• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
  Nėra kontaktų
 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kęstutis Navickas
  Ministras
  278
  Donatas Dudutis
  383
  Paulius Lukševičius
  285
  Valdas Aleknavičius
  380

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai.

 • Ministro kabinetas
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daivaras Rybakovas
  Ministro patarėjas
  273
  Kristina Simonaitytė
  Ministro patarėja
  271
  Rokas Petrašiūnas
  283
  Saulius Jarmalis
  274
  Algirdas Igorius
  Ministro atstovas spaudai
  269
  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai.
 • Ministerijos patarėjai
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  396
  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai.
 • Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgita Stakėnienė
  510
  Kristina Indriošienė
  511
  Loreta Golubevaitė
  211
  Dainius Stravinskas
  334
  Artiom Volkov
  Vyriausiasis patarėjas
  414
  Žaneta Jucaitytė
  Patarėja
  423

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  KEISTA:

  2019 01 07 įsakymu Nr. 3D-7 (nuo 2019 01 07)

  (Paskelbta institucijos, 2019)

  EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Grupė yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministrui.

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Grupės pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. koordinuoti nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos suderinamumą su Europos Sąjungos bendrąja žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP);

  4.2. užtikrinti Lietuvos kaimo plėtros programų (toliau – KPP), BŽŪP strateginio plano, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinėmis lėšomis bei Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšomis, įgyvendinimo nuoseklumą tarp ministerijos padalinių ir suderinamumą su kitomis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinėmis strategijomis bei programomis.

  5. Grupė vykdo šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindama 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.1.1. analizuoja BŽŪP ir kitus ES dokumentus, susijusius su žemės ūkiu ir kaimo plėtra, šalies ir užsienio žemės ūkio ir kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

  5.1.2. dalyvauja ES ir nacionalinėse institucijose žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais;

  5.1.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.1.4. dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei BŽŪP ir kitų ES politikų, susijusių su žemės ūkiu ir kaimo plėtra, klausimais;

  5.1.5. koordinuoja ES strategijų ir kitų dokumentų įgyvendinimo suderinamumą tarp ministerijos padalinių;

  5.2. įgyvendindama 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.2.1. analizuoja su KPP ir BŽŪP strateginiu planu susijusius dokumentus, taip pat ir šalies bei užsienio žemės ūkio ir kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

  5.2.2. koordinuoja BŽŪP strateginio plano rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną strateginiu lygmeniu;

  5.2.3. užtikrina su KPP ir BŽŪP strateginio plano administravimu ir įgyvendinimu susijusių nuostatų suderinamumą tarp ministerijos padalinių strateginiu lygmeniu;

  5.2.4. koordinuoja kitų su ES BŽŪP politika susijusių strateginių dokumentų rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną strateginiu lygmeniu;

  5.2.5. dalyvauja vykdant viešinimo veiksmus pagal grupės veiklos kompetenciją;

  5.3. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

  5.4. pagal kompetenciją rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas;

  5.5. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorė ir vykdytoja, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

  5.6. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus grupės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  6.3. kelti grupės darbuotojų kvalifikaciją;

  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Grupė privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Grupei vadovauja grupės vadovas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus ministrui ir atskaitingas kryptį kuruojančiam viceministrui.

  9. Grupės vadovas:

  9.1. planuoja ir organizuoja grupės darbą, paskirsto užduotis grupės personalui, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina grupės darbo drausmę ir asmeniškai atsako už grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl grupės personalo skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių nuobaudų jam skyrimo;

  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina grupės darbuotojų veiklą;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už grupės darbą;

  9.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  10. Grupės vadovo nesant, jo funkcijas atlieka kitas grupės valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  11. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Grupės darbo organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidotas Ašmonas
  303
  Tadas Švilpauskas
  356
  Saulius Jasius
  301
  Giedrė Pupšytė
  Vyresnioji patarėja
  330
  Tadas Girčys
  Patarėjas
  356
  Rimantas Krasuckis
  358

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  KEISTA:

  2019 01 07 įsakymu Nr. 3D-7 (nuo 2019 01 07)

  (Paskelbta institucijos, 2019)

  TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Grupė yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministrui.

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Grupės uždaviniai yra:

  4.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką augalininkystės, gyvulininkystės ir maisto pramonės plėtros, maisto produktų saugos ir kokybės, agrarinės aplinkosaugos bei klimato kaitos žemės ūkio gamyboje srityse;

  4.2. dalyvauti formuojant Lietuvoje gaminamų žemės ūkio produktų konkurencingumo tarptautinėje rinkoje didinimo politiką;

  4.3. dalyvauti formuojant politiką žemės ūkio ir maisto produkcijos tiekimo rinkai, bendro žemės ūkio rinkų organizavimo, tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones už deklaruotus plotus schemų taikymo srityse;

  5. Grupė vykdo šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindama 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.1.1. dalyvauja sprendžiant aktualius klausimus, susijusius su augalininkyste, gyvulininkyste, maisto pramonės plėtra, maisto produktų saugos ir kokybės, agrarinės aplinkosaugos bei klimato kaitos žemės ūkio gamyboje srityse;

  5.1.2. dalyvauja darbo grupėse derinant Lietuvos Respublikos įstatymus, standartus, kokybės normas ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

  5.1.3. dalyvauja formuojant žemės ūkio gamybos, agrarinės aplinkosaugos ir maisto pramonės plėtojimo programas;

  5.2. įgyvendindama 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.2.1. dalyvauja sprendžiant aktualius klausimus, susijusius su žemės ūkio produktų konkurencingumo tarptautinėje rinkoje skatinimu;

  5.2.2. dirba su tarptautinėmis organizacijomis žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės srityje;

  5.3. įgyvendindama 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.3.1. dalyvauja sprendžiant aktualius klausimus, susijusius su bendro žemės ūkio rinkų organizavimo, tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones už deklaruotus plotus schemų taikymo srityse;

  5.3.2. dalyvauja formuojant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės aktų projektų bei esant poreikiui dalyvauja ES institucijų darbo organuose ar kituose tarptautiniuose formatuose pagal kompetenciją nagrinėjamais klausimais;

  5.4. pagal kompetenciją vykdo kitas ministro pavestas funkcijas.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus grupės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  6.3. kelti grupės darbuotojų kvalifikaciją;

  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Grupė privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Grupei vadovauja grupės vadovas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus ministrui ir atskaitingas kryptį kuruojančiam viceministrui.

  9. Grupės vadovas:

  9.1. planuoja ir organizuoja grupės darbą, paskirsto užduotis grupės personalui, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina grupės darbo drausmę ir asmeniškai atsako už grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl grupės personalo skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių nuobaudų jam skyrimo;

  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina grupės darbuotojų veiklą;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už grupės darbą;

  9.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  10. Grupės vadovo nesant, jo funkcijas atlieka kitas grupės valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  11. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Grupės darbo organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Strateginių pokyčių valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Virginija Žoštautienė
  361
  Vygantas Katkevičius
  262
  Edvardas Makšeckas
  340
  Sandra Zaborienė
  Patarėja
  266
  Evelina Kumparskienė
  335
  Agnė Ramelytė
  235

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  KEISTA:

  2019 01 07 įsakymu Nr. 3D-7 (nuo 2019 01 07)

  (Paskelbta institucijos, 2019)

  STRATEGINIŲ POKYČIŲ VALDYMO GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Strateginių pokyčių valdymo grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Strateginių pokyčių valdymo grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Grupė yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministrui.

