendinimą;
  60. koordinuoja žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų rengiamus informacinės visuomenės plėtros projektus;
  61. formuoja ir tobulina žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros integruotą informacinę sistemą;
  62. atlieka kai kurių valstybės registrų (Ūkininkų ūkių registro, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro, Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro, Ūkinių gyvūnų registro, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro) vadovaujančiosios tvarkymo įstaigos funkcijas;
  63. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą, rengia Europos Sąjungos žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros apžvalgas, formuoja ir skatina teigiamą bendrosios Europos Sąjungos politikos, paramos ir sektoriaus įvaizdį;
  64. plėtodama socialinį dialogą, organizuoja pasitarimus su socialiniais partneriais ministerijos kompetencijos ir sektoriaus klausimais;
  65. įstatymų nustatyta tvarka leidžia neperiodinius informacinius leidinius, rengia seminarus, konferencijas, simpoziumus, tarptautinius pasitarimus ministerijos kompetencijos ir sektoriaus klausimais;
  66. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, siekia, kad būtų išspręstos juose keliamos problemos;
  67. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
  68. pagal kompetenciją teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pasiūlymus dėl privatizavimo programų sudarymo, taip pat duomenis, kurių reikia joms sudaryti;
  69. pagal kompetenciją organizuoja ir derina užsienio techninės paramos programų projektų rengimą, koordinuoja tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, dvišalių ir daugiašalių techninės pagalbos programų vykdymą;
  70. pagal kompetenciją užtikrina įsipareigojimų tarptautinėms organizacijoms vykdymą;
  71. pagal kompetenciją formuoja derybų dėl Lietuvos Respublikos narystės tarptautinėse organizacijose poziciją;
  72. padeda žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtoms institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms užmegzti ir plėtoti ryšius su užsienio partneriais;
  73. koordinuoja atstovavimą Lietuvos Respublikos žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros subjektų interesams užsienio parodose ir mugėse, dalyvauja organizuojant Lietuvoje tarptautines prekybos muges ir parodas;
  74. pagal kompetenciją registruoja, skirsto, klasifikuoja gaunamus Europos Sąjungos dokumentus ir koordinuoja jų nuostatų vykdymą;
  75. pagal kompetenciją atlieka nuolatinę darbų ir įsipareigojimų, susijusių su naryste Europos Sąjungoje, vykdymo priežiūrą;
  76. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis konsultuoja trečiąsias valstybes, siekiančias narystės Europos Sąjungoje ir tarptautinėse organizacijose, pasirengimo deryboms dėl žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės klausimais;
  77. pagal kompetenciją koordinuoja pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos institucijose ir dalyvauja atliekant su tuo susijusius darbus;
  78. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų rengiamų pozicijų;
  79. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę, įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire),vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
  80. rengia melioracijos programas, nustato melioracijos prioritetus, koordinuoja melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą, taip pat valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdančių institucijų šios srities veiklą;
  81. kartu su Aplinkos ministerija rengia melioracijos statinių projektavimo, statybos, statinio pripažinimo tinkamu naudoti normatyvinius dokumentus ir juos tvirtina, nustato melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimo melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams tvarką;
  82. rengia melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių priežiūros ir apsaugos rekomendacijas;
  83. rengia valstybinę augalų apsaugos ir fitosanitarijos, sėklininkystės, veislininkystės, žuvininkystės strategiją, kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant veterinarijos, maisto saugos ir kokybės strategiją;
  84. koordinuoja genetiškai modifikuotų žemės ūkio augalų pasėlių auginimo, taip pat įvežamų ir vežamų tranzitu žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos kontrolę pasienyje, dauginamosios medžiagos kontrolę vidaus rinkoje ir su ja susijusių teisės aktų įgyvendinimą, pagal kompetenciją vertina genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų riziką žemės ūkiui;
  85. pagal kompetenciją koordinuoja ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimą;
  86. rengia ir suderinusi su Aplinkos ministerija tvirtina žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose, kai jie neišnuomoti ir neišduoti leidimai naudoti jų žūklės plotus, programas, kartu su Aplinkos ministerija nustato žuvivaisos tvarką;
  87. pagal kompetenciją rengia tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatų išsaugojimo strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;
  88. rengia tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų ir kitų alternatyviųjų verslų funkcionavimo Europos Sąjungos vidaus rinkoje strategiją ir programą, pagal kompetenciją dalyvauja derinant teisės aktus su atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais;
  89. koordinuoja tautinio paveldo objektų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestacijos organizavimą ir koordinuoja jų patikrą;
  90. formuoja efektyvius Europos Sąjungos valstybių patirtį atitinkančius rizikos ir krizių valdymo modelius ir priemones žemės ūkyje, organizuoja jų įgyvendinimą; ekstremaliųjų situacijų atvejais nustato specialiąsias apsaugos ir ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo priemones, privalomas visiems žemės valdytojams, savininkams ir naudotojams;
  91. sudaro ir tvarko žemės ūkio ir maisto produktų rezervą;
  92. pagal kompetenciją koordinuoja žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, darbo ir priešgaisrinės apsaugos, krizių ir NATO civilinių ekstremaliųjų situacijų planavimo, prevencijos ir valdymo, ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimo ir mobilizacinių užduočių vykdymo darbus žemės ūkyje;
  93. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEISĖS

