Darbo užmokestis

Žemės ūkio ministerijoje dirba 345 darbuotojai (Ministerijos darbuotojų sąrašas). Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse (Europos Sąjungoje, Italijos Respublikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rusijos Federacijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje dirba 8 (sąrašas) ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Darbo užmokestis 2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. II ketv.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ 5 punktu, skelbiame VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktorių mėnesinės algos kintamoji dalis 2020 m.: 

VšĮ „Ekoagros“

Eil Nr.

Rodiklis

2019 m.(planas)

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur

35

10

2.

Papildomų ekologinės gamybos ūkio subjektų patikrų iš anksto nepranešus, atsižvelgiant į rizikingas einamaisiais metais auginamas kultūras, skaičius, proc.

≥ 12

15

3.

Ūkio subjektų trečiosiose šalyse, kuriems išduoti patvirtinamieji dokumentai (sertifikatai), skaičius, vnt.

60

10

4.

Atlikti korekcinius veiksmus ir, įrodžius atitiktį ES teisės aktų reikalavimams, gauti iš Europos Komisijos leidimą tęsti sertifikavimo veiklą Ukrainoje.

Atstatyta sertifikavimo veikla Ukrainoje

5

 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

Eil. Nr.

Rodiklis

2019 m.(planas)

 

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Administruojamų paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), Eur

175 000

15

2.

Tarptautinių parodų, mugių, kuriose bus  organizuojamas Lietuvos įmonių dalyvavimas, skaičius, vnt.

5

10

3.

Į mokymo procesą įdiegta naujų ir atnaujintų formaliojo ir neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, vnt.

15

10

4.

Patikrintų paramos pareiškėjų skaičius pagal  administravimo priemones, paramos pareiškėjų skaičius, vnt.

40*

15

*Paramos pareiškėjai turi po 2-3 ugdymo įstaigas, kuriose atliekamos patikros, kai atliekama paramos pareiškėjo patikra.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11