Darbo užmokestis

Žemės ūkio ministerijoje dirba 345 darbuotojai (Ministerijos darbuotojų sąrašas). Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse (Europos Sąjungoje, Italijos Respublikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rusijos Federacijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje dirba 8 (sąrašas) ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

 

 

Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių
       
Pareigybės pavadinimas 2016 m. (EUR) 2017 m. I ketv. * (EUR) 2017 m. I ketv. Darbuotojų einančių vienarūšias pareigas skaičius
Ministras 3.704 3.106 1
Ministerijos kancleris  3.065 2.952 1
Viceministras  2.665 2.867 3
Ministro patarėjas  2.104 2.139 2
Ministro padėjėjas  1.215 412 0,3
Patarėjas 1.347 1.329 20
Departamento direktorius 2.375 2.264 9
Departamento direktoriaus pavaduotojas 1.923 1.962 12
Savarankiško skyriaus vedėjas 1.833 1.763 3
Departamento skyriaus vedėjas 1.592 1.604 39
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 1.537 1.537 1
Poskyrio vedėjas 1.688 1.635 3
Vyriausiasis specialistas 1.127 1.109 195
Spec. Atašė 1.450 1.458 9
       
       
2017 m. darbo užmokesčio fondo planas – 5 528 tūkst. Eur.
Lėšų poreikis 2017 m. darbo užmokesčiui palyginti su 2016 m. didėja dėl padidėjusio valstybės tarnautojams priedo už stažą, dėl ekonominės krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo 2017 m.

Lėšų poreikis 2015 m. darbo užmokesčiui palyginti su 2014 m. didėja dėl padidėjusio valstybės tarnautojams priedo už stažą bei planuojamo įstiegti žemės ūkio atašė etato Kinijoje.
* - 2017 m.darbuotojų darbo užmokesčio detali informacija:    
1) - valstybės tarnautojų atlyginimas keitėsi dėl priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
2) - valstybės tarnautojams, kurių tarnybinė veikla, kvalifikacija, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos strateginius tikslus  per vertinimus buvo įvertinta labai gerai, vertinimo komisija  jiems suteikė aukštesnę pareigybės kategoriją arba pakėlė kvalifikacinę klasę.
Žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas, premijas) eurais neatskaičius mokesčių
       
Pareigybės pavadinimas 2016 m. (EUR) 2017 m. I ketv. * (EUR) 2017 m. I ketv. Darbuotojų einančių vienarūšias pareigas skaičius
Vyriausiasis specialistas 1032 1099 40
Specialistas x 622 7
Darbininkas  870 850  
       
* - 2017 m. darbuotojų darbo užmokesčio detali informacija:    
Nuo 2017-02-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareiginė alga nustatoma pagal darbo apmokėjimo sistemą, reglamentuojamą šio įstatymo nuostatomis.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ 5 punktu, skelbiame VšĮ „Ekoagros“ veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis 2018 m.: 

Eil. Nr. Rodiklis 2017 m. planas Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.
1. Suteiktos sertifikavimo paslaugos pagal sertifikavimo sritis, vnt. 11 5
2. Ūkio subjektų trečiosiose šalyse, kuriems suteiktos sertifikavimo paslaugos ir išduoti patvirtinantys dokumentai, skaičius, vnt. 8 15
3. Iki 2018 m. sausio 1 d. parengti visiškai  funkcionuojančią elektroninę sistemą, kurioje pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), 115.2.2 papunkčio reikalavimus ūkio subjektams visi leidimai, nurodyti taisyklių 118 punkte, būtų suformuojami Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinėje sistemoje ir pateikiami Žemės ūkio ministerijai tvirtinti elektroniniu būdu. 1 15
4. Išlaidų, skiriamų VšĮ „Ekoagros“ veiklos ir ekologinės gamybos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamų produktų viešinimui, dydis nuo visų VšĮ „Ekoagros“ gaunamų pajamų, proc. ≥ 1,5 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-10