Atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Atliekant atvirų duomenų brandos tyrimą, vertinamos 4 pagrindinės sritys: atvirų duomenų politika, nacionalinis atvirų duomenų portalas, atvirų duomenų poveikis ir duomenų kokybė. Vertinant Lietuvos rezultatus, didžiausia pažanga padaryta atvirų duomenų portalo ir atvirų duomenų politikos srityse: 2020 m. pradžioje pradėjo veikti Lietuvos atvirų duomenų portalas, patvirtinti aktualūs teisės aktai, organizuoti viešojo sektoriaus įstaigų mokymai ir įvairūs renginiai, įtraukiantys verslo atstovus ir visuomenę. Atvirų duomenų tema kasdien tampa vis aktualesnė ir sulaukia vis daugiau dėmesio visuomenėje.  

 Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Lietuvos atvirų duomenų portale atverti:

 • atverti 29 ir suinventorinti 30 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų rinkiniai;
 • atverti 150 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenų rinkiniai bei įkeltos 3 rinkinių duomenų struktūros;
 • atverti 754 valstybės kadastrų, registrų, valstybės informacinių sistemų, valstybės ir savivaldybių institucijų erdvinių duomenų rinkinių metaduomenys, kurių erdviniai duomenys pasiekiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugas bei įkeltos 2 rinkinių duomenų struktūros;
 • paskelbti 36 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rinkiniai;
 • atverti 4 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenų rinkiniai;
 • atverti 3 VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos duomenų rinkiniai;
 • atverti 2 VĮ Valstybės žemės fondo duomenų rinkiniai;
 • atvertas 1 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenų rinkinys.

Lietuvoje duomenų atvėrimą reglamentuoja: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1024 2019 m. birželio 20 d. dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo; Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas; Dokumentų rinkinių portalo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Dokumentų rinkinių portalo steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“. Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministerijoje sudaryta Duomenų atvėrimo darbo grupė, į kurios sudėtį įeina Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovai.

Šį darbo grupė yra atsakinga už:

 •  visų Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valdomuose duomenų šaltiniuose turimų duomenų inventorizaciją;
 •  pakartotinai naudoti tinkamų duomenų susisteminimą  ir duomenų rinkinių sudarymą;
 •  duomenų rinkinių atvėrimo prioritetiškumo įvertinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-26