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Grupės pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. organizuoti ir koordinuoti ilgos ir vidutinės trukmės ministerijos planavimo ir kitų nacionalinių dokumentų rengimą ir koordinuoti įgyvendinimą;

  4.2. planuoti esminius pokyčius ministro valdymo srityse ir organizuoti jų įgyvendinimą;

  4.3. koordinuoti ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir stebėti jo įgyvendinimą;

  4.4. koordinuoti iniciatyvas dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo ministerijoje ir jos valdymo srities įstaigose ir įmonėse;

  4.5. inicijuoti žemės, maisto ūkio, žemės naudojimo ir žuvininkystės mokslo ir inovacijų priemones ir koordinuoti jų įgyvendinimą;

  4.6. koordinuoti žemės ūkio rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą;

  4.7. koordinuoti žemės ūkio srities socialinius ir su jais susijusius klausimus;

  4.8. koordinuoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais klausimais;

  4.9. organizuoti ir koordinuoti žemės ūkio civilinės saugos, ekstremalių situacijų, mobilizacinių priemonių rengimą bei vykdymą;

  KEISTA:

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5. Grupė atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindama 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.1.1. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamų plėtros programų, tarpinstitucinių veiklos planų, žemės ūkio ministro įsakymais tvirtinamų veiksmų planų ir kitų planavimo dokumentų rengimą (išskyrus tuos atvejus, kai už konkrečių planavimo dokumentų rengimą teisės aktais yra paskirtas kitas ministerijos administracijos padalinys);

  5.1.2. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų (priemonių) pagal ministerijos kompetenciją rengimą, koordinuoja ataskaitų apie jų įgyvendinimą teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir ministerijos vadovybei;

  5.2. įgyvendindama 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.2.1. teikia ministrui pasiūlymus dėl strateginių pokyčių reikalingumo, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo;

  5.2.2. koordinuoja ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl ekonominės analizės sistemos plėtros;

  5.3. įgyvendindama 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.3.1. teikia ministerijos strateginio valdymo komitetui siūlymus dėl strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų ir jų reikšmių;

  5.3.2. dalyvauja rengiant ministerijos strateginio veiklos plano projektą;

  5.3.3.. vertina ministerijos strateginio veiklos plano metinę veiklos ataskaitą;

  5.4. įgyvendindama 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.4.1. organizuoja ir koordinuoja Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimą;

  5.4.2. rengia ir teikia pasiūlymus dėl efektyvumo procesų kūrimo, diegimo, tobulinimo ir valdymo ministerijoje ir jos valdymo srities biudžetinėse įstaigose;

  5.4.3. analizuoja ir pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų veiklos efektyvinimo didinimo krypčių;

  5.4.4. vykdo Kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

  5.4.5. rengia ir teikia pasiūlymus dėl projektų valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo ministerijoje;

  5.4.6. rengia su projektų valdymu susijusius dokumentus;

  5.4.7. vykdo ministerijos ir žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, projektų inicijavimo, planavimo ir įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

  5.5. įgyvendindama 4.5. papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.5.1. teikia ministerijos vadovybei išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, reikalingos žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros strateginėms nuostatoms įgyvendinti;

  5.5.2. teikia siūlymus dėl mokslo, inovacijų ir eksperimentinės plėtros sistemos tobulinimo;

  5.5.3. analizuoja užsienio šalių patirtį MTEP ir bioekonomikos srityse ir teikia vadovybei pasiūlymus dėl taikomų priemonių tobulinimo;

  5.6. įgyvendindama 4.6 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.6.1. koordinuoja rizikos valdymo fondų kūrimo ir veiklos klausimus;

  5.6.2. koordinuoja draudimo sistemos tobulinimo klausimus;

  5.6.3. teikia siūlymus dėl naujų rizikos valdymo priemonių;

  5.7. įgyvendindama 4.7 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją organizuoja tarpinstitucinių veiklos planų dėl demografijos, migracijos, integracijos ir kitų susijusių socialinių klausimų įgyvendinimą;

  5.8. įgyvendindama 4.8 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.8.1. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje strateginę reikšmę turinčiais klausimais;

  5.8.2. teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

  5.9.

  KEISTA:

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  įgyvendindama 4.9 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.9.1. analizuoja ir pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su civiline sauga, ekstremaliosiomis situacijomis bei mobilizacijos priemonėmis;

  5.9.2. atstovauja ministerijai NATO civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo komiteto Jungtinės sveikatos, žemės ūkio ir maisto grupės veikloje;

  5.9.3. rengia ministerijos mobilizacijos plano, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano, ministro įsakymų projektus, kitus teisės aktus ir dokumentus civilinės saugos, ekstremaliųjų situacijų ir mobilizacijos srityse;

  5.9.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės rezervo sudarymo, kaupimo ir tvarkymo, organizuoja žemės ūkio ir maisto produktų įsigijimą;

  5.10. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.11. pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.12. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose bei įstaigose ir organizacijose;

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.13. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, siekdama pristatyti (suderinti) ministerijos pozicijas nagrinėjamais klausimais, aptarti galimus tobulinimo būdus bei plėtros perspektyvines gaires;

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.14. bendradarbiauja su kitomis ministerijos grupėmis bei padaliniais keičiantis informacija bei dalijantis gerąja praktika savo srityje;

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.15. dalyvauja įgyvendinant ministerijos ir kitų institucijų inicijuotas programas ir projektus;

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.16. inicijuoja įvairių komisijų, darbo ir projektų grupių sudarymą ir dalyvauja jų veikloje;

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.17. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus grupės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  6.3. kelti grupės darbuotojų kvalifikaciją;

  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Grupė privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Grupei vadovauja grupės vadovas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus ministrui ir atskaitingas kryptį kuruojančiam viceministrui.

  9. Grupės vadovas:

  9.1. planuoja ir organizuoja grupės darbą, paskirsto užduotis grupės personalui, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina grupės darbo drausmę ir asmeniškai atsako už grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl grupės personalo skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių nuobaudų jam skyrimo;

  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina grupės darbuotojų veiklą;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už grupės darbą;

  9.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  10. Grupės vadovo nesant, jo funkcijas atlieka kitas grupės valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  11. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Grupės darbo organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Regina Mininienė
  Grupės vadovė
  412
  Jolita Čičiurkienė
  405
  Vita Jurgilienė
  Vyriausioji specialistė
  406
  Sonata Bartkutė
  Patarėja
  416
  Asta Strumskienė
  Patarėja
  412
  Gražina Dobkevičienė
  Vyriausioji specialistė
  416
  Milda Šemelienė
  Vyriausioji specialistė
  416
  Marius Butkus
  Vyriausiasis specialistas
  415

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 11 03

  (TAR, 2020, Nr. 2020-22307)

  ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS FINANSŲ VALDYMO GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Grupė yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministrui.

