• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
  Nėra kontaktų
 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kęstutis Navickas
  Ministras
  278
  Ministro priimamasis, tel. (8 5) 239 1001
  277
  Donatas Dudutis
  383
  Viceministro priimamasis, tel. (8 5) 239 1009
  383
  Egidijus Giedraitis
  281
  Viceministro priimamasis, tel. (8 5) 239 1006
  282
  Vytenis Tomkus
  285
  Viceministro priimamasis, tel. (8 5) 239 1003
  285
  Vytautas Abukauskas
  387
  Viceministro priimamasis, tel. (8 5) 239 1008
  388
  Valdas Aleknavičius
  380
  Ministerijos kanclerio priimamasis, tel. (8 5) 239 1361
  378

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai.

 • Ministro kabinetas
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daivaras Rybakovas
  Ministro patarėjas
  273
  Kristina Simonaitytė
  Ministro patarėja
  271
  Rokas Petrašiūnas
  283
  Algirdas Igorius
  Ministro atstovas spaudai
  269
  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai.
 • Ministerijos patarėjai
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  396
  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai.
 • Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgita Stakėnienė
  Departamento direktorė
  510
  Artiom Volkov
  Vyriausiasis patarėjas
  414
  Kristina Indriošienė
  Vyriausioji patarėja
  511
  Dainius Stravinskas
  334
  Žaneta Jucaitytė
  Patarėja
  423

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2021 m. liepos 16 d. įsakymu

  Nr. 3D-457

   

   

   

  EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ IR  PARAMOS POLITIKOS

  DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamentas (toliau – departamentas) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) administracijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio ministrui.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento struktūra:

  3.1. Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyrius;

  3.2. Europos Sąjungos reikalų skyrius;

  3.3. Išmokų už plotus skyrius;

  3.4. Paramos verslui skyrius;

  3.5. Programos LEADER ir kaimo plėtros skyrius.

   

   

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Departamento pagrindiniai uždaviniai yra:

  4.1. kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais formuoti valstybės politiką žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros, žuvininkystės srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, dalyvauti formuojant ES Bendrąją  žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP), ES politiką kitose su žemės ūkiu susijusiose  srityse (miškininkystė, veterinarija, fitosanitarija, maisto sektorius, bioekonomika, klimato kaita, ir kt.), ES Bendrąją žuvininkytės politiką (toliau – BŽP);

  4.2. užtikrinti valstybės politikos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės ir kitų žemės ūkio krypties politikų ir susijusių sričių suderinamumą su BŽŪP ir BŽP, koordinuoti komunikavimą ir atstovavimą ES institucijose;

  4.3. organizuoti paramos programų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio garantijų fondo ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – ES paramos programos), rengimą, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą, vykdyti stebėseną, priežiūrą, rizikos prevenciją;

  4.4. dalyvauti formuojant politiką tiesioginių išmokų ir ES paramos paramos programų priemonių už deklaruotus plotus schemų taikymo srityse;

  4.5. koordinuoti žemės ūkio srities socialinius ir su jais susijusius klausimus, įskaitant kaimo gyventojų užimtumo, demografijos, migracijos, integracijos ir kitų susijusių socialinių klausimų srityse;

  4.6. organizuoti valstybės politikos įgyvendinimą tautinio paveldo veiklos (ar produktų) apsaugos srityje, koordinuoti Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo bei Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos ir jos priemonių įgyvendinimą;

  4.7. organizuoti ir koordinuoti nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms ir jų organizacijoms priemonės įgyvendinimą.

  5. Departamentas, spręsdamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. analizuoja BŽŪP, BŽP ir kitus ES dokumentus, susijusius su žemės ir maisto ūkiu, kaimo plėtra, žuvininkystė bei kitomis žemės ūkio krypties politikos sritimis (miškininkyste, veterinarija, fitosanitarija, maisto sektoriumi, bioekonomika, klimato kaita ir kt.) pagal kompetenciją rengia pasiūlymus;

  5.2. pagal kompetenciją dalyvauja ES ir nacionalinėse institucijose;

  5.3. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl tokių teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

  5.4. pagal kompetenciją koordinuoja ES strategijų ir kitų dokumentų įgyvendinimo suderinamumą tarp ministerijos padalinių, taip pat ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą ES institucijų veikloje, užtikrina gaunamos ES dokumentacijos sklaidą;

  5.5. dalyvauja sprendžiant aktualius klausimus tiesioginių išmokų ir paramos pagal ES paramos programų priemones už deklaruotus plotus schemų taikymo srityse;

  5.6. koordinuoja šių nuostatų 3 punkte nurodytų skyrių veiklą pagal šių skyrių nuostatuose nurodytus uždavinius ir funkcijas;

   5.7. pagal kompetenciją strateginiu lygmeniu rengia ES paramos programų administravimui ir įgyvendinimui užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl programų įgyvendinimo;

  5.8. kartu su kitais ministerijos padaliniais pagal kompetenciją dalyvauja kitų su ES BŽŪP politika susijusių strateginių dokumentų rengime, ir įgyvendinime;

  5.9. pagal kompetenciją organizuoja tarpinstitucinių veiklos planų dėl demografijos, migracijos, integracijos ir kitų susijusių socialinių klausimų įgyvendinimą;

  5.10. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant viešinimo veiksmus.

   

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  6. Vykdydami pavestas funkcijas, departamento valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), turi teisę:

  6.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

  6.2. suderinę su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti tarnautojus darbo grupėms ir komisijoms sudaryti;

  6.3. teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl kompleksinių tarpšakinių ir tarpžinybinių projektų vykdymo, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms bei organizacijoms pritarus, sudaryti darbo grupes bei komisijas, jas oficialiai įforminant nustatyta tvarka;

  6.4. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais.

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Departamento darbui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris.

  8. Departamento tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

  9. Departamento direktorius:

  9.1. organizuoja departamento darbą, koordinuoja ir kontroliuoja departamento struktūrinių padalinių veiklą, pagal kompetenciją paveda susijusias užduotis patarėjams;

  9.2. sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

  9.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;

  9.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

  9.5. atstovauja departamento interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  9.6. dalyvauja vadovybės pasitarimuose;

  9.7. Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir (ar) juos pasirašo;

  9.8. vykdo kitas ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus;

  9.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

  10. Organizuodamas departamento darbą direktorius 9 punkte nurodytas užduotis gali pavesti departamento patarėjams pagal kompetenciją. Vykdydami direktoriaus pavestas užduotis departamento patarėjai bendradarbiauja su skyrių vedėjais ir kitais darbuotojais.

  _____________

  • Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė
   Skyriaus vedėja
   517
   Inga Venciulytė
   Patarėja (KPP 2014-2020)
   502
   Miglė Tumonytė
   Patarėja (KPP 2014-2020)
   515
   Tomas Lozoraitis
   Patarėjas
   515
   Gintarė Bevainienė
   Vyriausiasis specialistas
   516
   Natalija Šukeloic
   Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020)
   515
   Alma Rasimienė
   Patarėja (KPP 2014-2020)
   515
   Jolita Banytė
   Vyriausioji specialistė (KPP 2014-2020)
   503
   Ieva Mizejė
   Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020)
   516
   Agnė Ramelytė
   Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020)
   516

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-457

    

   EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ IR PARAMOS POLITIKOSDEPARTAMENTO

    EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PROGRAMŲ STEBĖSENOS IR VERTINIMO SKYRIUS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos reikalų ir paramos pilitikos departamento (toliau – departamentas) Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, žemės ūkio ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

    

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais formuoti žemės, maisto, miškų ūkio ir  kaimo plėtros politiką;

   3.2. stebėti ir analizuoti paramos programų, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio garantijų fondo paramos ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – ES paramos programos), įgyvendinimą, koordinuoti jų valdymą bei užtikrinti rizikos prevenciją;

   3.3. organizuoti ir koordinuoti ES paramos programų techninės pagalbos priemonės įgyvendinimą.

   4. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.1.1. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus bei ES šalių patirtį programų valdymo ir rizikos prevencijos klausimais, teikia pasiūlymus dėl šios patirties pritaikymo galimybių Lietuvoje;

   4.1.2. rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos įgyvendinimo klausimais;

   4.1.3. atlieka veiksmus, užtikrinančius žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

   4.1.4. dalyvauja ES institucijų organizuojamuose susitikimuose skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.1.5. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.1.6. dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei ES paramos programų valdymo, stebėsenos ir techninės pagalbos  klausimais;

   4.1.7. skyriaus kompetencijų ribose dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES strategijas.

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.2.1. koordinuoja ir inicijuoja ES paramos programų rengimo, keitimo, įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia su ES paramos programų įgyvendinimo stebėsena susijusius dokumentus, priemonių įgyvendinimo finansines prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie ES paramos programų priemonių įgyvendinimo eigą;

   4.2.2. organizuoja ES paramos programų stebėsenos, vertinimo duomenų kaupimą ir analizę bei stebėsenos ir vertinimo rodiklių nustatymą, teikia siūlymus dėl stebėsenos ir vertinimo eigos tobulinimo;

   4.2.3. teikia pasiūlymus, prognozes dėl planuojamų patirti išlaidų pagal ES paramos programų numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, remdamasis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) rengiamomis planuojamų patirti išlaidų prognozėmis ir derindamas su valstybės tarnautojais ir darbuotojais dirbančiais pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), atsakingais už ES paramos programų priemonių įgyvendinimą;

   4.2.4. stebi ir imasi priemonių, kad ES paramos programų priemonėms skirtos lėšos būtų išmokamos laiku ir nebūtų prarastos dėl reglamentuose nustatyto automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo;

   4.2.5. organizuoja ir koordinuoja 3.2 papunktyje minimų ES paramos programų vertinimą bei esant poreikiui organizuoja šių vertinimų atlikimą užsakomųjų tyrimų būdu, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių siūlymus bei teikia pasiūlymus, susijusius su šių ES paramos programų vertinimu;

   4.2.6. rengia ES paramos programų metines įgyvendinimo ir periodines įgyvendinimo ataskaitas;

   4.2.8. užtikrina ataskaitų, periodinės informacijos apie prisiimtus įsipareigojimus pagal ES paramos programų priemones ir kitokios informacijos apie ES paramos programų įgyvendinimą pateikimą laiku kompetentingoms institucijoms ir (ar) ministerijos vadovybei;

   4.2.9. koordinuoja ES paramos programų priemonių projektinių pasiūlymų, paramos paraiškų pagal priemones priėmimo grafikų rengimą;

   4.2.10. koordinuoja maksimalių metinių lėšų, įsipareigojimams prisiimti pagal ES paramos programų priemones, veiklos sritis ir (arba) veiklas, paskirstymo sąrašo rengimą;

   4.2.12. pagal kompetenciją vertina ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas ES paramos programas pagal nustatytą metodiką;

   4.2.13. atlieka ES paramos programų stebėsenos ir valdymo komitetų, bei Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato funkcijas;

   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.3.1. vykdo identifikuotų pažeidimų, nustatytų klaidų, priežasčių analizės peržiūrą, neatitikčių ir klaidų rizikos prevenciją, remiantis Agentūros pateikta informacija, įgyvendinant Programų priemones;

   4.3.2. atlieka informacijos, susijusios su ES paramos programų auditais, stebėseną. Koordinuoja šios informacijos pateikimą ministerijos vadovybei, padaliniams bei atsakingoms Lietuvos ir ES institucijoms;

   4.3.3. koordinuoja sisteminių problemų, kylančių įgyvendinant Programas, sprendimo procesą;

   4.3.4. koordinuoja ES paramos programų priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimą, rengia šios priemonės įgyvendinimui reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šios priemonės įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtos priemonės įgyvendinimo bei vykdo išankstinę finansų kontrolę, t. y. patikrina, ar išlaidos tinkamos finansuoti iš priemonės „Techninė pagalba“ lėšų bei ar inicijuojamam pirkimui Techninės pagalbos projekte pakanka lėšų;

   4.4. vykdo kitus departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.5. pagal kompetenciją rengia pasitarimus,  konferencijas, seminarus;

   4.6. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

   4.7. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.8. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

    

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   5. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

   5.3. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   5.4. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   5.5. ministrui ar Departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

   5.6. skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   5.7. nuolat gerinti profesines žinias stažuojantis ar dalyvaujant Lietuvos bei užsienio organizacijų ir mokymo institucijų profesinio tobulėjimo veiklose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   5.8. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną mokamą ir nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis.

   6. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

   9.3. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

   9.4. vykdo kitas departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

    

    

  • Europos Sąjungos reikalų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sigita Meškelevičiūtė
   Skyriaus vedėjas
   259
   Vaidotas Ašmonas
   Patarėjas
   254
   Savelijus Julius Zimanas
   Vyriausiasis specialistas
   263
   Vitalija Fokienė
   Vyriausioji specialistė
   241
   Jovita Kulikauskaitė
   Vyriausiasis specialistas
   237
   Asta Medžiuolienė
   Vyriausioji specialistė
   241

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu

   Nr. 3D-457

    

   EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ IR PARAMOS POLITIKOSDEPARTAMENTO

   EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Europos Sąjungos reikalų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento (toliau – departamentas) Europos Sąjungos reikalų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalines žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės bei susijusias su šiais sektoriais politikas, koordinuoti jų įgyvendinimą;

   3.2. pagal kompetenciją rengti su Europos Sąjungos bendrąja žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP), ES Bendrąja žuvininkystės  politika (toliau – BŽP),  ar ES politika, kitose su žemės ūkiu susijusiose srityse susijusią medžiagą ir pozicijas, atstovauti jas ES institucijose ir jų darbo organuose, koordinuoti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų kompetencijai tenkančių bei ES institucijose ir jų darbo organuose pristatomų nacionalinių pozicijų ir susijusios medžiagos rengimą, užtikrinti pozicijų ir susijusios medžiagos kokybę;

   3.3. koordinuoti ir užtikrinti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą ES institucijų bei jų darbo organų veikloje (toliau – atstovavimas), metodiškai jam vadovauti bei užtikrinti per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (toliau – LINESIS) gaunamos susijusios ES dokumentacijos sklaidą;

   3.4. pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą komunikavimą su ES institucijomis, valstybėmis narėmis ir kitais susijusiais subjektais, sekti ir analizuoti informaciją apie svarbiausius ES institucijose, valstybėse narėse ir kitur vykstančius įvykius ir renginius.

