Darbo užmokestis

Žemės ūkio ministerijoje dirba 345 darbuotojai (Ministerijos darbuotojų sąrašas). Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse (Europos Sąjungoje, Italijos Respublikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rusijos Federacijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje dirba 8 (sąrašas) ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

 

Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių
       
Pareigybės pavadinimas 2015 m.
(EUR)
2016 m. IV ketv. * (EUR) 2016 m. III ketv. Darbuotojų einančių vienarūšias pareigas skaičius
Ministras 3.758 3.540 1
Ministerijos kancleris  2.931 2.952 1
Viceministras  2.642 2.694 4
Ministro patarėjas  2.124 2.212 4
Ministro padėjėjas  1.121 1.235 1
Patarėjas 1.321 1.338 20
Departamento direktorius 2.322 2.316 10
Departamento direktoriaus pavaduotojas 1.817 1.896 13
Savarankiško skyriaus vedėjas 2.060 1.741 3
Departamento skyriaus vedėjas 1.501 1.590 36
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 1.423 1.537 1
Poskyrio vedėjas 1.566 1.632 3
Vyriausiasis specialistas 1.080 1.100 192
Spec. Atašė 1.394 1.451 9

2016 m. darbo užmokesčio fondo planas – 5 244,5 tūkst. Eur. 2015 m. darbo užmokesčio fondo planas – 5 131 tūkst. Eur.
Lėšų poreikis 2016 m. darbo užmokesčiui palyginti su 2015 m. didėja dėl padidėjusio valstybės tarnautojams priedo už stažą, dėl ekonominės krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo 2016 m.

Lėšų poreikis 2015 m. darbo užmokesčiui palyginti su 2014 m. didėja dėl padidėjusio valstybės tarnautojams priedo už stažą bei planuojamo įstiegti žemės ūkio atašė etato Kinijoje.
* - 2016 m.darbuotojų darbo užmokesčio detali informacija:
1) - valstybės tarnautojų atlyginimas keitėsi dėl priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
2) - valstybės tarnautojams, kurių tarnybinė veikla, kvalifikacija, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos strateginius tikslus  per vertinimus buvo įvertinta labai gerai, vertinimo komisija  jiems suteikė aukštesnę pareigybės kategoriją arba pakėlė kvalifikacinę klasę.
3) Atkreipiame dėmesį, kad ministerija  vadovaujasi Vyriausybės rekomendacijomis laikosi solidaraus taupymo principo ir asignavimus naudojo atsakingai - vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams nemoka.

Žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant tarnybinį atlyginimą, priedus ir priemokas) eurais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas 2015 m. (EUR) 2016 m. IV ketv. * (EUR) 2016 m. IV ketv. Darbuotojų einančių vienarūšias pareigas skaičius
Vyriausiasis specialistas 978 998 44
Darbininkas  800 850

 

* - 2016 m.darbuotojų darbo užmokesčio detali informacija:
2016 m. daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:
1) darbuotojai, kurie atlikdami tarnybinę veiklą kvalifikuotai vykdė ir svarbias ir skubias užduotis dėl paskirtų naujų funkcijų ar kitų papildomų darbų, jiems buvo paskirtas priedas prie tarnybinio atlyginimo.
2) Atkreipiame dėmesį, kad ministerija  vadovaujasi Vyriausybės rekomendacijomis laikosi solidaraus taupymo principo ir asignavimus naudojo atsakingai - vienkartinių piniginių išmokų darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis nemoka.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-09