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Grupės pagrindiniai uždaviniai:

  4.1 dalyvauti formuojant žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės finansų politiką;

  4.2. formuoti ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų apskaitos politiką;

  4.3. dalyvauti formuojant žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčių politiką.

  5. Grupė vykdo šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindama 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.1.1. analizuoja nacionalinius ir Europos Sąjungos rengiamus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą, teikia siūlymus dėl valstybės pagalbos ir kitų paramos priemonių taikymo žemės ir maisto ūkiui, žuvininkystei, kaimo plėtrai; pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant notifikacijas, pranešimus ir ataskaitas Europos Komisijai dėl valstybės pagalbos priemonių vykdymo;

  5.1.2. dalyvauja formuojant ES politiką valstybės pagalbos teikimo srityje; koordinuoja ir (ar) atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Komisijos Valstybės pagalbos patariamajame komitete valstybės pagalbos teikimo žemės ūkio sektoriui klausimais;

  5.1.3. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su grupės kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos priemonių, nacionalinėmis lėšomis finansuojamų finansinių priemonių įgyvendinimu, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla;

  5.1.4. dalyvauja formuojant ES BŽŪP finansavimo politiką, atstovauja Lietuvos Respublikos interesams ES Tarybos Finansinių žemės ūkio klausimų darbo grupėje ir Europos Komisijos Žemės ūkio fondų komitete ES BŽŪP finansavimo politikos ir žemės ūkio srities ES biudžeto sudarymo klausimais;

  5.1.5. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemonių administravimu bei su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimo klausimais;

  5.1.6. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto srityje: analizuoja teisės aktų projektus, reglamentuojančius valstybės biudžeto sudarymą, teikia pastabas ir siūlymus;

  5.1.7. dalyvauja formuojant žemės ūkio ministro valdymo srities politiką: koordinuoja valstybės biudžeto projekto rengimą, valstybės biudžeto tikslinimą, teikia siūlymus dėl Žemės ūkio ministerijos bendrųjų asignavimų valdymo, siekiant užtikrinti efektyvų lėšų paskirstymą;

  5.1.8. teikia siūlymus formuojant valstybės investicijų politiką bei strategiją žemės ūkio ministro valdymo srityje, dalyvauja analizuojant lėšų poreikį valstybės kapitalo investicijoms, nagrinėja siūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą;

  5.1.9. dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, reikalingus Nacionalinio pažangos plano ir kitų strateginių dokumentų uždaviniams įgyvendinti, teikia siūlymus dėl vykdomų priemonių, naujų veiksmų ir projektų finansavimo šaltinių;

  5.1.10. rengia teisės aktus bei jų pakeitimo projektus, reglamentuojančius atsiskaitymo sąlygas ir tvarką už supirktą žemės ūkio produkciją tarp šios produkcijos pardavėjų ir pirkėjų;

  5.1.11. apibendrina ir analizuoja iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos gautą informaciją apie atsiskaitymų su žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą produkciją būklę ir pagal poreikį teikia šią informaciją ministerijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams;

  5.2. įgyvendindama 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.2.1. rengia teisės aktus ir rekomendacijas, skirtas ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės sudarymui, tobulinimui;

  5.2.2. teikia siūlymus dėl žemės ūkio įmonių bei žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tobulinimui;

  5.2.3. rengia ir tobulina žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką;

  5.2.4. koordinuoja Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo darbus, administruoja lėšas, skirtas šio tinklo veiklai;

  5.3. įgyvendindama 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.3.1. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus rengiant ir tobulinant žemės ūkio veiklos subjektų mokesčius reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  5.3.2. koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės rinkliavų dydžių ir jų pakeitimo bei papildymo projektų rengimą, juos derina ir teikia Finansų ministerijai;

  5.3.3. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl Užimtumo įstatymo nuostatų pritaikymo žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims;

  5.3.4. analizuoja gautus siūlymus dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo papildymo bei teikia Finansų ministerijai nuomonę dėl šio sąrašo tikslinimo;

  5.3.5. pagal kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo įgyvendinimu;

  5.3.6. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo principus.

  5.4. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų paklausimus dėl mokesčių politikos įgyvendinimo, atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo ir kitais klausimais;

  5.5. pagal kompetenciją konsultuoja ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo, žemės ūkio įmonių ir kooperatinių bendrovių finansinės atskaitomybės rengimo, žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies apskaičiavimo, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą klausimais;

  5.6. pagal grupės kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų, komitetų, darbo grupių ir projektinėse veiklose;

  5.7. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

  5.8. pagal kompetenciją rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas;

  5.9. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorė ir vykdytoja, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

  5.10. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus grupės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  6.3. kelti grupės darbuotojų kvalifikaciją;

  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Grupė privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Grupei vadovauja grupės vadovas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus ministrui ir atskaitingas kryptį kuruojančiam viceministrui.

  9. Grupės vadovas:

  9.1. planuoja ir organizuoja grupės darbą, paskirsto užduotis grupės personalui, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina grupės darbo drausmę ir asmeniškai atsako už grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl grupės personalo skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių nuobaudų jam skyrimo;

  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina grupės darbuotojų veiklą;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už grupės darbą;

  9.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  10. Grupės vadovo nesant, jo funkcijas atlieka kitas grupės valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  11. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Grupės darbo organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • 1-asis Europos Sąjungos paramos skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Motiejaitė
  238
  Skirmantas Ramoška
  341
  Jūratė Mikaliūnienė
  357
  Jolita Kavaliauskaitė
  357
  Darius Jakutis
  256
  336
  Jolanta Ašmonienė
  213

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui pagal jo veiklos ir administravimo sritis.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, žemės ūkio ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. įgyvendinti Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas paramos tiesioginėmis išmokomis schemų įgyvendinimo ir taikymo srityse;

  4.2. sukurti ES Bendrosios žemės ūkio politikos tiesioginės paramos schemų diegimo ir taikymo teisinę bazę, užtikrinti jos įgyvendinimą ir taikymą, teikiant šalies žemdirbiams paramą tiesioginėmis išmokomis, koordinuoti ir organizuoti ministerijos padalinių, žemės ūkio reguliavimo srities bei kitų institucijų veiklą paramos tiesioginėmis išmokomis schemų diegimo ir taikymo srityse;

  4.3. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais formuoti racionalią kaimo plėtros politiką bei strategiją;

  4.4. koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros programų, finansuojamų Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinėmis lėšomis (toliau – KPP), priemonių, susijusių su aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose vietovėse, Natura 2000 bei miškų teritorijose, agrarinės aplinkosaugos ir klimato, ekologiniu ūkininkavimu, žemės ūkio ir maisto kokybės sistemomis, rizikos valdymu, įgyvendinimą.