   4. Skyrius vykdo šias funkcijas:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.1.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus), susijusius su BŽŪP ar kitų skyriaus kompetencijos srities politikų įgyvendinimu, teikia pastabas ir išvadas dėl tokių teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

   4.1.2. teikia pasiūlymus dėl BŽŪP, BŽP ir kitų kuruojamų sričių įgyvendinimo Lietuvoje ir šių politikų nuostatų supaprastinimo;

   4.1.3. pagal kompetenciją koordinuoja ES ir Baltijos regiono valstybių strateginių dokumentų tikslų įgyvendinimą ir Baltijos jūros valstybių ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.2.1. pagal kompetenciją formuoja ir rengia su BŽŪP, BŽP ar ES politikos, kitose su žemės ūkiu susijusiose srityse, (miškininkystė, veterinarija, fitosanitarija, maisto sektorius, bioekonomika, klimato kaita ir kt.) įgyvendinimu susijusią nacionalinę poziciją, suderina ministerijos ir jai pavaldžių institucijų parengtas nacionalines pozicijas ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose svarstomais kompetencijai priskirtais klausimais;

   4.2.2. analizuoja ir sistemina su BŽŪP, BŽP ar ES politikos, kitose su žemės ūkiu susijusiose srityse, susijusius dokumentus (teisės aktus, ES institucijų darbinius dokumentus, pažymas ir kt.), informaciją iš viešųjų informacijos šaltinių (straipsnius, apžvalgas, mokslinius tyrimus, studijas ir kt.), neformalią informaciją (techninius ekspertų susirašinėjimą, analizes, ataskaitas, įžvalgas ir kt.), informaciją apie ES valstybių narių pozicijas, pasiūlymus ir jų įgyvendinimo patirtį kompetencijai priskirtais klausimais, informaciją apie svarbius tarptautinius susitikimus, renginius;

   4.2.3. suderina ir pagal kompetenciją rengia medžiagą ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiams, tarpvalstybiniams susitikimams, kuriuose aptariami su BŽŪP, BŽP ar kitų susijusių sričių įgyvendinimu susiję klausimai, prireikus juose dalyvauja ir atstovauja nacionalinę poziciją;

   4.2.4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ES reikalų koordinavimo komiteto, Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos (toliau - ŽŪŽ Tarybos), ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto,darbo grupių, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių, susitikimų veikloje;

   4.2.5. rengia nacionalinių pozicijų ŽŪŽ Tarybos klausimais santraukas Lietuvos Respublikoje reziduojantiems ES valstybių narių atstovams;

   4.2.6. konsultuoja ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus nacionalinių pozicijų ir medžiagų rengimo, kreipimųsi į ES institucijas ar valstybes nares rengimo ir kitais klausimais, susijusiais su BŽŪP, BŽP ar ES politikos, kitose su žemės ūkiu susijusiose srityse, įgyvendinimu;

   4.2.7. rengia ir ministerijos vadovybei teikia medžiagą dėl nacionalinių pozicijų ŽŪŽ Taryboje svarstomais klausimais pristatymo atitinkamuose Seimo ir Vyriausybės posėdžiuose, pagal kompetenciją dalyvauja šiuose posėdžiuose;

   4.2.8. pagal kompetenciją ir poreikį rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir subjektams informaciją ir medžiagą (pozicijas, kalbas, pristatymo medžiagą, pažymas, apžvalgas, ataskaitas, kitą informaciją), susijusią su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu susijusiais klausimais bei kitais aktualiais ES darbotvarkės klausimais;

   4.2.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančiomis institucijomis, Lietuvos nuolatine atstovybe ES, socialiniais partneriais, palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų, kitų ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais;

   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.3.1. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie rengiamus ES teisės aktų projektus, svarbiausius ES institucijose vykstančius įvykius ir renginius;

   4.3.2. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ES nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvaujančiais socialiniais partneriais;

   4.3.3. sudaro, atnaujina ir koordinuoja atstovų sąrašus, teikia juos suinteresuotoms institucijoms;

   4.3.4. vykdo atstovavimo stebėseną, teikia atitinkamą informaciją Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigomis;

   4.3.5. rengia atstovavimo metodinę medžiagą, instrukcijas, taisykles;

   4.3.6. koordinuoja nacionalinių pozicijų ES institucijų ir jų darbo organuose svarstomiems klausimams rengimą ir pasirengimo ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiams eigą;

   4.3.7. organizuoja ir koordinuoja ministerijos ES reikalų koordinavimo komiteto, ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto darbo grupės, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių susitikimus, tarpvalstybinius susitikimus nacionalinėms ar valstybių pozicijoms suderinti ir pagal kompetenciją juose dalyvauja;

   4.3.8. registruoja, skirsto, klasifikuoja gaunamus ES dokumentus, kvietimus į ES institucijų ir jų darbo organų posėdžius, koordinuoja jų vykdymą, pildo ministerijos ES dokumentų bazę;

   4.3.9. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbą su LINESIS, kontroliuoja pastabų ES dokumentų vertimams teikimą per LINESIS, bendradarbiauja su ES institucijų vertėjais;

   4.3.10. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos deleguotųjų atašė ir specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europs Sąjungoje veiklą;

   4.3.11. pagal kompetenciją prisideda organizuojant ministerijos pareigūnų vizitus į ES institucijas bei ES valstybes nares, taip pat ES institucijų atstovų ir ES valstybių narių pareigūnų vizitus į Lietuvą;

   4.3.12. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų medžiagos rengimą ir pateikimą ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms;

   4.3.13. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus atstovavimo ir ES teisės aktų priėmimo procedūrų klausimais;

   4.3.14. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministro įsakymus ir kitus) atstovavimo ES institucijose veiklų koordinavimo srityje, teikia pastabas ir išvadas dėl skyriaus gaunamų teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

   4.4. įgyvendindamas 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.4.1. glaudžiai bendradarbiauja su atstovavimą koordinuojančia institucija (-omis), Lietuvos nuolatine atstovybe ES, pagal kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų ir ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais;

   4.4.2. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą oficialaus ministerijos susirašinėjimo su ES institucijomis, valstybėmis narėmis ir kitais susijusiais subjektais kokybę;

   4.4.3. pagal kompetenciją seka, analizuoja ir teikia informaciją apie svarbiausius ES institucijose, valstybėse narėse ir kitur vykstančius politinius įvykius ir renginius;

   4.5. pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę administruojamoje srityje;

   4.6. pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

   4.7. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus;

   4.8. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.

    

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   5. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

   5.2. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   5.3. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   5.4. Departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

   5.5. skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   5.6. nuolat gerinti profesines žinias stažuojantis ar dalyvaujant Lietuvos bei užsienio organizacijų ir mokymo institucijų profesinio tobulėjimo veiklose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   5.7. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną mokamą ir nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis.

   6. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

   9.3. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

   9.4. vykdo kitas departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

    

  • Išmokų už plotus skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Motiejaitė
   Skyriaus vedėjas
   238
   Jolanta Ašmonienė
   Patarėja
   213
   Skirmantas Ramoška
   Vyriausiasis specialistas
   341
   Jūratė Mikaliūnienė
   Vyriausioji specialistė
   336
   Laimona Bogdanova
   Vyriausioji specialistė
   357
   Rolana Miknevičienė
   Patarėja (KPP 2014-2020)
   253
   Rūta Smilgaitytė
   Vyriausioji specialistė (KPP 2014-2020)
   256
   Jurgita Čeponienė
   Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020)
   256
   Kristina Dirmienė
   Vyriausiasis specialistas
   357

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu

   Nr. 3D-457

    

    

    

   EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ IR PARAMOS POLITIKOSDEPARTAMENTO

   IŠMOKŲ UŽ PLOTUS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Išmokų už plotus skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento (toliau – departamentas) Išmokų už plotus skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Žemės ūkio ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. organizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) tiesioginės paramos schemų (susietųjų išmokų, atsietųjų tiesioginių išmokų, įskaitant eko schemas) rengimą ir jų įgyvendinimą

   3.2. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos padaliniais formuoti žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką;

   3.3. rengti paramos programų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio garantijų fondo ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – ES paramos programos), susijusiios išmokės su aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose vietovėse, Natura 2000 bei miškų teritorijose, įskaitant miško veisimą ir miškingų plotų kūrimą, agrarinės aplinkosaugos ir klimato, ekologiniu ūkininkavimu, ES kokybės sistemomis įgyvendinimui skirtus teisės aktus, koordinuoti jų įgyvendinimą, vykdyti stebėseną, priežiūrą, rizikos prevenciją.

   4. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.1.1.  rengia tiesioginių išmokų (susietosios paramos, atsietosios paramos, įskaitant eko schemas) schemas ir jų įgyvendinimui reikalingą teisinę bazę, įskaitant tiesioginės paramos lėšų tarp remtinų žemės ūkio sektorių paskirstymo bei paramos lygio pagal žemės ūkio produktus nustatymo;

   4.1.2. dalyvauja ES institucijose  skyriaus kompetencijos  klausimais;

   4.1.3. atlieka nuolatinę ES BŽŪP nuostatų tiesioginės paramos schemų įgyvendinimo klausimais pasikeitimų analizę, rengia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo šalyje;

   4.1.4. koordinuoja ministerijos padalinių, susijusių su tiesioginės paramos schemų įgyvendinimu, paramos tiesioginėmis išmokomis teikimu bei administravimu, veiklą;

   4.1.5. dalyvauja rengiant Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašą ir užtikrinant jų atitiktį ES teisės aktuose numatytoms nuostatoms;

   4.1.6. sprendžia pagal kompetenciją kartografinės medžiagos, reikalingos pasėlių deklaravimo darbams vykdyti, atnaujinimo bei tinkamo naudojimo problemas;

    

   4.1.7. rengia, sistemina ir apibendrina informaciją apie tiesioginės paramos žemdirbiams teikimo rezultatus pagal savivaldybes bei remtinus sektorius;

   4.1.8. koordinuoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, užtikrinančių tinkamą Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, darbus;

   4.1.9. koordinuoja ir organizuoja kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės tvarkymo darbus siekiant užtikrinti tiesioginių išmokų ir kitos paramos pagal ES paramos programų priemones už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus schemų įgyvendinimą;

   4.1.10. rengia teisės aktus dėl kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės tobulinimo;

   4.1.11. koordinuoja ir organizuoja tiesioginių išmokų ir kitos paramos pagal ES paramos programų priemones už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus  bendrosios paraiškos rengimą;

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.2.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės, maisto, miškų ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus;

   4.2.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

   4.2.3. dalyvauja ES institucijose skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.2.4. rengia arba dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos įstatymų,  Vyriausybės nutarimų, ir kitų teisės aktų projektus;

   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.3.1. koordinuoja ES paramos programų tęstinių įsipareigojimų įgyvendinimą;

   4.3.2. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja ES paramos programų priemonių  rengimo, keitimo, priemonių įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia su ES paramos programų aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu susijusių priemonių gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose vietovėse, Natura 2000 bei miškų teritorijose, agrarinės aplinkosaugos ir klimato, ekologiniu ūkininkavimu, ES kokybės sistemomis,  įgyvendinimo administravimui, valdymui ir kontrolei užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šių priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų priemonių įgyvendinimo;

   4.3.4. dalyvauja nustatant ES paramos programų priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, organizuojant įgyvendinimo stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę bei rengiant metines įgyvendinimo pažangos ataskaitas, periodines įgyvendinimo ataskaitas;

   4.3.5. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo finansines prognozes;

   4.3.6. dalyvauja vykdant ES paramos programų priemonių viešinimo veiksmus;

   4.3.7. dalyvauja rengiant medžiagą Stebėsenos komiteto, ES paramos programų valdymo komiteto ir kt. posėdžiams;

   4.3.8. dalyvauja sudarant paramos programų priemonių paramos paraiškų priėmimo grafikus;

   4.3.9. inicijuoja ir organizuoja užsakomuosius tyrimus, studijas, rengia rengia arba dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus, konferencijas skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.4. vykdo kitus departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.5. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus;

   4.6. pagal kompetenciją rengia pasitarimus,  seminarus, konferencijas;

   4.7. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.8. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   4.9. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   5. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

   5.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

   5.3. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   5.4. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   5.5. ministrui ar departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

   5.6. skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   5.7. nuolat gerinti profesines žinias stažuojantis ar dalyvaujant Lietuvos bei užsienio organizacijų ir mokymo institucijų profesinio tobulėjimo veiklose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   5.8. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis.

