Darbo užmokestis

Žemės ūkio ministerijoje dirba 345 darbuotojai (Ministerijos darbuotojų sąrašas). Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse (Europos Sąjungoje, Italijos Respublikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rusijos Federacijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje dirba 8 (sąrašas) ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Darbo užmokestis 2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. III ketv.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ 5 punktu, skelbiame VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2021 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktorių mėnesinės algos kintamoji dalis 2022 m.: 

VšĮ „Ekoagros“

Eil. Nr.

 

Rodiklis

2021 m. (planas)

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur

38

15

2.

Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis

≤ 65

10

3.

Ūkio subjektų, kurie atrenkami remiantis bendru rizikos vertinimu ir iš kurių bus imami bandiniai, skaičius procentais nuo visų įtaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos ūkio subjektų skaičiaus

≥ 7

15

4.

Informavimo kampanija, skirta skatinti ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų vartojimą viešajame maitinime: išleidžiant informacinę medžiagą bei išplatinant ją tiksliniams gavėjams (gavėjų skaičius, vnt.) ir suorganizuojant informacinius renginius tikslinėms grupėms (renginių skaičius, vnt.).

≥ 1500

ir

≥ 5

10

Iš viso:

50

 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros

Eil. Nr.

Rodiklis

2021 m.

(planas)

 

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Administruojamų paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), Eur

144 000

10

2.

Tarptautinių parodų, mugių, kuriose bus organizuojamas Lietuvos įmonių dalyvavimas, skaičius, vnt.

7

10

3.

Pasirengimas nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje kontrolės funkcijai vykdyti*

iki 2021 m. lapkričio 1 d.**

10

4.

Patikrų skaičius pagal administravimo priemones ir dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių - parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo laikymosi, vnt.

101***

10

5.

Atnaujinta Rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinė sistema (RRPAIS), vnt.

1

10

 

Iš viso:

 

50

* pasirengimas naujų funkcijų vykdymui 2021 metais bus organizuojamas tokia tvarka: iki 2021 m. lapkričio 1 d. bus įrengtos naujoms funkcijoms įgyvendinti būtinos darbo vietos (rastos papildomos patalpos, baldai), įsigytos darbo priemonės (automobiliai, kompiuteriai ir kt.), 2021 m. lapkričio 1 d. suformuota komanda ir patvirtintos vidaus administravimo tvarkos funkcijos įgyvendinimui;

** Pažymėtina, kad naujos funkcijos įgyvendinimui planuojami darbai iki 2021 m. lapkričio 1 d. bus įvykdyti, jeigu Lietuvos Respublikos Seime bus pritarta Lietuvos Respublikos Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo  projekto nuostatoms, kuriomis tokios funkcijos įgyvendinimas bus pavedamas viešajai įstaigai Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/633, valstybėms narėms nustatyta pareiga, kad ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 1 d. turi būti priimti ir paskelbti įstatymai, perkeliantys šios direktyvos reikalavimus;

*** atliekant pareiškėjų paramai gauti patikras pagal programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas“, kiekvieno pareiškėjo atveju tikrinamos 2–3 vaikų ugdymo įstaigos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-22