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.1.1. organizuoja ES Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų paramos tiesioginėmis išmokomis schemų taikymo srityse įgyvendinimą;

  5.1.2. dalyvauja ES institucijose tiesioginių išmokų klausimais bei rengia ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl ES teisės aktų tiesioginės paramos teikimo klausimais;

  5.1.3. atlieka nuolatinę ES Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų tiesioginės paramos schemų įgyvendinimo klausimais pasikeitimų analizę, rengia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo šalyje;

  5.1.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Bendrosios išmokos schemos ūkiui modelį;

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.2.1. koordinuoja ministerijos padalinių ir ministerijos reguliavimo srities institucijų, susijusių su tiesioginės paramos schemų įgyvendinimu, paramos tiesioginėmis išmokomis teikimu bei administravimu, veiklą;

  5.2.2. rengia projektus dėl tiesioginės paramos lėšų tarp remtinų žemės ūkio sektorių paskirstymo bei paramos lygio pagal žemės ūkio produktus nustatymo;

  5.2.3. dalyvauja rengiant Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašą, užtikrina jų atitiktį ES teisės aktuose numatytoms nuostatoms;

  5.2.4. sprendžia pagal kompetenciją kartografinės medžiagos, reikalingos pasėlių deklaravimo darbams vykdyti, atnaujinimo bei tinkamo naudojimo problemas;

  5.2.5. koordinuoja ministerijos padalinių bei kitų institucijų veiklą vykdant Bendrosios išmokos ūkiui schemos įgyvendinimo parengiamuosius darbus;

  5.2.6. rengia, sistemina ir apibendrina informaciją apie tiesioginės paramos žemdirbiams teikimo rezultatus pagal savivaldybes bei remtinus sektorius;

  5.2.7. koordinuoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, užtikrinančių tinkamą Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, darbus;

  5.2.8. koordinuoja ir organizuoja kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės tvarkymo darbus siekiant užtikrinti tiesioginių išmokų ir kitos paramos pagal KPP priemones už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus schemų įgyvendinimą;

  5.2.9. rengia teisės aktus dėl kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės tobulinimo;

  5.2.10. koordinuoja ir organizuoja tiesioginių išmokų ir paramos pagal KPP priemones už deklaruotus plotus bendrosios paraiškos rengimą;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.3.1. analizuoja ES kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais, formuoja pozicijas;

  5.3.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

  5.3.3. dalyvauja ES institucijose žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais, rengia ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl ES teisės aktų žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais;

  5.3.4. rengia arba dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, kitų šios srities teisės aktų projektus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  5.4. įgyvendindamas 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.4.1. koordinuoja Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 m. plano tęstinių įsipareigojimų įgyvendinimą;

  5.4.2. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja KPP rengimo, keitimo, priemonių įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia su KPP aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu susijusių priemonių gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose vietovėse, Natura 2000 bei miškų teritorijose, agrarinės aplinkosaugos ir klimato, ekologiniu ūkininkavimu, žemės ūkio ir maisto kokybės sistemomis, rizikos valdymu įgyvendinimo administravimui, valdymui ir kontrolei užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KPP priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų KPP priemonių įgyvendinimo;

  5.4.3. esant būtinybei, atlieka patikras vietoje Agentūroje ir (arba) pas pareiškėją ar paramos gavėją;

  5.4.4. dalyvauja nustatant KPP įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, organizuojant KPP įgyvendinimo stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę bei rengiant KPP metines įgyvendinimo pažangos ataskaitas, periodines įgyvendinimo ataskaitas;

  5.4.5. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo finansines prognozes;

  5.4.6. dalyvauja vykdant KPP priemonių viešinimo veiksmus;

  5.4.7. dalyvauja rengiant medžiagą KPP Stebėsenos komiteto ir KPP valdymo komiteto posėdžiams;

  5.4.8. dalyvauja sudarant KPP priemonių paramos paraiškų pagal 2014–2020 m. KPP priemones priėmimo grafikus;

  5.4.9. inicijuoja ir organizuoja užsakomuosius tyrimus, studijas, rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.5. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų, pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.6. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  5.7. pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  5.8. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  5.9. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.10. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas;

  5.11. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų žemės ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją.

  7. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

  10.3. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  10.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • 2-asis Europos Sąjungos paramos skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Grygalienė
  Skyriaus vedėja
  509
  Inga Budzevičiūtė
  504
  Ilona Javičienė
  506
  Milda Jusienė
  514
  513
  513
  Miglė Gudaitienė
  505
  507
  Eglė Neniškienė
  Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020)
  507

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal jo veiklos ir administravimo sritis.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais įgyvendinti racionalią kaimo plėtros politiką bei strategiją;

  4.2. koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros programų (toliau – KPP), finansuojamų Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinėmis lėšomis, investicinių priemonių įgyvendinimą žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriuose, alternatyvios veiklos ir bendruomeniškumo skatinimo kaime, įgyvendinimą.

  5. Skyrius vykdo šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.1.1. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

  5.1.2. dalyvauja ES institucijose žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais;

  5.1.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.1.4. dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumo didinimo alternatyviosios veiklos ir bendruomeniškumo skatinimo kaime klausimais;

  5.1.5. dalyvauja įgyvendinant ES strategijas;

  5.1.6. dalyvauja įgyvendinant kaimo gyventojų užimtumo didinimo ir jaunimo politiką;

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.2.1. rengia KPP žemės, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumo didinimo, alternatyvios veiklos ir bendruomeniškumo skatinimo kaime investicinių priemonių administravimui ir įgyvendinimui užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KPP investicinių priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų KPP priemonių įgyvendinimo;

  5.2.2. koordinuoja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. KPP tęstinių įsipareigojimų įgyvendinimą;

  5.2.3. NETEKO GALIOS:

  2020 04 14 įsakymu Nr. 3D-285 (nuo 2020 08 03)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.2.4. atlieka projektų, finansuojamų pagal KPP investicines priemones atrankos komitetų sekretoriato funkcijas;

  5.2.5. dalyvauja KPP rengimo, keitimo, priemonių įgyvendinimo ir užbaigimo procesuose;

  5.2.6. dalyvauja nustatant KPP įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, organizuojant KPP įgyvendinimo stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę bei rengiant KPP metines įgyvendinimo pažangos ataskaitas, periodines įgyvendinimo ataskaitas;

  5.2.7. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo finansines prognozes;

  5.2.8. dalyvauja vykdant KPP priemonių viešinimo veiksmus;

  5.2.9. dalyvauja rengiant medžiagą KPP Stebėsenos komiteto ir KPP valdymo komiteto posėdžiams;

  5.2.10. dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus, susijusius su KPP įgyvendinimu, nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir siūlymus, rengia atsakymus;

  5.2.11. dalyvauja sudarant KPP priemonių projektinių pasiūlymų, paramos paraiškų pagal 2014–2020 m. KPP priemones priėmimo grafikus;