   6. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

   9.3. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

   9.4. vykdo kitas departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

  • Paramos verslui skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aušra Grygalienė
   509
   Inga Budzevičiūtė
   504
   Sigutė Mečkovskienė
   Patarėja (KPP 2014-2020)
   505
   Žilvinas Jasiulevičius
   Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020)
   514
   Agnė Kvedarienė
   Vyriausioji specialistė (KPP 2014-2020)
   507
   Rimantas Dambrauskas
   Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020)
   504
   Snieguolė Valiulienė
   Vyriausioji specialistė (KPP 2014-2020)
   507
   Dalia Rutkauskaitė
   Vyriausioji specialistė (KPP 2014-2020)
   514
   Loreta Golubevaitė
   Patarėja
   211

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu

   Nr. 3D-457

    

   EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ IR PARAMOS POLITIKOSDEPARTAMENTO

   PARAMOS VERSLUI SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento (toliau – departamentas) Paramos verslui skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais formuoti žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką;

   3.2. rengti paramos programų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio garantijų fondo ir valstybės biudžeto (toliau – ES paramos programa) priemonių, susijusių su parama verslui žemės, maisto, miškų ūkio ir ne žemės ūkio verslo sektoriuose ir žemės ūkio ir miškų infrastruktūrai, įskaitant finansinių priemonių, įgyvendinimo teisės aktus, koordinuoti jų įgyvendinimą, dalyvauti vykdant stebėseną, priežiūrą, rizikos prevenciją.

   4. Skyrius vykdo šias funkcijas:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.1.1. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus;

   4.1.2. dalyvauja ES institucijose žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais;

   4.1.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.1.4. dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei žemės, maisto, miškų ūkio konkurencingumo didinimo ir ne žemės ūkio verslo skatinimo bei paramos infrastruktūrai klausimais, įskaitant finansines priemones;

   4.1.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

   4.1.6. dalyvauja įgyvendinant kaimo gyventojų užimtumo didinimo politiką;

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.2.1. rengia ES paramos programų priemonių, susijusių su žemės, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumo didinimu, ne žemės ūkio verslo skatinimo ir paramos žemės ūkio ir miškų infrastruktūrai, įskaitant finansinių priemonių, administravimui ir įgyvendinimui užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šių priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų priemonių įgyvendinimo;

   4.2.2. koordinuoja ES paramos programųtęstinių įsipareigojimų įgyvendinimą;

   4.2.3. atlieka projektų, finansuojamų pagal ES paramos programų priemones atrankos komitetų sekretoriato funkcijas;

   4.2.4. dalyvauja ES paramos programų priemonių rengimo, keitimo, priemonių įgyvendinimo ir užbaigimo procesuose;

   4.2.5. dalyvauja nustatant ES paramos programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, organizuojant ES paramos programų įgyvendinimo stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę bei rengiant KPP metines įgyvendinimo pažangos ataskaitas, periodines įgyvendinimo ataskaitas;

   4.2.6. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo finansines prognozes;

   4.2.7. dalyvauja vykdant ES paramos programų priemonių viešinimo veiksmus;

   4.2.8. dalyvauja rengiant medžiagą ES paramos programų Stebėsenos komiteto ir ES paramos programų valdymo komiteto posėdžiams;

   4.2.9. dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus, susijusius su ES paramos programų įgyvendinimu, nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir siūlymus, rengia atsakymus;

   4.2.10. dalyvauja sudarant ES paramos programų priemonių, paramos paraiškų priėmimo grafikus;

   4.3. vykdo kitus departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.4. pagal kompetenciją rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas;

   4.5. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   4.6. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   5. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

   5.2. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   5.3. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   5.4. ministrui ar departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

   5.5. skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   5.6. nuolat gerinti profesines žinias stažuojantis ar dalyvaujant Lietuvos bei užsienio organizacijų ir mokymo institucijų profesinio tobulėjimo veiklose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   5.7. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis.

   6. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

   9.3. vykdo kitas Departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

    

    

    

    

    

    

    

  • Programos LEADER ir kaimo plėtros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ilona Javičienė
   Skyriaus vedėjas
   506
   Virginija Liukpetrytė
   Patarėja (KPP 2014-2020)
   513
   Nomeda Padvaiskaitė
   Patarėja (KPP 2014-2020)
   513
   Jelena Dokudovič
   Vyriausioji specialistė (KPP 2014-2020)
   513
   Eglė Neniškienė
   Vyriausioji specialistė
   264
   Daiva Belevičienė
   Patarėja
   264

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu

   Nr. 3D-457

    

   EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ IR PARAMOS POLITIKOSDEPARTAMENTO

   PROGRAMOS LEADER IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento (toliau – departamentas) Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais formuoti žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką;

   3.2. rengti paramos programų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio garantijų fondo ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – ES paramos programos) priemonių, susijusių su parama bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai (LEADER programa) ir investicijomis į kaimo vietovių infrastruktūrą, žemės ūkio ir kitų subjektų bendradarbiavimu, ūkininkų padėties vertės grandinėje gerinimu, įgyvendinimo teisės aktus, koordinuoti jų įgyvendinimą, vykdyti stebėseną, priežiūrą, rizikos prevenciją;

   3.3. organizuoti valstybės politikos įgyvendinimą tautinio paveldo veiklos (ar produktų) apsaugos srityje, koordinuoti Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo bei Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos ir jos priemonių įgyvendinimą;

   3.4. organizuoti ir koordinuoti nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms ir jų organizacijoms priemonės įgyvendinimą.

   4. Skyrius vykdo šias funkcijas:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.1.1. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos klausimais;

   4.1.2. dalyvauja ES institucijose žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais;

   4.1.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.1.4. dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei bendruomenių inicijuotos vietos plėtros (LEADER programa), investicijų į kaimo vietovių infrastruktūrą, žemės ūkio ir kitų subjektų bendradarbiavimo skatinimo, ūkininkų padėties vertės grandinėje gerinimo klausimais;

   4.1.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

   4.1.6. dalyvauja sprendžiant ir įgyvendinant žemės ūkio srities socialinius ir su jais susijusius klausimus, įskaitant  kaimo gyventojų užimtumo, demografijos, migracijos, integracijos  ir kitų susijusių socialinių klausimų srityse.

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.2.1. rengia ES paramos programų priemonių, susijusių su bendruomenių inicijuota vietos plėtrai (LEADER programa), investicijomis į kaimo vietovių infrastruktūrą, žemės ūkio ir kitų subjektų bendradarbiavimu, ūkininkų padėties vertės grandinėje gerinimu, administravimui ir įgyvendinimui užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šių priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų priemonių įgyvendinimo;

   4.2.2. atlieka projektų, finansuojamų pagal ES paramos programų priemones atrankos komitetų sekretoriato funkcijas;

   4.2.3. dalyvauja ES paramos programų priemonių rengimo, keitimo, priemonių įgyvendinimo ir užbaigimo procesuose;

   4.2.4. dalyvauja nustatant ES paramos programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, organizuojant ES paramos programų įgyvendinimo stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę bei rengiant metines įgyvendinimo pažangos ataskaitas, periodines įgyvendinimo ataskaitas;

   4.2.5. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo finansines prognozes;

   4.2.6. dalyvauja vykdant ES paramos programų priemonių viešinimo veiksmus;

   4.2.7. dalyvauja rengiant medžiagą ES paramos programų Stebėsenos komiteto ir ES paramos programų valdymo komiteto posėdžiams;

   4.2.8. dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus, susijusius su ES paramos programų įgyvendinimu, nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir siūlymus, rengia atsakymus;

   4.2.9. dalyvauja sudarant ES paramos programų priemonių paraiškų priėmimo grafikus;

   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.3.1. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei formuojant tautinio paveldo valstybės apsaugos politiką, kaimo plėtros ir etninės kultūros išsaugojimo politikos įgyvendinimo klausimais;

   4.3.2. rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programą, užtikrina ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

   4.3.3. Vyriausybės nustatyta tvarka skiria valstybės stipendijas tradiciniams amatininkams, tradicinių amatų meistrams ir tradicinio amato pameistriams;

   4.3.4. koordinuoja tautinio paveldo gaminių, tradicinių amatų mokymo programų ir tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo tvarką, atlieka patikras;

   4.3.5. rengia Tautinio paveldo produktų klasifikatoriaus, Tradicinių amatų sąvado, tautinio paveldo produktų tradicijos atitikties kriterijų ir Lietuvos etnokultūros tradicijas atitinkančių vertinimo rodiklių pakeitimus;

   4.3.6. rengia nacionalinės paramos tautinio paveldo populiarinimui finansavimo taisykles ir organizuoja jų įgyvendinimą;

   4.3.7. rengia ES paramos programų priemonės, susijusios su tradicinių amatų centrų plėtra, įgyvendinimo administravimui, valdymui ir kontrolei užtikrinti reikalingus dokumentus;

   4.3.8. pagal kompetenciją populiarina tradicinius amatus, tradicines muges ir kitus renginius, užtikrina informacijos apie juos sklaidą;

   4.4. įgyvendinamas 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.4.1. rengia teisės aktus ir koordinuoja nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl šių priemonių finansavimo;

   4.4.2. atlieka nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms ir jų organizacijoms projektų atrankos komitetų sekretoriato funkcijas;

   4.5. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.6. pagal kompetenciją rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas;

   4.7. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   4.8. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   5. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

   5.2. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   5.3. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   5.4. ministrui ar Departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

   5.5. skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   5.6. nuolat gerinti profesines žinias stažuojantis ar dalyvaujant Lietuvos bei užsienio organizacijų ir mokymo institucijų profesinio tobulėjimo veiklose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   5.7. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis.

   6. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

   9.4. vykdo kitas departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   __________

 • Finansų ir biudžeto departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Regina Mininienė
  Departamento direktorius
  412
  Asta Strumskienė
  Vyresnioji patarėja
  410

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-457

   

   

  FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Finansų ir biudžeto departamento nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Finansų ir biudžeto departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Departamentas yra ministerijos administracijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  4. Departamentą sudaro Biudžeto skyrius, Nacionalinės paramos skyrius, Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyrius.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Departamento pagrindiniai uždaviniai yra:

  5.1 dalyvauti formuojant žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės finansų politiką;

  5.2. sudaryti valstybės biudžetą, reikalingą žemės ūkio ministro valdymo srities politikai formuoti;

  5.3. užtikrinti racionalų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, vykdant vidaus kontrolę valstybės biudžeto sudarymo srityje bei atliekant finansų kontrolę priskirtose srityse.

  5.4. dalyvauti formuojant ES politiką valstybės pagalbos teikimo srityje, koordinuoti valstybės pagalbos teikimo klausimus, susijusius su ministerijos valdymo sritimi;

  5.5. dalyvauti formuojant politiką nacionalinėmis lėšomis finansuojamų finansinių priemonių ir valstybės pagalbos priemonių, susijusių su palūkanų ir garantinių įmokų kompensavimu, srityje;

  5.6. formuoti ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų apskaitos politiką;

  5.7. dalyvauti formuojant žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčių politiką;

  5.8. tobulinti atsiskaitymų su žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą žemės ūkio produkciją sąlygas ir tvarką;

  6. Departamentas, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  6.1. įgyvendindamas 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  6.1.1. dalyvauja formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymo srityje: analizuoja teisės aktų projektus, reglamentuojančius valstybės biudžeto sudarymą, teikia pastabas ir siūlymus;

  6.1.2. dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, reikalingus Nacionalinio pažangos plano ir kitų strateginių dokumentų uždaviniams įgyvendinti, teikia siūlymus dėl vykdomų priemonių, naujų veiksmų ir projektų finansavimo šaltinių;

  6.1.3. dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su kitiems subjektams (nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms arba nebiudžetinėms įstaigoms) pavestų funkcijų vykdymu ir finansavimu;

  6.1.4. dalyvauja formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrąją žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) finansų valdymo srityje, atstovauja Lietuvos Respublikos interesams ES Tarybos Finansinių žemės ūkio klausimų darbo grupėje ir Europos Komisijos Žemės ūkio fondų komitete ES BŽŪP finansų valdymo ir žemės ūkio srities ES biudžeto sudarymo klausimais;

  6.1.5. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, dokumentus ir informaciją, susijusius su ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemonių administravimu bei su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimo klausimais;

  6.1.6. pagal kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo įgyvendinimu;

  6.1.7. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl Užimtumo įstatymo nuostatų pritaikymo žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims;

  6.1.8. koordinuoja Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo darbus, administruoja lėšas, skirtas šio tinklo veiklai;

  6.1.9. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų  paklausimus žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo ir kitais klausimais;

  6.1.10. pagal kompetenciją konsultuoja  žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą klausimais;

  6.2 įgyvendindamas 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  6.2.1. rengia valstybės biudžeto projektą ir užtikrina efektyvų lėšų paskirstymą formuojant žemės ūkio ministro valdymo srities politiką;

  6.2.2. sudaro patvirtintą metinį valstybės biudžetą, stebi ir analizuoja jo vykdymo eigą, prireikus jį tikslina;

  6.2.3. teikia siūlymus dėl ministerijos asignavimų valdymo, vykdomų priemonių, naujų veiksmų ir projektų galimų finansavimo šaltinių;

  6.2.4. analizuoja lėšų poreikį valstybės kapitalo investicijoms, planuoja jas valstybės biudžete, stebi jų naudojimo eigą, rengia šių lėšų panaudojimo ataskaitas bei teikia suinteresuotoms institucijoms;

  6.2.5. dalyvauja planuojant lėšų poreikį Nacionalinio pažangos plano, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės veiksmams, projektams ir (ar) priemonėms įgyvendinti; renka, apibendrina, analizuoja ir teikia informaciją apie skirtas lėšas ir jų panaudojimą ministerijos struktūriniams padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