 1. Žemės ūkio ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
  1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų asmenų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijos klausimais;
  2. sudaryti iš ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, socialinių partnerių atstovų ir specialistų, susitarusi su jų vadovais, komisijas (darbo grupes) ir kitas kolegialias institucijas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ministerijos kompetencijos klausimais projektams rengti ir svarstyti, kitiems ministerijos kompetencijos klausimams spręsti, dalyvauti kitų ministerijų, įstaigų prie šių ministerijų, kitų valstybės institucijų komisijų (darbo grupių) ir kitų kolegialių institucijų veikloje.
 2. Žemės ūkio ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Žemės ūkio ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje. Ministerijos strateginio ir metinio veiklos planų vykdymo vertinimą atlieka ministerijos Vidaus audito departamentas.
 2. Ministerijos administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reguliuoja ministro tvirtinami Žemės ūkio ministerijos darbo reglamentas, ministerijos administracijos padalinių nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymai ir kiti ministro įsakymais tvirtinami teisės aktai.

KEISTA:
2012 03 28 nutarimu Nr. 353 (nuo 2012 04 08) (Žin., 2012, Nr. 42-2048)

Žemės ūkio ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Žemės ūkio ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

 1. Žemės ūkio ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atskaitingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

Žemės ūkio ministras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o esant galimybei – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikimuose su gyventojais.

 1. Žemės ūkio ministras:
  1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų ir planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;
  2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
  3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;
  5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus kartu su kitais ministrais priima bendrus įsakymus;
  6. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina jam pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;
  7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
  8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;
  9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Žemės ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;
  10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;
  11. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir įstatymai nenustato kitaip;
  12. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
  13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;
  14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;
  15. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;
  16. siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria jiems pašalpas; teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, jų skatinimo;
  17. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.
 2. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.
 3. Viceministrai pagal nustatytas veiklos sritis:
  1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;
  2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;
  3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;
  4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;
  5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.
 4. Laikinai nesant viceministro pagal veiklos sritį, nesantį viceministrą pavaduoja ministro paskirtas kitas viceministras, atliekantis nesančio viceministro funkcijas.
 5. Žemės ūkio ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

Ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

 1. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:
  1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;
  2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;
  3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;
  4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;
  5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;
  6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;
  7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.
 2. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.
 3. inisterijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.
 4. Žemės ūkio ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

 1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą (pareigas), atleidimo iš darbo (pareigų), jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas, jų teises, pareigas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 1. Žemės ūkio ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka žemės ūkio ministras arba jo sudaryta ministerijos strateginio planavimo darbo grupė. Žemės ūkio ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Vidaus audito departamentas, o finansų kontrolę atlieka žemės ūkio ministro paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Žemės ūkio ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrolė

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Žemės ūkio ministerijos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-06