  5.3. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

  5.4. pagal kompetenciją rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas;

  5.5. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

  5.6. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Vykdydami pavestas funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

  6.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

  6.2. suderinę su ministerijos administracijos padalinių vadovais, pasitelkti kitų ministerijos padalinių darbuotojus sudaryti darbo grupes ir komisijas aktualiems skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

  6.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

  6.4. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.5. naudotis teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

  7. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  9. Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. organizuoja ir planuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą, užtikrina skyriaus darbo drausmę;

  10.2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

  10.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

  10.5. pagal kompetenciją atstovauja skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  10.6. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

  10.7. vykdo kitas ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • 3-iasis Europos Sąjungos paramos skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė
  Skyriaus vedėja
  517
  Inga Venciulytė
  502
  Miglė Tumonytė
  515
  Tomas Lozoraitis
  515
  Vilma Zasimauskienė
  516
  395

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui pagal jo veiklos ir administravimo sritis.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, žemės ūkio ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. pagal kompetenciją, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, formuoti racionalią kaimo plėtros politiką bei strategiją;

  4.2. stebėti ir analizuoti Lietuvos kaimo plėtros programų, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos ir nacionalinėmis lėšomis (toliau – Programos), įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti jų valdymą bei užtikrinti rizikos prevenciją;

  4.3. pagal kompetenciją dalyvauti, prevenciškai užtikrinant ES finansinių interesų apsaugą.

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.1.1. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus bei ES šalių patirtį programų valdymo ir rizikos prevencijos klausimais, teikia pasiūlymus dėl šios patirties pritaikymo galimybių Lietuvoje;

  5.1.2. rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos įgyvendinimo klausimais;

  5.1.3. atlieka veiksmus, užtikrinančius kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

  5.1.4. atstovauja ministerijai ES institucijų darbo grupių veikloje;

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.2.1. koordinuoja ir inicijuoja Programų rengimo, keitimo, įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia su Programų įgyvendinimo stebėsena susijusius dokumentus, priemonių įgyvendinimo finansines prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Programų priemonių įgyvendinimo eigą;

  5.2.2. organizuoja Programų stebėsenos, vertinimo duomenų kaupimą ir analizę bei stebėsenos ir vertinimo rodiklių nustatymą, teikia siūlymus dėl stebėsenos ir vertinimo eigos tobulinimo;

  5.2.3. teikia pasiūlymus ir (arba) prognozes dėl planuojamų patirti išlaidų pagal Programas numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, remdamasis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) rengiamomis planuojamų patirti išlaidų prognozėmis ir derindamas su valstybės tarnautojais ir darbuotojais dirbančiais pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), atsakingais už Programų priemonių įgyvendinimą;

  5.2.4. stebi ir imasi priemonių, kad Programų priemonėms skirtos lėšos būtų išmokamos laiku ir nebūtų prarastos dėl reglamentuose nustatyto automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo;

  5.2.5. organizuoja ir koordinuoja 4.2 papunktyje minimų Programų vertinimą bei esant poreikiui organizuoja šių vertinimų atlikimą užsakomųjų tyrimų būdu, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių siūlymus bei teikia pasiūlymus, susijusius su šių Programų vertinimu;

  5.2.6. rengia Programų metines įgyvendinimo ir periodines įgyvendinimo ataskaitas;

  5.2.7. du kartus per metus teikia Europos Komisijai atitinkamus veiksmų, kuriems skiriamas finansavimas iš Programų, rodiklių duomenis;

  5.2.8. užtikrina ataskaitų, periodinės informacijos apie prisiimtus įsipareigojimus pagal Programų priemones ir (arba) veiklos sritis ir kitokios informacijos apie Programų įgyvendinimą pateikimą laiku kompetentingoms institucijoms ir (ar) ministerijos vadovybei;

  5.2.9. koordinuoja Programų priemonių projektinių pasiūlymų, paramos paraiškų pagal priemones priėmimo grafikų rengimą;

  5.2.10. koordinuoja maksimalių metinių lėšų, įsipareigojimams prisiimti pagal KPP priemones, veiklos sritis ir (arba) veiklas, paskirstymo sąrašo rengimą;

  5.2.11. koordinuoja Programų priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimą, rengia šios priemonės įgyvendinimui reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šios priemonės įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtos priemonės įgyvendinimo bei vykdo išankstinę finansų kontrolę, t. y. patikrina, ar išlaidos tinkamos finansuoti iš priemonės „Techninė pagalba“ lėšų bei ar inicijuojamam pirkimui Techninės pagalbos projekte pakanka lėšų;

  5.2.12. pagal kompetenciją vertina ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas Programas pagal nustatytą metodiką;

  5.2.13. atlieka KPP stebėsenos ir KPP valdymo komitetų, bei Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato funkcijas;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.3.1. vykdo identifikuotų pažeidimų, nustatytų klaidų, priežasčių analizės peržiūrą, neatitikčių ir klaidų rizikos prevenciją, remiantis Agentūros pateikta informacija, įgyvendinant Programų priemones;

  5.3.2. atlieka informacijos, susijusios su Programų auditais, stebėseną. Koordinuoja šios informacijos pateikimą ministerijos vadovybei, padaliniams bei atsakingoms Lietuvos ir ES institucijoms;

  5.3.2. koordinuoja sisteminių problemų, kylančių įgyvendinant Programas, sprendimo procesą;

  5.4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų, pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.5. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  5.6. pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  5.7. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  5.8. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas;

  5.10. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų žemės ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. suderinę su ministerijos administracijos padalinių vadovais, pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių darbuotojus sudaryti darbo grupes ir komisijas aktualiems skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

  6.3. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal sutartį (toliau – darbuotojai) kvalifikaciją.

  7. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų veiklą;

  10.3. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  10.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vidmantas Ašmonas
  Skyriaus vedėjas
  331
  Zigmas Medingis
  306
  Rovena Grikienė
  320
  Neda Jakubauskienė
  337
  Ieva Abraitytė
  309
  311
  Vilma Lučiūnaitė
  307
  Tomas Vaištaras
  307
  310
  Rita Adomavičienė
  308

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 08 03

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus viceministrui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

  4.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką augalininkystės (grūdų, sodininkystės, daržininkystės, pluoštinių ir dekoratyvinių augalų, pašarų) srityje, sudarant teisines ir ekonomines sąlygas sektoriaus konkurencingam funkcionavimui, mokslo pasiekimų, modernių technologijų diegimui ir plėtojimui;

  4.2. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką sėklininkystės ir augalų genetinių išteklių srityse, sudarant teisines ir ekonomines sąlygas aprūpinant žemės ūkį geros kokybės veisline dauginamąja medžiaga, plėtojant nacionalinę augalų selekciją, užtikrinant genetinių išteklių išsaugojimą bei nacionalinių veislių konkurencingumą tarptautinėje rinkoje;