  6.2.6. organizuoja žemės ūkio ministro valdymo srities informacijos, skirtos valstybės piniginių išteklių srautų prognozėms rengti, teikimą ir perdavimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  6.3. įgyvendindamas 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  6.3.1. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su finansų kontrolės atlikimu ministerijoje;

  6.3.2. rengia ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo tvarką, nustato ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti sudarytų sutarčių įvykdymo vertinimo ataskaitos formą bei tinkamų finansuoti išlaidų ir jų pagrindimo dokumentų aprašą, sudaro ir teikia tvirtinti ministerijos programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, vadovų ir atsakingų asmenų sąrašą;

  6.3.3. nagrinėja ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų prašymus dėl šioms įstaigoms patvirtintų biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms, tikrina, ar šių įstaigų prašoma leisti naudoti reprezentacinėms išlaidoms suma neviršija teisės aktų nustatyto dydžio, ir nustato lėšų reprezentacinėms išlaidoms dydį;

  6.3.4. atlieka vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityje;

  6.3.5. atlieka išankstinę finansų kontrolę prieš sudarant kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) finansavimo, akcijų pasirašymo sutartis, t. y. patikrina, ar biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims, ir jas vizuoja;

  6.3.6. pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę kitiems administracijos padaliniams inicijuojant viešuosius pirkimus ir sudarant prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutartis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-502 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų“;

  6.3.7. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, departamentui inicijavus viešuosius pirkimus ir sudarius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis bei administruojant lėšas, skirtas Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklai užtikrinti ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valstybės pagalbos priemonėms įgyvendinti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas;

  6.3.8. tikrina valstybės rezervo materialinius išteklius saugančių įmonių teikiamus dokumentus dėl išlaidų apmokėjimo ir teikia juos apmokėti;

  6.3.9. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su lengvatinių paskolų, suteiktų fiziniams ir juridiniams asmenims, nurašymu;

  6.4. įgyvendindamas 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

  6.4.1. dalyvauja formuojant ES politiką valstybės pagalbos teikimo srityje; koordinuoja valstybės pagalbos teikimo klausimus, susijusius su ministerijos valdymo sritimi, ir šiais klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Komisijos Valstybės pagalbos patariamajame komitete;

  6.4.2. teikia siūlymus dėl kitų ministerijos struktūrinių padalinių valstybės pagalbos ir kitų paramos priemonių taikymo žemės ir maisto ūkiui, žuvininkystei, kaimo plėtrai, dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su šių priemonių įgyvendinimu;

  6.4.3. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant notifikacijas, pranešimus ir ataskaitas Europos Komisijai dėl valstybės pagalbos priemonių vykdymo;

  6.4.4. rengia teisės aktus, nustatančius bendrąsias administravimo taisykles valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, kaimo plėtrai, žuvininkystei ir kitoms iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamoms paramos priemonėms;

  6.4.5. rengia teisės aktus, susijusius su grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas paramos priemones, administravimu;

  6.5. įgyvendindamas 5.5 papunktyje nurodytą uždavinį:

  6.5.1. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su departamento kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimu (subsidijų teikimu palūkanoms, garantinėms įmokoms kompensuoti ir pan.);

  6.5.2. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su garantijų teikimu ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla;

  6.5.3. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su nacionalinėmis lėšomis finansuojamų finansinių priemonių įgyvendinimu;

  6.6. įgyvendindamas 5.6 papunktyje nurodytą uždavinį:

  6.6.1. rengia teisės aktus ir rekomendacijas, skirtas ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės sudarymui;

  6.6.2. dalyvauja tobulinant žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemas;

  6.6.3. nustato žemės ūkio veiklos pajamų dalies visose subjekto veiklos pajamose apskaičiavimo principus;

  6.6.4. pagal kompetenciją konsultuoja ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo, žemės ūkio įmonių ir kooperatinių bendrovių finansinės atskaitomybės rengimo bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies apskaičiavimo, klausimais;

  6.7. įgyvendindamas 5.7 papunktyje nurodytą uždavinį:

  6.7.1. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus rengiant ir tobulinant žemės ūkio veiklos subjektų mokesčius reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  6.7.2.  pagal kompetenciją atlieka apmokestinimo  principų įtakos žemės ūkio subjektų finansinei situacijai vertinimą;

  6.7.3. nustato žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais;

  6.7.4. kalendoriniams metams pasibaigus, surenka ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių siūlymus dėl valstybės rinkliavų dydžių pakeitimo, apibendrina juos ir teikia Finansų  ministerijai;

  6.7.5. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų paklausimus dėl mokesčių politikos įgyvendinimo;

  6.7.6. pagal kompetenciją konsultuoja dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo;

  6.8. įgyvendindamas 5.8 papunktyje nurodytą uždavinį:

  6.8.1. rengia teisės aktus bei jų pakeitimo projektus, reglamentuojančius atsiskaitymo sąlygas ir tvarką už supirktą žemės ūkio produkciją tarp šios produkcijos pardavėjų ir pirkėjų;

  6.8.2. sistemina informaciją apie atsiskaitymų su  žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą produkciją būklę;

  6.8.3. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų paklausimus atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją;

  6.8.4. pagal kompetenciją konsultuoja atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją klausimais;

  6.9 pagal kompetenciją teikia paaiškinimus, rekomendacijas ir informaciją ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) klausimais, susijusiais su departamento kompetencija;

  6.10. nagrinėja iš Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių ir paramos gavėjų gautus paklausimus, prašymus, pranešimus ir skundus ir pagal departamento kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant atsakymų projektus;

  6.11. pagal departamento kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų, komitetų, darbo grupių ir projektinėse veiklose;

  6.12. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių veiklą;

  6.13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Departamentas, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

  7.1 gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, žemės ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus departamento užduotims įvykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Lietuvos statistikos departamento, kitų juridinių ir fizinių asmenų duomenis ir informaciją departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;

  7.3. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

  7.4. suderinęs su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) darbo grupėms ir komisijoms sudaryti;

  7.5. teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl kompleksinių tarpšakinių ir tarpžinybinių projektų vykdymo, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms bei organizacijoms pritarus, sudaryti darbo grupes bei komisijas, jas oficialiai įforminant nustatyta tvarka.

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

  8.1. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą departamento turimą informaciją ir duomenis;

  8.2. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

  8.3. vykdyti žemės ūkio ministro, viceministrų ir ministerijos kanclerio duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su departamento uždaviniais ir atliekamomis funkcijomis.

  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su departamento uždaviniais ir funkcijomis.

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Departamento darbą organizuoja direktorius, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu jį pavaduoja departamento vyresnysis patarėjas arba vienas iš departamento skyriaus vedėjų.

  12. Departamento direktorius už savo veiklą atsiskaito Kancleriui.

  13. Departamento vyresnysis patarėjas ir departamento sudėtyje esančių skyrių vedėjai už savo veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

  14. Departamento skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15. Departamento direktoriaus ir kitų departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  16. Departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

  17. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

  • Biudžeto skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rūta Pupkaitė-Jurgutienė
   Skyriaus vedėjas
   409
   Rita Čepienė
   Vyriausioji specialistė
   413
   Evelina Blažiūnaitė
   Vyriausioji specialistė
   415
   Jolita Jurkštienė
   Vyriausioji specialistė
   411
   Aida Masiulytė
   Vyriausioji specialistė
   413

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-457

    

    

   FINANSŲ IR BIUDŽETODEPARTAMENTO

   BIUDŽETO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Finansų ir biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

   4.1. sudaryti valstybės biudžetą, reikalingą žemės ūkio ministro valdymo srities politikai formuoti;

   4.2. dalyvauti formuojant žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės finansų politiką;

   4.3. užtikrinti racionalų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, vykdant vidaus kontrolę valstybės biudžeto sudarymo srityje bei atliekant finansų kontrolę priskirtose srityse.

   5. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.1.1. rengia valstybės biudžeto projektą ir užtikrina efektyvų lėšų paskirstymą formuojant žemės ūkio ministro valdymo srities politiką:

   5.1.1.1. renka ir analizuoja lėšų poreikį žemės ūkio ministro valdymo srities programoms ir priemonėms finansuoti;

   5.1.1.2. rengia medžiagą ir ją teikia ministerijos strateginio planavimo komitetui svarstyti;

   5.1.1.3. rengia programų sąmatas ir skaičiavimus, suveda duomenis į VBAMS, FVAIS ir SIS sistemas;

   5.1.1.4. pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą ministerijos strateginiam veiklos planui parengti;

   5.1.1.5. teikia informaciją apie lėšų poreikį FM ir suinteresuotoms  kitoms institucijoms;

   5.1.2. sudaro patvirtintą metinį valstybės biudžetą, stebi ir analizuoja jo vykdymo eigą, prireikus jį tikslina:

   5.1.2.1. rengia medžiagą dėl valstybės biudžeto tikslinimo ir teikia ją ministerijos strateginio planavimo komitetui ir ministerijos programų priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai svarstyti;

   5.1.2.2. rengia teisės aktų projektus dėl asignavimų paskirstymo pagal programas, priemones ir veiklas, atlieka su tuo susijusius pakeitimus VBAMS, FVAIS ir SIS sistemose;

   5.1.2.3. renka, apibendrina, analizuoja ir teikia informaciją apie biudžeto lėšų poreikį ir (ar) biudžeto lėšų panaudojimą ministerijos administracijos padaliniams ir kitoms suinteresuotiems institucijoms;

   5.1.3. teikia siūlymus dėl ministerijos asignavimų valdymo, vykdomų priemonių, naujų veiksmų ir projektų galimų finansavimo šaltinių;

   5.1.4. analizuoja lėšų poreikį valstybės kapitalo investicijoms, planuoja jas valstybės biudžete, stebi jų naudojimo eigą, rengia šių lėšų panaudojimo ataskaitas bei teikia suinteresuotoms institucijoms;

   5.1.5. dalyvauja planuojant lėšų poreikį Nacionalinio pažangos plano, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės veiksmams, projektams ir (ar) priemonėms įgyvendinti;

   5.1.6. organizuoja žemės ūkio ministro valdymo srities informacijos, skirtos valstybės piniginių išteklių srautų prognozėms rengti, teikimą ir perdavimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   5.1.7. rengia vidaus darbo tvarkos aprašus biudžeto sudarymo klausimais tam, kad būtų užtikrintas tinkamas šios srities darbų atlikimas;

   5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.2.1. dalyvauja formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymo srityje: analizuoja teisės aktų projektus, reglamentuojančius valstybės biudžeto sudarymą, teikia pastabas ir siūlymus;

   5.2.2. dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, reikalingus Nacionalinio pažangos plano ir kitų strateginių dokumentų uždaviniams įgyvendinti, teikia siūlymus dėl vykdomų priemonių, naujų veiksmų ir projektų finansavimo šaltinių;

   5.2.3. dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su kitiems subjektams (nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms arba nebiudžetinėms įstaigoms) pavestų funkcijų vykdymu ir finansavimu;

   5.2.4. dalyvauja formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrąją žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) finansų valdymo srityje, atstovauja Lietuvos Respublikos interesams ES Tarybos Finansinių žemės ūkio klausimų darbo grupėje ir Europos Komisijos Žemės ūkio fondų komitete ES BŽŪP finansų valdymo ir žemės ūkio srities ES biudžeto sudarymo klausimais;

   5.2.5. rengia teisės aktus, dokumentus ir informaciją, susijusius su ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemonių administravimu bei su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimo klausimais:

   5.2.5.1. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemones, administravimu;

   5.2.5.2. rengia teisės aktus, susijusius su ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų lėšų gavėjų duomenų skelbimu;

   5.2.5.3. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų finansavimu;

   5.2.5.4. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su nusavintų užstatų už žemės ūkio ir žuvininkystės produktus administravimu;

   5.2.5.5. rengia teisės aktus, susijusius su horizontaliais reikalavimais, taikytinais finansinių įsipareigojimų prisiėmimui įgyvendinant paramos žemės ūkiui, maisto ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemones;

   5.2.5.6. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su lėšų, sukauptų pritaikius finansinę discipliną, išmokėjimo tvarka;

   5.2.5.7. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su įsipareigojimų, prisiimtų pagal ES finansinės paramos kaimo plėtrai ir žuvininkystei programų priemones, apmokėjimo po minėtų programų pabaigos sąlygomis ir tvarka;

   5.2.5.8. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ministerijos vykdomų ir valdomų projektų išlaidų, pripažintų netinkamomis finansuoti, administravimo, padengimo ir apmokėjimo tvarka bei kitais žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimo klausimais;

   5.2.5.9. rengia ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemonių lėšų išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisykles, tikrina vadovaujantis šiomis taisyklėmis gaunamas išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų išlaidų deklaracijas ir suderinimo aktus bei informaciją apie iš Europos Komisijos gautas lėšas į minėtų fondų sąskaitas valstybės ižde, atlieka šių sąskaitų srautų analizę;

   5.2.5.10. rengia teisės aktų nuostatas, susijusias su Europos Komisijos Lietuvai pritaikytų finansinių korekcijų ES paramos žemės ūkio ir žuvininkystės srityje administravimo tvarka, sistemina informaciją apie Europos Komisijos pritaikytas sankcijas Lietuvai ir kitoms valstybėms narėms, prireikus kreipiasi į Europos Komisiją dėl Lietuvai pritaikytų sankcijų grąžinimo dalimis, rengia potvarkius dėl Europos Komisijos pritaikytų sankcijų Lietuvai padengimo;

   5.2.5.11. rengia ES nefinansuotinų grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemones, padengimo taisykles, vadovaudamasis gauta informacija apie ES nefinansuotinas grąžintinas lėšas rengia potvarkius dėl šių lėšų padengimo;

   5.2.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus, dokumentus ir informaciją, susijusius su ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemonių administravimu;

   5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.3.1. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su finansų kontrolės atlikimu ministerijoje;

   5.3.2. rengia ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo tvarką, nustato ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti sudarytų sutarčių įvykdymo vertinimo ataskaitos formą bei tinkamų finansuoti išlaidų ir jų pagrindimo dokumentų aprašą, sudaro ir teikia tvirtinti ministerijos programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, vadovų ir atsakingų asmenų sąrašą;

   5.3.3. nagrinėja ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų prašymus dėl šioms įstaigoms patvirtintų biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms, tikrina, ar šių įstaigų prašoma leisti naudoti reprezentacinėms išlaidoms suma neviršija teisės aktų nustatyto dydžio, ir nustato lėšų reprezentacinėms išlaidoms dydį;

   5.3.4. atlieka vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityje;

   5.3.5. atlieka išankstinę finansų kontrolę prieš sudarant kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) finansavimo, akcijų pasirašymo sutartis, t. y. patikrina, ar biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims, ir jas vizuoja;

   5.3.6. pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę kitiems administracijos padaliniams inicijuojant viešuosius pirkimus ir sudarant prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutartis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-502 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų“;

   5.3.7. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, skyriui inicijavus viešuosius pirkimus ir sudarius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;

   5.3.8. tikrina valstybės rezervo materialinius išteklius saugančių įmonių teikiamus dokumentus dėl išlaidų apmokėjimo ir teikia juos apmokėti;

   5.3.9. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su lengvatinių paskolų, suteiktų fiziniams ir juridiniams asmenims, nurašymu;

   5.4. pagal kompetenciją teikia paaiškinimus, rekomendacijas ir informaciją ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

   5.5. nagrinėja iš iš Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių ir paramos gavėjų gautus paklausimus, prašymus, pranešimus ir skundus ir pagal skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant atsakymų projektus;5.6. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų, komitetų, darbo grupių ir projektinėse veiklose;

   5.7. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių veiklą;

   5.8. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1 gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, ministerijos deleguotųjų atašė ir specialiųjų atašė, žemės ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus skyriaus užduotims įvykdyti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.4. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   6.6. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

   6.7. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.2. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.3.vykdyti departamento direktoriaus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus uždaviniais ir atliekamomis funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus veiklą organizuoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

   11. Skyriaus vedėjas už savo veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   13. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   14. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   ________________________

  • Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jolita Čičiurkienė
   Skyriaus vedėjas
   405
   Gražina Dobkevičienė
   Patarėja
   416
   Milda Šemelienė
   Vyriausioji specialistė
   416
   Vaiva Benkunskienė
   Vyriausioji specialistė
   416

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-457

    

    

   FINANSŲ IR BIUDŽETODEPARTAMENTO

   FINANSŲ IR APSKAITOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Finansų ir biudžeto departamento Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Finansų ir biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

   4.1. formuoti ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų apskaitos politiką;

   4.2. dalyvauti formuojant žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčių politiką;

   4.3. koordinuoti Ūkių apskaitos duomenų tinklo (toliau – ŪADT) veiklos užtikrinimo darbus;

   4.4. dalyvauti tobulinant  žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą sistemą;

   4.5. tobulinti atsiskaitymų su žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą žemės ūkio produkciją sąlygas ir tvarką;

   4.6. pagal kompetenciją bei ministerijos vadovybės ir (ar) Finansų ir biudžeto departamento direktoriaus pavedimus atstovauti ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

   5. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.1.1. rengia teisės aktus ir rekomendacijas, skirtas ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės sudarymui;

   5.1.2. teikia siūlymus dėl  žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemų tobulinimo;

   5.1.3.  rengia ir tobulina žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką;

   5.1.4. pagal kompetenciją konsultuoja ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo, žemės ūkio įmonių ir kooperatinių bendrovių finansinės atskaitomybės sudarymo bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies apskaičiavimo klausimais.

   5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.2.1.  pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus rengiant ir tobulinant žemės ūkio veiklos subjektų mokesčius reglamentuojančių teisės aktų projektus;

   5.2.2. esant poreikiui, rengia mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus susijusius su žemės ūkio veiklos subjektų apmokestinimo principais;

   5.2.3. atlieka apmokestinimo principų įtakos, žemės ūkio subjektų finansinei situacijai, vertinimą;

   5.2.4. kalendoriniams metams pasibaigus, surenka ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių siūlymus dėl valstybės rinkliavų dydžių pakeitimo, apibendrina juos ir teikia Finansų ministerijai;

   5.2.5. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais apskaičiavimo principus;

   5.2.6. analizuoja gautus siūlymus dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo papildymo bei teikia Finansų ministerijai nuomonę dėl šio sąrašo tikslinimo;

   5.2.7. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl Užimtumo įstatymo nuostatų pritaikymo  žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims.

   5.2.8. apibendrina ir analizuoja iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos gautą informaciją apie atsiskaitymų su  žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą produkciją būklę ir pagal poreikį teikia šią informaciją ministerijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams.

   5.2.9. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų paklausimus dėl mokesčių politikos įgyvendinimo; bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais apskaičiavimo klausimais;

   5.2.10. pagal kompetenciją konsultuoja valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais apskaičiavimo klausimais;

   5.3.įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.3.1. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius Ūkių apskaitos duomenų tinklo (toliau – ŪADT) veiklą

   5.3.2. koordinuoja ŪADT veiklos užtikrinimo darbus,

   5.3.3. administruoja ŪADT  lėšas, skirtas šio tinklo veiklai;

   5.3.4. pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   5.4. įgyvendindamas 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.4.1. rengia Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą;

   5.4.2. dalyvauja  nustatant ir tobulinant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito blanko formą bei  žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito pildymo tvarkos aprašą.

   5.4.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei tobulinant kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo įgyvendinimu;

   5.4.4. sistemina  informaciją susijusią su žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitus;

   5.4.5. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų paklausimus dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo;

   5.4.6. pagal kompetenciją konsultuoja žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitus klausimais;

   5.5. įgyvendindamas 4.5 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.5.1. rengia teisės aktus bei jų pakeitimo projektus reglamentuojančius atsiskaitymo sąlygas ir tvarką už supirktą žemės ūkio produkciją tarp šios produkcijos pardavėjų ir pirkėjų;

   5.5.2. dalyvauja rengiant  teisės aktus bei jų pakeitimo projektus  reglamentuojančius   draudžiamos nesąžiningos prekybos praktikos, taikomos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, veiksmų sąrašą ir tokios nesąžiningos prekybos praktikos draudimą;

   5.5.3. apibendrina ir analizuoja iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos gautą informaciją apie atsiskaitymų su  žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą produkciją būklę ir pagal poreikį teikia šią informaciją ministerijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams;

   5.5.4. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų paklausimus dėl atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją;

   5.5.5. pagal kompetenciją konsultuoja atsiskaitymo sąlygų ir tvarkos už supirktą žemės ūkio produkciją tarp šios produkcijos pardavėjų ir pirkėjų klausimais;

   5.6. įgyvendindamas 4.6. papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.6.1. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

   5.6.2. dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų, komitetų, darbo grupių ir projektinėse veiklose;

   5.6.3. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1 gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, ministerijos deleguotųjų atašė ir specialiųjų atašė, žemės ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus skyriaus užduotims įvykdyti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.4. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   6.6. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

   6.7. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.2. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.3. vykdyti departamento direktoriaus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus uždaviniais ir atliekamomis funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus veiklą organizuoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

   11. Skyriaus vedėjas už savo veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   13. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   14. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

  • Nacionalinės paramos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sonata Bartkutė
   Skyriaus vedėjas
   407
   Asta Kaunė
   Vyriausioji specialistė
   415
   Vita Jurgilienė
   Vyriausioji specialistė
   406
   Marius Butkus
   Vyriausiasis specialistas
   415

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-457

    

    

   FINANSŲ IR BIUDŽETODEPARTAMENTO

   NACIONALINĖS PARAMOSSKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Finansų ir biudžeto departamento Nacionalinės paramos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Nacionalinės paramos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Finansų ir biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

   4.1. dalyvauti formuojant ES politiką valstybės pagalbos teikimo srityje, koordinuoti valstybės pagalbos teikimo klausimus, susijusius su ministerijos valdymo sritimi;

   4.2. dalyvauti formuojant politiką nacionalinėmis lėšomis finansuojamų finansinių priemonių ir valstybės pagalbos priemonių, susijusių su palūkanų ir garantinių įmokų kompensavimu, srityje.

   5. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.1.1. analizuoja nacionalinius ir ES rengiamus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą;

   5.1.2. koordinuoja valstybės pagalbos teikimo klausimus, susijusius su ministerijos valdymo sritimi;5.1.3. dalyvauja formuojant ES politiką valstybės pagalbos teikimo srityje,  atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Komisijos Valstybės pagalbos patariamajame komitete svarstant klausimus, susijusius su ministerijos reguliavimo sritimi;

   5.1.4. teikia siūlymus dėl kitų ministerijos struktūrinių padalinių rengiamų valstybės pagalbos ir kitų nacionalinės paramos priemonių taikymo žemės ir maisto ūkiui, žuvininkystei, kaimo plėtrai, dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su šių priemonių įgyvendinimu;

   5.1.5. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant notifikacijas, pranešimus ir ataskaitas Europos Komisijai dėl valstybės pagalbos priemonių vykdymo;

   5.1.6. rengia teisės aktus, nustatančius bendrąsias administravimo taisykles valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, kaimo plėtrai, žuvininkystei ir kitoms iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamoms paramos priemonėms;

   5.1.6. rengia teisės aktus, susijusius su grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas paramos priemones, administravimu;

   5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.2.1. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimu (subsidijų teikimu palūkanoms, garantinėms įmokoms kompensuoti ir pan.);

   5.2.3. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su garantijų teikimu ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla;

   5.2.4. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su nacionalinėmis lėšomis finansuojamų finansinių priemonių įgyvendinimu;

   5.3. pagal kompetenciją teikia paaiškinimus, rekomendacijas ir informaciją ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija

   5.4. nagrinėja iš Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių ir paramos gavėjų gautus paklausimus, prašymus, pranešimus ir skundus ir pagal skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant atsakymų projektus;5.5. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų, komitetų, darbo grupių ir projektinėse veiklose;

   5.6. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių veiklą;

   5.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1 gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, ministerijos deleguotųjų atašė ir specialiųjų atašė, žemės ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus skyriaus užduotims įvykdyti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.4. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   6.6. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

   6.7. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.2. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.3. vykdyti departamento direktoriaus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus uždaviniais ir atliekamomis funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus veiklą organizuoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

   11. Skyriaus vedėjas už savo veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   13. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   14. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

    

 • Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aura Šalugienė
  Departamento direktorė
  262

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

   

  NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 01 04

  (TAR, 2022, Nr. 2022-18780)

   

  MELIORACIJOS, ŽEMĖS ŪKIO ŽEMĖS IR INFRASTRUKTŪROS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamentas (toliau – departamentas) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) administracijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento struktūra:

  3.1. Melioracijos ir infrastruktūros skyrius;

  3.2. Kaimo vietovių žemės reikalų skyrius.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Departamento pagrindiniai uždaviniai yra:

  4.1. formuoti bendrą valstybės politiką melioracijos, žemės konsolidacijos, žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo, žemės išteklių stebėsenos srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą;

  4.2. pagal kompetenciją padėti ministerijai įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius žemės tvarkymo, melioracijos ir infrastruktūros srityse;

  4.3. pagal kompetenciją koordinuoti ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklą žemės tvarkymo, melioracijos ir infrastruktūros srityse;

  4.4. pagal kompetenciją padėti ministerijai įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ministerijos reguliavimo srities institucijų erdvinių duomenų tvarkymo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, žemės mokesčių srityje;

  4.5. pagal kompetenciją padėti ministerijai įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl melioracijos statinių priežiūros srityje ir organizuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą;

  4.6. nustatyti žemės ūkio paskirties žemės išsaugojimo ir naudojimo žemės ūkio produkcijai gauti prioritetus, plėtrą ir dalyvauti formuojant šios srities politiką;

  4.7. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant valstybės politiką dėl valstybinių programų, tarptautinių projektų rengimo;

  4.8. formuoti bendrą žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos politiką, derinti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės reikalavimų žemės ūkio technikos srityje įgyvendinimą, koordinuoti žemės ūkio technikos valstybės priežiūros, traktorių ir kitos technikos valdymo ir naudojimo klausimus;

  4.9. formuoti ir įgyvendinti ministerijos strategiją uždaviniams ir funkcijoms vykdyti žemės ūkio paskirties statinių normatyvų rengimo bei statybos proceso reglamentavimo srityse;

  4.10. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką rengiant teisės aktus ir teikiant siūlymus dėl energetinio efektyvumo didinimo žemės ūkio srityje.