  4.3. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką augalų apsaugos ir fitosanitarijos srityse užtikrinant tausų, saugų ir atsakingą augalų apsaugos produktų naudojimą, koordinuojant prevencinių priemonių, užkertančių kelią kenksmingųjų organizmų plitimui, diegimą, bei atitinkamų kontrolės institucijų veiklą;

  4.4. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką ekologinio žemės ūkio srityje, vykdyti sertifikavimo sistemos tobulinimą ir plėtrą, koordinuoti atitinkamų kontrolės institucijų (kontrolės įstaigų) veiklą ir joms pavestų kontrolės užduočių įgyvendinimą, kooperacijos plėtrą;

  4.5. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką agrarinės aplinkosaugos ir agrochemijos srityse, koordinuojant aplinkai palankių priemonių vandens ir dirvožemio apsaugai nuo taršos iš žemės ūkio šaltinių ir biologinės įvairovės išsaugojimui diegimą, ir dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką teikiant siūlymus dėl ūkinės veiklos reglamentavimo bei rengiant teisės aktus dėl klimato kaitos, oro taršos mažinimo žemės ūkio srityje;

  4.6. pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauti įgyvendinant ES žemės ūkio politikos priemones, perkeliant tarptautinių ir ES teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę ir koordinuojant įgyvendinančiųjų institucijų veiklą;

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.1.1. pagal kompetencija rengia augalininkystės sektorių gamybos plėtotės strategijas ir programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, rūpinasi reikiamo kiekio geriausių reprodukcijų veislinės sėklos ir naujų perspektyvių augalų veislių spartesniu padauginimu ir išplatinimu, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant žaliavų kokybės gerinimo sistemą, taip pat augalininkystės produkcijos kokybės valstybinės priežiūros strategiją;

  5.1.2. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo atskirų sričių programoms įgyvendinti, kontroliuoja ir analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą;

  5.1.3. renka ir analizuoja ekonominius ir finansinius bei kitus augalininkystės sektoriaus rodiklius ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl vidaus rinkos ekonominio reguliavimo priemonių,

  5.1.4. teikia pasiūlymus formuojant Žemės ūkio ministerijos Strateginio plano programas ir jų vertinimo kriterijus;

  5.1.5. tobulina ir įgyvendina žemės ūkio veiklos subjektų kreditavimo tvarką, įkeičiant licencijuotuose sandėliuose laikomus grūdinius augalus ir koordinuoja Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo veiklą;

  5.1.6. nustato paramos teikimo reikalavimus žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus ar nukentėjus žemės ūkio augalams dėl stichinių meteorologinių ar ekstremalių klimatinių reiškinių, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.1.7. dalyvauja rengiant medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams apskaičiavimo metodiką ir teikia jos tobulinimo pasiūlymus;

  5.1.8. dalyvauja rengiant ir tvirtinant standartizacijos dokumentų projektus dėl grūdų, grūdų produktų, pašarų;

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.2.1. vadovaudamasis ES teisės aktais, nustato augalų sėklos kokybės, tiekimo rinkai ir tiekėjų atestavimo reikalavimus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.2.2. vadovaudamasis ES teisės aktais, nustato saugotinų augalų veislių sertifikavimo ir tiekimo rinkai reikalavimus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.2.3. nustato augalų rūšių, kurioms atliekami ūkinio vertingumo tyrimai, sąrašą, augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo rezultatų ir jų tinkamumo Lietuvos sąlygoms vertinimo procedūras bei augalų veislių įrašymo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą pagrindus;

  5.2.4. teikia siūlymus dėl augalų genetinių išteklių valstybinio augalų nacionalinių genetinių išteklių naudojimo ir saugojimo reguliavimo;

  5.2.5. teikia siūlymus dėl Tarptautinės sutarties dėl maisto ir žemės ūkio paskirties augalų genetinių išteklių gyvendinimo;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.3.1. pagal kompetencija rengia tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.3.2. dalyvauja vykdant žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo prognozę ir stebėseną;

  5.3.3. nustato licencijų išdavimo pagrindus ir procedūras fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų platinimu;

  5.3.4. nustato žmonių, gyvūnų, vandenų apsaugos priemones nuo augalų apsaugos produktų naudojimo;

  5.3.5. nustato fitosanitarinio tikrinimo ir fitosanitarijos priemonių naudojimo augalams reikalavimus;

  5.3.6. nustato nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo tvarką;

  5.3.7. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo programoms įgyvendinti, kontroliuoja ir analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą;

  5.4. įgyvendindamas 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.4.1. rengia ekologinio žemės ūkio plėtotės programas;

  5.4.2. plėtoja ir tobulina ekologinio žemės ūkio ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo ir kontrolės sistemą;

  5.4.3. organizuoja valstybinę kontrolę ekologinės gamybos srityje pagal ES teisės aktų nuostatas;

  5.4.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl kooperacijos plėtros, valstybės lėšų skyrimo programoms įgyvendinti, kontroliuoja ir analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą;

  5.5. įgyvendindamas 4.5 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.5.1. rengia agrarinės aplinkosaugos priemonių žemės ūkyje diegimo, biologinės įvairovės išsaugojimo, maisto pramonės įmonėse susidarančių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo, vandenų apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl žemės ūkio taršos, plėtotės programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.5.2. rengia žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimus, atitinkančius ES teisės aktus, ir koordinuoja jų įgyvendinimą ir administravimą, teikia tobulinimo pasiūlymus;

  5.5.3. teikia siūlymus dėl taršos mažinimo iš gyvulininkystės gamybinių objektų reglamentavimo ir dėl emisijų, susidarančių žemės ūkio gamybos metu, optimizavimo bei dėl šiltnamio dujų efekto, oro taršos mažinimo iš žemės ūkio sektoriaus;

  5.5.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos ir dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos;

  5.5.5. teikia siūlymus rengiant teisės aktus, susijusius su žemės ūkio veiklos apribojimais, biologiškai skaidžių atliekų tvarkymu ir biologinės įvairovės išsaugojimu saugomose teritorijose, ir dalyvauja juos įgyvendinant;

  5.5.6. organizuoja dirvožemio agrocheminių savybių stebėseną ir koordinuoja jos įgyvendinimą, nustato priešerozines dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemones bei teikia informaciją apie dirvožemio kokybę;

  5.5.7. nustato dirvožemio kokybės vertinimo kriterijus;

  5.5.8. rengia ir tvirtina tiekiamų rinkai trąšų ir tręšiamųjų produktų reglamentavimo tvarką, koordinuoja jos įgyvendinimą;

  5.5.9. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo atskirų sričių programoms įgyvendinti, kontroliuoja ir analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą;

  5.6. įgyvendindamas 4.6 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.6.1. nuolat analizuoja ES teisės aktų pasikeitimus skyriaus koordinuojamose srityse, organizuoja jų diegimą ir vykdymą, rengia ir reguliariai teikia pagal ES teisės aktuose nustatytas nuostatas informaciją Europos Komisijai ir kitoms ES valstybėms narėms;