  5. Departamentas, spręsdamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. pagal kompetenciją rengia žemės tvarkymo ir melioracijos programas, taip pat kitas strategijas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.2. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  5.3. rengia ir teikia siūlymus dėl valstybės lėšų žemės tvarkymo ir melioracijos darbams skyrimo, analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

  5.4. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių parengtų teisės aktų projektų, teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų derinti Žemės ūkio ministerijai;

  5.5. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir ES paramos žemės ūkiui programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  5.6. teikia siūlymus dėl Lietuvos ir užsienio valstybių pasienyje esančių melioracijos statinių, turinčių įtakos dėl vieni kitų veikimo, naudojimo su kaimyninėmis valstybėmis;

  5.7. koordinuoja teisinės bazės, susijusios su žemės tvarkymu ir žemės naudojimu, suderinamumo su ES teise klausimus;

  5.8. rengia žemės tvarkymo ir melioracijos programas, orientuotas į racionalų žemės naudmenų formavimą;

  5.9. analizuoja valstybės lėšų, skiriamų žemės tvarkymo ir melioracijos darbams, poreikį, panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

  5.10. koordinuoja melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą bei valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdančių institucijų veiklą šioje srityje;

  5.11. organizuoja įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti melioracijos projektų valstybinę ekspertizę, bei melioracijos įmonių ir specialistų atestavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.12. organizuoja ir koordinuoja melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą;

  5.13. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl žemės tvarkymo informacinių sistemų veiklos gerinimo bei procesų optimizavimo;

  5.14. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl valstybinės žemės valdymo gerinimo, žemės naudojimo efektyvinimo;

  5.15. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės tvarkymą ir melioraciją ir kitais klausimais,

  5.16. pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos reguliavimo srities institucijų, vykdančių veiklą žemės tvarkymo ir melioracijos srityje, pateiktų veiklos planų;

  5.17. pagal kompetenciją ir veiklos sritį teikia pasiūlymus ministerijos reguliavimo srities institucijoms, vykdančioms veiklą žemės tvarkymo ir melioracijos srityje, dėl prioritetinių darbų ir veiklos gerinimo;

  5.18. pagal kompetenciją teikia metodinius išaiškinimus žemės tvarkymo ir melioracijos srityje;

  5.19. teikia pasiūlymus dėl žemės tvarkymo, orientuoto į apleistos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės ploto mažinimą, gerinimo bei sklandesnio vykdymo;

  5.20. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

  5.21. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  5.22. pagal kompetenciją rengia erdvinių duomenų rinkinių kūrimo ir atnaujinimo programas, organizuoja jų įgyvendinimą;

  5.23. rengia žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemių tvarkymo programas, organizuoja jų įgyvendinimą;

  5.24. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę;

  5.25. pagal kompetenciją atlieka erdvinių duomenų rinkinių programos stebėseną;

  5.26. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  5.27. rengia ir teikia siūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo atskirų sričių priemonėms ir programoms įgyvendinti pagal koordinuojamą sritį, analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

  5.28. dalyvauja formuojant mokslo ir modernių technologijų vystymo politiką, susijusią su valstybinės žemės valdymo gerinimu, žemės naudojimo efektyvinimu ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

  5.29. dalyvauja užsienio techninės paramos programose;

  5.30. rengia žemės ūkio technikos naudojimo programas;

  5.31. teikia siūlymus dėl žemės ūkio technikos atitikties įvertinimo sistemos, palaiko ryšius su institucijomis ir įmonėmis dėl reikalingų mašinų kūrimo, gamybos, bandymo ir sertifikavimo;

  5.32. analizuoja šalies ir užsienio žemės ūkio technikos pažangos raidos tendencijas, dalyvauja rengiant ūkių modernizavimo programas;

  5.33. koordinuoja Traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro tvarkymo įstaigų veiklą, atlieka jų priežiūrą, koordinuoja šio registro tobulinimo ir plėtros klausimus;

  5.34. teikia metodinę pagalbą savivaldybėms ir koordinuoja jų veiklą žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros, žemės ūkio technikos registravimo bei kitais žemės ūkio inžinerijos klausimais;

  5.35. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka žemės ir miškų ūkio transporto priemonių atitikties įvertinimo ir tipo patvirtinimo procedūras, organizuoja techninių tarnybų paskyrimą;

  5.36. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros kontrolę;

  5.37. koordinuoja teisinės bazės, susijusios su žemės ūkio technika, suderinamumo su ES teise klausimus.

  5.38. rengia teisės aktų projektus bei teikia siūlymus, susijusius su žemės ūkio paskirties statinių normatyvų rengimo bei statybų proceso reglamentavimu, taip pat dėl statybų paslaugų žemės ūkiui teikimo ir šioje srityje iškylančių problemų sprendimo;

  5.39. rengia ir suderinusi su Aplinkos ministerija tvirtina kitos paskirties pastatų (fermų, ūkio, šiltnamių ir kitų), išskyrus patalpas, kurioms būtinas veterinarinio patvirtinimo numeris, normatyvinius dokumentus;

  5.40. teikia siūlymus rengiant teisės aktus, susijusius su energetinio efektyvumo didinimu ir dalyvauja juos įgyvendinant;

  5.41. pagal kompetenciją įgyvendina Energijos efektyvumo direktyvos reikalavimus;

  5.42. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja teisės aktus bei informaciją energetinio efektyvumo politikos klausimais;

  5.43. pagal kompetenciją rengia siūlymus bei teisės aktus energetinio efektyvumo klausimais;

  5.44. pagal kompetenciją koordinuoja žemės ūkio energetikos plėtros klausimus, dalyvauja kitose institucijose sprendžiant ir derinant ūkinius santykius tarp energijos tiekėjų ir jos vartotojų žemės ūkyje;

  5.45. koordinuoja ūkininkų sodybų ir kitų žemės ūkio įmonių elektrifikavimo klausimų sprendimus, padeda derinti ūkinius santykius tarp energijos tiekėjų ir vartotojų žemės ūkyje;

  5.46. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

  5.47. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  5.48. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  5.49. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  5.50. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis kompetencijos klausimais;

  5.51. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

  5.52. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  6. Vykdydami pavestas funkcijas, departamento valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), turi teisę:

  6.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

  6.2. suderinę su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti tarnautojus darbo grupėms ir komisijoms sudaryti;

  6.3. teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl kompleksinių tarpšakinių ir tarpžinybinių projektų vykdymo, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms bei organizacijoms pritarus, sudaryti darbo grupes bei komisijas, jas oficialiai įforminant nustatyta tvarka;

  6.4. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais.

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Departamento darbui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Jei departamento direktoriaus nėra, jį pavaduoja vienas iš Departamento skyriaus vedėjų.

  8. Departamento tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

  9. Departamento direktorius:

  9.1. organizuoja departamento darbą, koordinuoja ir kontroliuoja departamento struktūrinių padalinių veiklą;

  9.2. sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

  9.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;

  9.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

  9.5. atstovauja departamento interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  9.6. dalyvauja vadovybės pasitarimuose;

  9.7. Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir (ar) juos pasirašo;

  9.8. vykdo kitas ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus;

  9.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

  ______________

   

  • Melioracijos ir infrastruktūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Darius Vilimas
   Skyriaus vedėjas
   Kaunas 306
   Violeta Važnevičienė
   Patarėja
   242
   Lina Kujalytė
   Vyriausioji specialistė
   Kaunas 305
   Ineta Pikšrienė
   Vyriausioji specialistė
   Kaunas 305
   Paulius Kranauskas
   Vyriausiasis specialistas
   240
   Loreta Grigaitienė
   Vyriausioji specialistė
   Kaunas 305
   Lina Aniūnienė
   Vyriausioji specialistė
   Kaunas 305

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

    

   NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 01 04

   (TAR, 2022, Nr. 2022-18780)

    

   MELIORACIJOS, ŽEMĖS ŪKIO ŽEMĖS IR INFRASTRUKTŪROS DEPARTAMENTO

   MELIORACIJOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento Melioracijos ir infrastruktūros skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento (toliau – departamentas) Melioracijos ir infrastruktūros skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. formuoti bendrą valstybės politiką melioracijos srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą;

   3.2. pagal kompetenciją padėti ministerijai įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius melioracijos srityje;

   3.3. pagal kompetenciją koordinuoti ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklą melioracijos srityje;

   3.4. formuoti bendrą žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos politiką, derinti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės reikalavimų žemės ūkio technikos srityje įgyvendinimą, koordinuoti žemės ūkio technikos valstybės priežiūros, traktorių ir kitos technikos valdymo ir naudojimo klausimus;

   3.5. formuoti ir įgyvendinti ministerijos strategiją uždaviniams ir funkcijoms vykdyti žemės ūkio paskirties statinių normatyvų rengimo bei statybos proceso reglamentavimo srityse;

   3.6. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką rengiant teisės aktus ir teikiant siūlymus dėl energetinio efektyvumo didinimo žemės ūkio srityje.

   4. Skyrius vykdo šias funkcijas:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.1.1. rengia melioracijos programas, taip pat pagal kompetenciją kitas strategijas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

   4.1.2. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   4.1.3. rengia ir teikia siūlymus dėl valstybės lėšų melioracijos darbams skyrimo, analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

   4.1.4. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių parengtų teisės aktų projektų, teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų derinti Žemės ūkio ministerijai;

   4.1.5. teikia siūlymus dėl Lietuvos ir užsienio valstybių pasienyje esančių melioracijos statinių, turinčių įtakos dėl vieni kitų veikimo, naudojimo su kaimyninėmis valstybėmis;

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.2.1. rengia melioracijos programas, orientuotas į racionalų žemės naudmenų formavimą;

   4.2.2. analizuoja valstybės lėšų, skiriamų melioracijos darbams, poreikį, panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

   4.2.3. koordinuoja melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą bei valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdančių institucijų veiklą šioje srityje;

   4.2.4. organizuoja įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti melioracijos projektų valstybinę ekspertizę, bei melioracijos įmonių ir specialistų atestavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

   4.2.5. organizuoja ir koordinuoja melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą;

   4.2.6. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie melioraciją ir kitais klausimais,

   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.3.1. pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos reguliavimo srities institucijų, vykdančių veiklą melioracijos srityje, pateiktų veiklos planų;

   4.3.2. pagal kompetenciją ir veiklos sritį teikia pasiūlymus ministerijos reguliavimo srities institucijoms, vykdančioms veiklą melioracijos srityje, dėl prioritetinių darbų ir veiklos gerinimo;

   4.3.3. pagal kompetenciją teikia metodinius išaiškinimus melioracijos srityje;

   4.4. įgyvendindamas 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   4.4.1. rengia žemės ūkio technikos naudojimo programas;

   4.4.2. teikia siūlymus dėl žemės ūkio technikos atitikties įvertinimo sistemos, palaiko ryšius su institucijomis ir įmonėmis dėl reikalingų mašinų kūrimo, gamybos, bandymo ir sertifikavimo;

   4.4.3. analizuoja šalies ir užsienio žemės ūkio technikos pažangos raidos tendencijas, dalyvauja rengiant ūkių modernizavimo programas;

   4.4.4. koordinuoja Traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro tvarkymo įstaigų veiklą, atlieka jų priežiūrą, koordinuoja šio registro tobulinimo ir plėtros klausimus;

   4.4.5. teikia metodinę pagalbą savivaldybėms ir koordinuoja jų veiklą žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros, žemės ūkio technikos registravimo bei kitais žemės ūkio inžinerijos klausimais;

   4.4.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka žemės ir miškų ūkio transporto priemonių atitikties įvertinimo ir tipo patvirtinimo procedūras, organizuoja techninių tarnybų paskyrimą;

   4.4.7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros kontrolę;

   4.4.8. koordinuoja teisinės bazės, susijusios su žemės ūkio technika, suderinamumo su ES teise klausimus.

   4.5. įgyvendindamas 3.5 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją:

   4.5.1. rengia teisės aktų projektus bei teikia siūlymus, susijusius su žemės ūkio paskirties statinių normatyvų rengimo bei statybų proceso reglamentavimu, taip pat dėl statybų paslaugų žemės ūkiui teikimo ir šioje srityje iškylančių problemų sprendimo;

   4.5.2. rengia ir suderinusi su Aplinkos ministerija tvirtina kitos paskirties pastatų (fermų, ūkio, šiltnamių ir kitų), išskyrus patalpas, kurioms būtinas veterinarinio patvirtinimo numeris, normatyvinius dokumentus;

   4.6. įgyvendindamas 3.6 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją:

   4.6.1. teikia siūlymus rengiant teisės aktus, susijusius su energetinio efektyvumo didinimu ir dalyvauja juos įgyvendinant;

   4.6.2. pagal kompetenciją įgyvendina Energijos efektyvumo direktyvos reikalavimus;

   4.6.3. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja teisės aktus bei informaciją energetinio efektyvumo politikos klausimais;

   4.6.4. pagal kompetenciją rengia siūlymus bei teisės aktus energetinio efektyvumo klausimais;

   4.6.5. pagal kompetenciją koordinuoja žemės ūkio energetikos plėtros klausimus, dalyvauja kitose institucijose sprendžiant ir derinant ūkinius santykius tarp energijos tiekėjų ir jos vartotojų žemės ūkyje;

   4.6.6. koordinuoja ūkininkų sodybų ir kitų žemės ūkio įmonių elektrifikavimo klausimų sprendimus, padeda derinti ūkinius santykius tarp energijos tiekėjų ir vartotojų žemės ūkyje.

   4.7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   4.8. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių parengtų teisės aktų projektų, teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų derinti Žemės ūkio ministerijai;

   4.9. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir ES paramos žemės ūkiui programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

   4.10. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

   4.11. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

   4.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

   4.13. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

   4.14. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.15. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

   4.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   5. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

   5.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

   5.3. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   5.4. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   5.5. ministrui ar Departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

   5.6. skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   5.7. nuolat gerinti profesines žinias stažuojantis ar dalyvaujant Lietuvos bei užsienio organizacijų ir mokymo institucijų profesinio tobulėjimo veiklose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   5.8. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną mokamą ir nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis.

   6. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

   9.3. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

   9.4. vykdo kitas departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

    

    

  • Kaimo vietovių žemės reikalų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Simonas Valotka
   Skyriaus vedėjas
   251
   Inga Puzienė
   Patarėja
   247
   Palmira Petniūnienė
   Vyriausioji specialistė
   258
   Alina Šileikienė
   Vyriausioji specialistė
   258
   Sigita Rukienė
   Vyriausioji specialistė
   247
   Audronė Liaudanskaitė
   Vyriausioji specialistė
   248

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 3D-544

    

   NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 01 04

   (TAR, 2022, Nr. 2022-18780)

    

   MELIORACIJOS, ŽEMĖS ŪKIO ŽEMĖS IR INFRASTRUKTŪROS DEPARTAMENTO

   KAIMO VIETOVIŲ ŽEMĖS REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento Kaimo vietovių žemės reikalų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento (toliau – departamentas) Kaimo vietovių žemės reikalų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais formuoti žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką;

   3.2. pagal kompetenciją padėti ministerijai įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius siekiant žemės ūkio paskirties žemės išsaugojimo ir naudojimo žemės ūkio produkcijai gauti, žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, žemės mokesčių, žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities institucijų erdvinių duomenų tvarkymo, žemės išteklių stebėsenos, žemės ūkio veiklos žemės ūkio paskirties žemės teritorijoje srityse ir organizuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą;

   3.3. pagal kompetenciją koordinuoti ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklą žemės tvarkymo srityse.

   4. Skyrius vykdo šias funkcijas:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.1.1. rengia žemės tvarkymo programas, taip pat pagal kompetenciją kitas strategijas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

   4.1.2. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   4.1.3. rengia ir teikia siūlymus dėl valstybės žemės tvarkymo darbams skyrimo, analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

   4.1.4. teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas suinteresuotoms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms žemėtvarkos, nekilnojamojo turto kadastro ir erdvinių duomenų rinkinių panaudojimo klausimais;

   4.1.5. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.1.6. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę;

   4.1.7. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių parengtų teisės aktų projektų, teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų derinti Žemės ūkio ministerijai;

   4.1.8. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir ES paramos žemės ūkiui programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

   4.1.9. koordinuoja teisinės bazės, susijusios su žemės tvarkymu, žemės naudojimu, suderinamumo su ES teise klausimus.

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.2.1. rengia žemės tvarkymo programas, orientuotas į racionalų žemės naudmenų formavimą ir žemės ūkio paskirties žemės išsaugojimą;

   4.2.2. rengia žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo programas, organizuoja jų įgyvendinimą;

   4.2.3. analizuoja valstybės lėšų, skiriamų žemės tvarkymo darbams, poreikį, panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

   4.2.4. dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, žemės mokesčių, žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities institucijų erdvinių duomenų tvarkymo, žemės išteklių stebėsenos srityse klausimais, įskaitant finansines priemones;

   4.2.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl ministerijos reguliavimo srities institucijų valdomų informacinių sistemų veiklos gerinimo bei procesų optimizavimo;

   4.2.6. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl valstybinės žemės valdymo gerinimo, žemės naudojimo efektyvinimo;

   4.2.7. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės tvarkymo darbų vykdymą ir kitais klausimais;

   4.2.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl žemės ūkio veiklos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų poveikio žemės ūkio sektoriui;

   4.2.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl žemės mokesčių politikos krypčių žemės ūkio sektoriui;

   4.2.7. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl dirvožemio kokybės stebėsenos; 4.2.8. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklą erdvinių duomenų surinkimo ir kūrimo srityje;

   4.2.9. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką dėl valstybinių programų, tarptautinių projektų žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities erdvinių duomenų tvarkymo srityje;

   4.2.10. dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei dėl galimos žemės ūkio veiklos žemės ūkio paskirties žemės teritorijoje.

   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.3.1. pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos reguliavimo srities institucijų, vykdančių veiklą žemės tvarkymo srityje, pateiktų veiklos planų;

   4.3.2. pagal kompetenciją ir veiklos sritį teikia pasiūlymus ministerijos reguliavimo srities institucijoms, vykdančioms veiklą žemės tvarkymo srityje, dėl prioritetinių darbų ir veiklos gerinimo;

   4.3.3. pagal kompetenciją teikia metodinius išaiškinimus žemės tvarkymo srityje ir pasiūlymus dėl šios srities gerinimo bei sklandesnio vykdymo.

   4.4. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

   4.5. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

   4.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

   4.7. atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   4.8. dalyvauja užsienio techninės paramos programose;

   4.9. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

   4.10. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.11. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

   4.12. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   5. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

   5.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

   5.3. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   5.4. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   5.5. ministrui ar Departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

   5.6. skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   5.7. nuolat gerinti profesines žinias stažuojantis ar dalyvaujant Lietuvos bei užsienio organizacijų ir mokymo institucijų profesinio tobulėjimo veiklose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   5.8. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną mokamą ir nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis.

   6. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

   9.3. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

   9.4. vykdo kitas departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

    

 • Strateginio planavimo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Virginija Žoštautienė
  Departamento direktorius
  361
  Vygantas Katkevičius
  Vyriausiasis patarėjas
  259
  Goda Vainienė
  Vyresnysis patarėjas
  270
  Evelina Kumparskienė
  Vyresnioji patarėja
  234

   

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

   

  NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 04 04

  (TAR, 2023, Nr. 2023-04701)

   

  STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Strateginio planavimo departamentas (toliau – departamentas) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) administracijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento struktūra:

  3.1. Strateginio planavimo skyrius;

  3.2. Mokslo, inovacijų ir žinių plėtros skyrius;

  3.3. Ekonominės analizės skyrius;

  3.4. Krizių koordinavimo skyrius.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Departamento pagrindiniai uždaviniai yra:

  4.1. organizuoti ir dalyvauti ministerijos ir kitų nacionalinių strateginio lygmens, programavimo lygmens ir veiklos lygmens planavimo dokumentų rengime ir koordinuoti jų įgyvendinimą;

  4.2. pagal kompetenciją užtikrinti ministerijos strateginių tikslų ir uždavinių tinkamą įgyvendinimą ministerijos ir ministrui pavestoms valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų veikloje bei koordinuojamos veiklos skaidrumą ir prieinamumą visuomenei;

  4.3. koordinuoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais klausimais;

  4.4. organizuoti ministerijos strateginio veiklos plano rengimą, metinio veiklos plano rengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, stebėseną, rezultatų vertinimą ir atsiskaitymą už pasiektus rezultatus bei pagal ministerijos kompetenciją dalyvauti Nacionalinio pažangos plano bei Nacionalinės plėtros programos rengime, įgyvendinime ir stebėsenoje;

  4.5. organizuoti ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų programų vertinimą pagal nustatytą metodiką;

  4.6. dalyvauti formuojant žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, inovacijų, mokslo bei verslo bendradarbiavimo politiką, koordinuoti bei įgyvendinti jos priemones;

  4.7. pagal kompetenciją koordinuoti Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos priemonėse ir iniciatyvose, kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų organizacijose;

  4.8. dalyvauti formuojant žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklos subjektų švietimo, mokymo ir konsultavimo politiką, koordinuoti bei įgyvendinti jos priemones;

  4.9. dalyvauti formuojant studijų ir neformaliojo mokymo politiką žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse, koordinuoti bei įgyvendinti jos priemones;

  4.10. koordinuoti žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (toliau – ŽŪŽIS) veiklą;

  4.11. koordinuoti žemės ūkio rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą;

  4.12. organizuoti, koordinuoti ministerijos veiklą krizių valdymo ir civilinės saugos srityje, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme, ministerijos veiklą mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos teikimo srityje;

  4.13. pagal kompetenciją bendradarbiauti su ministrui pavestoms valdymo sritims priskirtomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitomis įstaigomis ir ūkio subjektais dėl pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, su savivaldybėmis dėl pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ministrui pavestose valdymo srityse;

  4.14. formuoti politiką ministerijai priskirto valstybės rezervo sudaryme, kaupime ir tvarkyme;

  4.15. pagal kompetenciją dalyvauti nacionalinį saugumą stiprinančių priemonių įgyvendinime;

  4.16. pagal kompetenciją vykdyti parengties pareigūno funkcijas;

  4.17. analizuoti bei prognozuoti žemės ir maisto ūkio ekonominę veiklą;

  4.18. koordinuoti ir (ar) organizuoti teisės aktų, susijusių su nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimu, projektų parengimu ir jų derinimu;

  4.19. teikti metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas suinteresuotoms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo klausimais;

  4.20. koordinuoti iniciatyvas dėl Kokybės vadybos sistemų bei projektų valdymo ministerijoje;

  4.21. organizuoti ir koordinuoti ministerijos vidaus kontrolės politikos kūrimą ir įgyvendinimą;

  4.22. koordinuoti keitimosi žiniomis ir informacijos sklaidos priemonių žemės ūkio srityje įgyvendinimą.

  5. Departamentas, spręsdamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. organizuoja ir dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamų plėtros programų, tarpinstitucinių veiklos planų, žemės ūkio ministro įsakymais tvirtinamų veiksmų planų ir kitų planavimo dokumentų rengime (išskyrus tuos atvejus, kai už konkrečių planavimo dokumentų rengimą teisės aktais yra paskirtas kitas ministerijos administracijos padalinys), vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitas apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir ministerijos vadovybei;

  5.2. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų (priemonių) pagal ministerijos kompetenciją rengimą, koordinuoja ataskaitų apie jų įgyvendinimą teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir ministerijos vadovybei;

  5.3. rengia ministerijos strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, rengia metinę veiklos ataskaitą, teikia ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir skelbia ministerijos interneto svetainėje, pagal ministerijos kompetenciją dalyvauja Nacionalinio pažangos plano bei Nacionalinės plėtros programos rengime, įgyvendinime ir stebėsenoje;

  5.4. organizuoja ir vykdo planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitų pateikimą žemės ūkio ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir planavimo dokumentų įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms (išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktais už konkrečių planavimo dokumentų stebėseną ir ataskaitų parengimą yra paskirtas kitas ministerijos administracijos padalinys);

  5.5. pagal kompetenciją vertina žemės ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginius veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

  5.6. organizuoja stebėsenos, vertinimo duomenų kaupimą ir analizę bei stebėsenos ir vertinimo rodiklių nustatymą;

  5.7. organizuoja ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų programų vertinimą pagal nustatytą metodiką;

  5.8. teikia siūlymus dėl programoms skirtų lėšų efektyvaus panaudojimo, jų atitikties ministerijos strateginiams tikslams;

  5.9. esant poreikiui, organizuoja vertinimų atlikimą užsakomųjų tyrimų būdu, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių siūlymus, susijusius su programų įgyvendinimu;

  5.10. užtikrina ataskaitų ir kitokios informacijos apie programų įgyvendinimą pateikimą laiku kompetentingoms institucijoms ir (ar) ministerijos vadovybei;

  5.11. rengia mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, reikalingos žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros strateginėms nuostatoms įgyvendinti, planavimo dokumentus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, atlieka vykdomų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir rezultatų viešinimą; teikia ministerijos vadovybei išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, reikalingos žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros strateginėms nuostatoms įgyvendinti, siūlymus dėl mokslo, inovacijų ir eksperimentinės plėtros sistemos tobulinimo;

  5.12. organizuoja žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros metinio darbų plano parengimą ir suderinimą su ministerijos struktūriniais padaliniais bei jo įgyvendinimą;

  5.13. analizuoja užsienio šalių patirtį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir bioekonomikos srityse ir teikia vadovybei pasiūlymus dėl mokslo, technologijų ir eksperimentinės plėtros taikomų priemonių tobulinimo;

  5.14. rengia Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonių teisės aktus ir koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;

  5.15. organizuoja Žemės ūkio mokslo tarybos veiklą;

  5.16. dalyvauja žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros tyrimų ir mokslo programų, finansuojamų iš kitų nacionalinių fondų, inicijavime ir įgyvendinime;

  5.17. dalyvauja mokslo ir technologinės plėtros integravimo į ES mokslo erdvę procese ir susijusioje projektinėje veikloje;

  5.18. koordinuoja bendradarbiavimą ir atstovavimą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkio veiklos pasaulinio mokslinių tyrimų aljanse, pagal kompetenciją dalyvauja jo veikloje ir rengia atitinkamą medžiagą;

  5.19. užtikrina ir inicijuoja Lietuvos žemės ūkio mokslo atstovavimą Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos komitetuose, priemonėse ir iniciatyvose, kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų organizacijose;

  5.20. analizuoja tarptautines žemės ūkio mokslo ir inovacijų, žinių sklaidos politikos tendencijas, teikia siūlymus ir vykdo priemones Lietuvos žemės ūkio mokslo ir inovacijų politikos tarptautiškumui didinti;

  5.21. rengia pasiūlymus ir rekomendacijas žemės ūkio programų ir strategijų įgyvendinimo klausimais, rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;

  5.22. rengia nacionalinių priemonių, skirtų keitimuisi žiniomis ir informacijos sklaidai finansavimo taisykles ir koordinuoja jų įgyvendinimą, koordinuoja nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklą;

  5.23. koordinuoja viešosios įstaigos Kaimo ir verslo rinkų plėtros agentūros veiklą, vykdant nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo administravimą, vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą;