  5.6.2. derina su ES teisės aktų reikalavimais žemės ūkio augalininkystės produkcijos kokybės vertinimo tvarką;

  5.6.3. pagal kompetenciją atstovauja šalies interesams tarptautinių organizacijų, ES Tarybos, Komisijos komitetų bei darbo grupių veikloje, rengia, derina, teikia ir pristato Lietuvos pozicijas;

  5.6.4. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių bei tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis, atstovauja Lietuvai jų organizuojamuose renginiuose;

  5.6.5. pagal kompetenciją analizuoja tarptautinių organizacijų teisės aktus ir kitus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus, pasiūlymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

  5.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

  5.8. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  5.9. pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių, ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  5.10. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  5.11. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir koordinuojant tarptautinių projektų vykdymą, skatina žinių skleidimą;

  5.12. pagal kompetenciją atstovauja valstybei akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse. Teikia pasiūlymus dėl ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių valstybės įmonių reorganizavimo ar likvidavimo įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.13. koordinuoja kontrolės institucijų (įstaigų) veiklą ir joms pavestų kontrolės užduočių veiklą;

  5.14. rengia pasiūlymus dėl skyriaus koordinuojamų sričių mokslo tiriamųjų darbų, finansuojamų iš ministerijai skiriamų lėšų, poreikio ir vykdymo ir koordinuoja šių darbų vykdymą;

  5.15. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, nagrinėja ir svarsto ministerijos reguliavimo srities įmonių veiklos klausimus, jų siūlymus ir prašymus;

  5.16. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

  5.17. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestas užduotis, turi teisę:

  6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos struktūrinius padalinius, kitas valstybės institucijas, įmones, organizacijas bei žinybas reikiamai informacijai ir pasiūlymams gauti, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis, siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl kompleksinių tarpšakinių bei tarpžinybinių projektų vykdymo, atitinkamoms organizacijoms bei žinyboms pritarus sudaryti darbo grupes bei komisijas, jas oficialiai įforminant nustatyta tvarka;

  6.3. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  6.4. ministerijos vadovybei atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

  6.5. suderinus su ministerijos vadovybe pagal kompetenciją organizuoti pasitarimus, seminarus ir kitus renginius;

  6.6. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

  6.7. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

  7. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia žemės ūkio ministras arba jo pavedimu – ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus viceministrui.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  9.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  9.6. inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministerijos įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus uždavinius;

  9.7. ministerijos vadovybei įgaliojus atstovauja skyriaus interesams bendradarbiaujant su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  9.8. ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų, ministerijos vadovybės pavedimų, kitų dokumentų ir raštų projektus.

  10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Kryžanauskaitė
  Skyriaus vedėja
  207
  Nijolė Jurkauskienė
  205
  Aivaras Proscevičius
  Vyriausiasis specialistas
  225
  Rimutė Medeišytė
  224
  Jūratė Grigaliūnaitė
  204
  Natalija Solovjova
  227
  Paulius Mesonis
  Vyriausiasis specialistas
  227
  Vytautas Matulaitis
  204
  Juozas Akstinas
  Ramūnas Paulėnas
  3

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. dalyvauti įgyvendinant žemės ūkio civilinės saugos, ekstremaliųjų situacijų, mobilizacines priemones;

  KEISTA:

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  4.2 sudaryti ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), saugias ir ergonomiškas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis darbo priemonėmis, atsargomis ir materialinėmis vertybėmis;

  4.3. užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir civilinę saugą, įgyvendinimą;

  4.4. užtikrinti tinkamą ministerijos kompiuterių, spausdintuvų, išmaniųjų ir laidinių telefonų, telefonų stotelės, kompiuterių tinklo, tarnybinių stočių ir kitos techninės ir programinės įrangos veikimą; plėtoti ministerijos vidaus administravimo informacines sistemas, užtikrinti sistemų veiklos tęstinumą.

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.1.1. užtikrina pagrindinės buveinės panaudojimo ir saugumo bei atsarginės buveinės saugumo ir ryšio priemonių parengimo organizavimą arba veiklos užtikrinimą;

  KEISTA:

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.1.2. vykdo valstybės rezervo dėl būtiniausių maisto produktų sutarčių su ūkio subjektais sudarymą ir priežiūrą;

  KEISTA:

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.1.3. NETEKO GALIOS:

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.1.4. NETEKO GALIOS:

  2020 05 11 įsakymu Nr. 3D-361 (nuo 2020 05 11)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.2.1. išduoda darbuotojams darbo priemones, atsargas ir materialines vertybes, inicijuoją jų viešąjį pirkimą;

  5.2.2. tvarko ministerijos ūkinėje veikloje panaudotų atsargų nurašymo dokumentus;

  5.2.3. organizuoja ministerijos materialiojo turto tinkamą apskaitą ir saugojimą;

  5.2.4. dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti ministerijos turto nurašymo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;

  5.2.5. rūpinasi ministerijos tarnybinių automobilių eksploatacija, remontu, techninėmis apžiūromis teisės aktų nustatyta tvarka, inicijuoja viešąjį pirkimą;

  5.2.6. administruoja panaudos sutartį su VĮ Turto banku, organizuojant ministerijos patalpų ir jose esančių inžinerinių sistemų, teritorijos priežiūrą ir remontą;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.3.1. atsako už civilinę, gaisrinę saugą ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ministerijoje;

  5.3.2. užtikrina, kad ministerijoje įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų, kad laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema ir aparatūra, kontroliuoja jų techninę būklę;

  5.3.3. kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, ir teikia su tuo susijusius siūlymus;

  5.3.4. užtikrina darbuotojų informavimą, jų saugumą ekstremaliųjų situacijų atvejais, organizuoja darbuotojų evakuaciją galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, pirmosios pagalbos suteikimą, organizuoja gaisrinės saugos pratybas;

  5.3.5. organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą ir jas įgyvendina;

  5.4. įgyvendindamas 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  5.4.1. prižiūri ministerijos informacines sistemas ir duomenų bazes, užtikrina tinkamą jų darbą, teikia pasiūlymus dėl naudojamų informacinių sistemų ir duomenų bazių sąsajos tobulinimo, planuoja informacinių sistemų pokyčius, nustato informacinių sistemų programinės ir sisteminės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia šios įrangos technines specifikacijas, užtikrina ministerijos informacinėse sistemose ir duomenų bazėse tvarkomos elektroninės informacijos saugą, administruoja naudotojų prieigos prie sistemų teises ir paskyras;

  5.4.2. užtikrina tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, jose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, vykdo tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų duomenų rezervinį kopijavimą ir atkūrimą iš kopijų, diegia techninę ir programinę įrangą ir ją prižiūri, teikia pasiūlymus dėl tarnybinių stočių sistemų sąsajos tobulinimo, rengia tarnybinių stočių technines specifikacijas;