  5.24. pagal kompetenciją dalyvauja naujos daugiametės finansinės programos pasiruošimo procesuose;

  5.25. koordinuoja žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei kvalifikuotų dirbančiųjų rengimo, jų poreikio nustatymo, specialistų, reikalingų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, rengimo bei studijų programų tikslinio finansavimo klausimus;

  5.26. dalyvauja rengiant žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų profesijų bei profesinio rengimo standartus, mokymo programas, koordinuoja ūkininkų profesinio pasirengimo pripažinimo klausimus;

  5.27. koordinuoja veterinarijos gydytojų rezidentūros finansavimo klausimus;

  5.28. dalyvauja žmogiškųjų išteklių plėtros, studijų, mokymo bei konsultavimo sistemos tobulinimo procesuose;

  5.29. koordinuoja ir inicijuoja ŽŪŽIS rengimo ir įgyvendinimo procesus, organizuoja susitikimus ir renginius, siekiant užtikrinti tinkamą ŽŪŽIS veiklos įgyvendinimą ir plėtrą bei užtikrina tinkamą ŽŪŽIS veiklos koordinavimą ir įgyvendinimą, ruošiantis naujai daugiametei finansinei programai;

  5.30. atstovauja ŽŪŽIS veiklos klausimais Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose;

  5.31. koordinuoja rizikos valdymo fondų steigimo, paramos jų veiklai teikimo bei pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimo priemonių tobulinimo klausimus;

  5.32. teikia Nacionaliniam krizių valdymo centrui pasiūlymus dėl valstybinių pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, reagavimo į krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinių šalinimo užduočių skyrimo ministerijai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

  5.33. organizuoja susitikimus su ministrui pavestoms valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais aptarti klausimus, susijusius su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse;

  5.34. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ministrui pavestoms valdymo sritims priskirtomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitomis įstaigomis ir ūkio subjektais bei su savivaldybėmis dėl pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ministrui pavestose valdymo srityse;

  5.35. atstovauja ministerijai NATO Gynybos politikos ir planavimo sektoriaus (ang. Defence Policy and Planning Division) Maisto ir žemės ūkio planavimo grupėje (ang. Food & Agriculture Planning Group). Derina ir pristato, ministerijos administracijos padalinių pateiktas pozicijas žemės ūkio ir maisto ūkio civilinės saugos klausimais;

  5.36. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus dėl pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, jų prevencijos ir valdymo, dėl pasirengimo valstybinių mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių atlikimui, išskyrus teisės aktų, kitų dokumentų projektus, susijusius su kitų ministerijos administracijos padalinių atliekamomis tiesioginėmis funkcijomis;

  5.37. rengia ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su valstybės rezervo atsargų formavimu bei organizuoja ministerijai priskirtų valstybės rezervo atsargų sudarymą bei koordinuoja jų tvarkymą;

  5.38. pagal kompetenciją atlieka parengties pareigūno funkcijas kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme;

  5.39. koordinuoja ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl ekonominės analizės sistemos plėtros, analizuoja žemės ūkio ir perdirbamosios maisto pramonės ūkinę ir ekonominę veiklą, rengia ministerijos vadovybei, o jai pavedus – Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei, informaciją ir pasiūlymus šiais klausimais;

  5.40. rengia medžiagą teminiams leidiniams, informuojantiems visuomenę Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriaus ekonominiais klausimais;

  5.41. rengia žemės ūkio veiklos ir kitų ūkio subjektų ūkinės ir ekonominės veiklos apžvalgas bei ekonominės veiklos prognozes;

  5.42. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų gamybos statistikos metodinėmis nuostatomis, projektus;

  5.43. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1532 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“ 1.3 papunkčiu, parengia: žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus; žemės ūkio veiklos pajamų normų hektarui žemės ūkio naudmenų reikšmes; žemės ūkio produkcijos sąlygines vertes ir rengia su šių normatyvų bei verčių įteisinimu susijusius teisės aktų projektus;

  5.44. administruoja ir užtikrina žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo vykdymą;

  5.45. administruoja ir užtikrina žemės ūkio ministro įsakymo dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo vykdymą;

  5.46. rengia ir tobulina žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių oficialiosios statistikos formas bei žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodiką ir koordinuoja žemės ūkio bendrovių ir kitų oficialiosios statistikos formų rodiklių už ataskaitinius metus suvestinės parengimo darbus;

  5.47. kasmet parengia biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos bei licencijuotuose sandėliuose saugomų žemės ūkio produktų normatyvinių kainų projektus ir teikia juos tvirtinti;

  5.48. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei įgyvendinamųjų teisės aktų dėl žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų ir šių produktų pirkėjų sutartinių santykių geresnio sureguliavimo žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje projektus, taip pat rengia ir dalyvauja rengiant kitus skyriaus kompetencijai priskirtus projektus;

  5.49. teikia pastabas ir (ar) siūlymus rengiamiems ir tobulinamiems teisės aktų projektams dėl nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo;

  5.50. vykdo Kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

  5.51. rengia ir teikia pasiūlymus dėl efektyvumo procesų kūrimo, diegimo, tobulinimo ir valdymo ministerijoje ir jos valdymo srities biudžetinėse įstaigose;

  5.52. rengia su projektų valdymu susijusius dokumentus ir teikia pasiūlymus dėl projektų valdymo proceso kūrimo, tobulinimo įgyvendinimo ministerijoje;

  5.53. vykdo ministerijos ir žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, projektų inicijavimo, planavimo ir įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

  5.54. dalyvauja įgyvendinant ministerijos ir kitų institucijų inicijuotas programas ir projektus;

  5.55. organizuoja ir koordinuoja ministerijos vidaus kontrolės politikos (toliau – Politika) rengimą, įgyvendinimą, atnaujinimą;

  5.56. kartu su kitais ministerijos administraciniais padaliniais pagal kompetenciją prižiūri vidaus kontrolės įgyvendinimą ministerijoje;

  5.57. koordinuoja informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ministerijoje, įskaitant ministerijai pavaldžius ir (arba) atskaitingus viešuosius juridinius asmenis, rengimą ir teikimą finansų ministro nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  5.58. kasmet atlieka ministerijos vidaus kontrolės analizę, apimančią visus vidaus kontrolės elementus;

  5.59. inicijuoja ir (ar) vykdo ministerijos vadovybės priimtus sprendimus, pagal kompetenciją atlieka priemonių įgyvendinimo stebėseną administruojamoje srityje;

  5.60. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų, dokumentų projektų pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.61. atstovauja ministerijai Lietuvos ir užsienio valstybių ir ES institucijose bei jų darbo veikloje;

  5.62. pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja organizuoja užsakomuosius tyrimus, studijas, pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  5.63. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  5.64. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus asmenis departamento kompetencijos klausimais;

  5.65. koordinuoja ryšius su žemdirbių savivaldos organizacijomis departamento kompetencijos klausimais;

  5.66. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, siekdama pristatyti (suderinti) ministerijos pozicijas nagrinėjamais klausimais, aptarti galimus tobulinimo būdus bei plėtros perspektyvines gaires;

  5.67. inicijuoja įvairių komisijų, darbo ir projektų grupių sudarymą ir dalyvauja jų veikloje;

  5.68. vykdo einamąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

  5.69. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

  5.70. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  6. Vykdydami pavestas funkcijas, departamento valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), turi teisę:

  6.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

  6.2. suderinę su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti tarnautojus darbo grupėms ir komisijoms sudaryti;

  6.3. teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl kompleksinių tarpšakinių ir tarpinstitucinių projektų vykdymo, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms bei organizacijoms pritarus, sudaryti darbo grupes bei komisijas, jas oficialiai įforminant nustatyta tvarka;

  6.4. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės ūkio subjektų, VĮ Žemės ūkio duomenų centro, vietos savivaldos institucijų, Valstybės duomenų agentūros, kitų valstybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais.

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Departamento darbui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Jei departamento direktoriaus nėra, jį pavaduoja vienas iš Departamento skyriaus vedėjų ar kitas paskirtas asmuo.

  8. Departamento tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

  9. Departamento direktorius:

  9.1. organizuoja departamento darbą, koordinuoja ir kontroliuoja departamento struktūrinių padalinių veiklą;

  9.2. sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

  9.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;

  9.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

  9.5. atstovauja departamento interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  9.6. dalyvauja vadovybės pasitarimuose;

  9.7. Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir (ar) juos pasirašo;

  9.8. vykdo kitas ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus;

  9.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

  ______________

   

  • Ekonominės analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Evaldas Pranckevičius
   Skyriaus vedėjas
   K-311
   Aldona Stalgienė
   Vyriausioji specialistė
   K-310
   Nerijus Bitinas
   Vyriausiasis specialistas
   K-310
   Kristina Šimkutė
   Vyriausioji specialistė
   K-305
   Mindaugas Bakutis
   Vyriausiasis specialistas
   K-310

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-457

    

   STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO

   EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Strateginio planavimo departamento Ekonominės analizės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio planavimo departamento (toliau – Departamentas) Ekonominės analizės skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   4.1. analizuoti bei prognozuoti žemės ir maisto ūkio ekonominę veiklą;

   4.2. koordinuoti ir (ar) organizuoti teisės aktų, susijusių su nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimu, projektų parengimu ir jų derinimu;

   4.3. teikti metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas suinteresuotoms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo klausimais.

   5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

   5.1.1. analizuoja žemės ūkio ir perdirbamosios maisto pramonės ūkinę ir ekonominę veiklą, rengia ministerijos vadovybei, o jai pavedus – Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei, informaciją ir pasiūlymus šiais klausimais;

   5.1.2. organizuoja 5.1.1 papunktyje nurodytos informacijos rinkimą, kaupimą, analizę, apdorojimą ir pateikimą;

   5.1.3. rengia medžiagą teminiams leidiniams, informuojantiems visuomenę Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriaus ekonominiais klausimais;

   5.1.4. analizuoja kitų institucijų bei įstaigų parengtus dokumentų projektus ir teikia pastabas bei siūlymus dėl žemės ir maisto ūkio sektoriaus teisės aktų ir (ar) jų pakeitimo projektų poveikio ekonomikai;

   5.1.5. rengia žemės ūkio veiklos ir kitų ūkio subjektų ūkinės ir ekonominės veiklos apžvalgas bei ekonominės veiklos prognozes;

   5.1.6. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų gamybos statistikos metodinėmis nuostatomis, projektus;

   5.1.7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1532 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“ 1.3 papunkčiu, parengia: žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus; žemės ūkio veiklos pajamų normų hektarui žemės ūkio naudmenų reikšmes; žemės ūkio produkcijos sąlygines vertes ir rengia su šių normatyvų bei verčių įteisinimu susijusius teisės aktų projektus;

   5.1.8. administruoja ir užtikrina žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo vykdymą laiku;

   5.1.9. administruoja ir užtikrina žemės ūkio ministro įsakymo dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo vykdymą laiku;

   5.1.10. rengia ir tobulina žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių oficialiosios statistikos formas bei žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodiką ir koordinuoja žemės ūkio bendrovių ir kitų oficialiosios statistikos formų rodiklių už ataskaitinius metus suvestinės parengimo darbus;

   5.1.11. kasmet parengia biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos bei licencijuotuose sandėliuose saugomų žemės ūkio produktų normatyvinių kainų projektus ir teikia juos tvirtinti;

   5.2. įgyvendindami 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus uždavinius, pagal kompetenciją:

   5.2.1. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei įgyvendinamųjų teisės aktų dėl žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų ir šių produktų pirkėjų sutartinių santykių geresnio sureguliavimo žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje projektus, taip pat rengia ir dalyvauja rengiant kitus skyriaus kompetencijai priskirtus projektus;

   5.2.2. teikia pastabas ir (ar) siūlymus rengiamiems ir tobulinamiems teisės aktų projektams dėl nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo;

   5.2.3 analizuoja gautus asmenų ir (ar) suinteresuotų institucijų siūlymus dėl Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir (arba) šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo, susijusio su nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimu, tobulinimo;

   5.2.4 teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas suinteresuotoms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo klausimais;

   5.3. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų, pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   5.4. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus ir dėl jų teikia pastabas bei siūlymus;

   5.5. pagal kompetenciją inicijuoja ir rengia tiesioginiu ar nuotoliniu būdu pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

   5.6. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

   5.7. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.8. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas;

   5.9. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   6. Vykdydamas pavestus uždavinius, skyrius turi teisę:

   6.1. naudotis visomis teisėmis, numatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

   6.2. gauti iš žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės ūkio subjektų, vietos savivaldos institucijų, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybinių institucijų norminę bei statistinę informaciją bei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. pasitelkti kitų ministerijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), suderinus su jų vadovais, sudarant darbo grupes ir komisijas aktualiems skyriaus veiklos klausimams spręsti;

   6.4. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, kitų juridinių bei fizinių asmenų ir ministerijos padalinių norminę bei statistinę medžiagą, sutartis, protokolus, pasiūlymus, kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   6.5. teikti ministerijai pavaldiems bei reguliavimo sričiai priklausantiems ūkio subjektams informaciją raštu arba žodžiu, paaiškinimus, konsultacijas skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.6. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

   7. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

   9. Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. organizuoja skyriaus darbą, skirsto skyriaus darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę;

   10.2. sprendžia skyriaus kompetencijos klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

   10.3. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina skyriaus darbuotojų veiklą;

   10.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

   10.5. pagal kompetenciją atstovauja skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   10.6. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja žemės ūkio ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;

   10.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________

  • Mokslo, inovacijų ir žinių plėtros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.