  5.4.3. užtikrina kompiuterių tinklo duomenų saugą, kompiuterių tinklo techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, atlieka kompiuterių tinklo įrangos techninės ir sisteminės programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus, administruoja ministerijos elektroninio pašto sistemą, kompiuterių antivirusinę apsaugą, atlieka virusų diagnostiką ir šalina virusų darbo padarinius, vykdo nepageidautinų elektroninių laiškų ir interneto turinio filtrų, duomenų srautų ir įsilaužimų prevenciją, teikia pasiūlymus dėl kompiuterių tinklo sąsajos tobulinimo, rengia kompiuterių tinklo įrangos technines specifikacijas;

  5.4.4. užtikrina darbo vietų kompiuterių ir spausdintuvų darbą, kompiuteriuose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, diegia techninę ir programinę įrangą ir ją prižiūri, nustato darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų, kitos kompiuterių techninės ir programinės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų ir kitos įrangos technines specifikacijas, teikia pasiūlymus dėl racionalaus kompiuterių įrangos naudojimo;

  5.4.5. atlieka išmaniųjų telefonų, laidinių telefonų, telefonų stotelės ir kitos įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus, teikia pasiūlymus dėl šios įrangos tobulinimo, racionalaus naudojimo, rengia šios įrangos technines specifikacijas, teikia pasiūlymus dėl naujų informacinių technologijų srities technologijų ir metodų diegimo;

  5.4.6. atsako už informacinių sistemų, duomenų bazių, tarnybinių stočių, darbo vietų kompiuterių, išmaniųjų telefonų, spausdintuvų ir kitos įrangos diegimą;

  5.4.7. teikia informaciją, konsultuoja darbuotojus darbo su kompiuteriais ir naudojimosi spausdintuvais, telefonais ir kita technine įranga klausimais;

  5.5. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje, posėdžiuose, pasitarimuose, pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja posėdžius ir pasitarimus;

  5.6. pagal kompetenciją vykdo finansų kontrolę:

  5.6.1. lėšų skyrimo valstybės turtui investuoti išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas;

  5.6.2. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

  5.7. pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus;

  5.8. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis, siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  6.3. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus personalo skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  9.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Goda Vainienė
  Skyriaus vedėja
  270
  Robertas Pikšrys
  Vyriausiasis specialistas
  304 (Kaunas)
  Justė Motėjūnienė
  Vyriausioji specialistė
  307 (Kaunas)

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  KEISTA:

  2020 04 14 įsakymu Nr. 3D-285 (nuo 2020 08 03)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  BENDRADARBIAVIMO SU SAVIVALDYBĖMIS IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui pagal jo veiklos ir administravimo sritis.

  3. Skyriaus kompetencija apima klausimus, susijusius su bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, savivaldybėmis, valstybinėmis (perduotomis savivaldybėms) žemės ūkio funkcijomis, nacionalinėmis paramos priemonėmis, kooperacija, verslumo skatinimu bei kitus skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  5.1. plėtoti bendradarbiavimą su Žemės ūkio ministerijos socialiniais, ekonominiais partneriais, siekiant skatinti veiksmingą partnerių įsitraukimą į politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;

  5.2. plėtoti bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir atlikti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti įgyvendinimo priežiūrą;

  5.3. organizuoti ir koordinuoti nacionalinių paramos priemonių ir programų įgyvendinimą socialiniams partneriams ir savivaldybėms;

  5.4. plėtoti kooperaciją žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

  6. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  6.1. įgyvendindamas 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  6.1.1. Teikia vadovybei siūlymus dėl priemonių taikymo, skatinant ir organizuojant veiksmingą socialinių partnerių įsitraukimą į politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;

  6.1.2. Organizuoja bendradarbiavimo sutarčių, ketinimo protokolų, memorandumų su socialiniais, ekonominiais partneriais pasirašymo procesą ir užtikrina sutartinių nuostatų įgyvendinimą, vykdo stebėseną ir kontrolę;

  6.1.3. Atlieka apklausas ir vertinimus dėl socialinės partnerystės principų įgyvendinimo, socialinės partnerystės proceso vykdymo, socialinių, ekonominių partnerių pozicijų atskirais veiklos klausimais formavimo;

  6.1.4. Teikia vadovybei apibendrintą ir susistemintą informaciją apie socialinių partnerių poziciją žemės, maisto ir žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros, mokslo, inovacijų ir kitais klausimais;

  6.1.5. Organizuoja susitikimus su žemės ūkio socialiniais ekonominiais partneriais, žemės ūkio mokslo, mokymo ir kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, o ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauja ministerijai jos kompetencijos klausimais.

  6.2. įgyvendindamas 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  6.2.1. Organizuoja Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių bendradarbiavimą su ministerijos veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  6.2.2. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su valstybinių (perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų finansavimu (lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti, apskaičiavimo metodikos bei Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo Žemės ūkio ministerijai tvarkos aprašo rengimas ir tobulinimas);

  6.2.3. Renka ir apibendrina informaciją apie atliktus darbus vykdant valstybines (perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas, kurios finansuojamos pagal Lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti, apskaičiavimo metodiką.

  6.3. įgyvendindamas 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją:

  6.3.1. Rengia teisės aktus ir koordinuoja nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms ir savivaldybėms priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl šių priemonių finansavimo;

  6.3.2. Rengia teisės aktus ir koordinuoja nacionalines programas ir priemones, skirtas socialinių partnerių veiklos skatinimui;

  6.3.3. Rengia teisės aktus ir koordinuoja žemdirbių asociacijų narystės ir atstovavimo ES ir kitose tarptautinėse organizacijose finansavimo priemonę (organizuoja paraiškų rinkimą, vertinimą ir paramos skyrimą).

  6.4. įgyvendindamas 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  6.4.1. Organizuoja ūkio subjektų bendradarbiavimo naudos mokymų, konsultavimo, informavimo programas, pagrįstas kooperatyvų veiklos praktika, pritaikant inovatyvius mokymo būdus;

  6.4.2. Rengia teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl kooperatyvų veiklos ir priežiūros organizavimo, valstybės lėšų skyrimo programoms įgyvendinti, kontroliuoja ir analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą;

  6.4.3. Rengia teisės aktus, nacionalinės paramos programas gamintojų grupių ir organizacijų kūrimosi ir veiklos klausimais;

  6.4.4. Rengia teisės aktus, nacionalinės paramos programas žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo, teikiant produkciją į rinką, klausimais;

  6.4.5. Rengia teisės aktus, nacionalinės paramos programas žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo veiklos verslo srityje klausimais;

  6.4.6. Stebi ir analizuoja šalies kooperatyvų situaciją ir rengia apžvalgas bendradarbiaujant su kitomis institucijomis;

  6.47. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sprendimus, susijusius su kooperacijos plėtra ir kooperatyvų veikla; palaiko ryšius su kooperatiniam judėjimui atstovaujančiomis organizacijomis, kooperatyvais, jų sąjungomis, kitomis su kooperacijos plėtra susijusiomis institucijomis;

  6.4.8. Pagal kompetenciją analizuoja Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Kooperatinių bendrovių (tiek, kiek susijusios su žemės ūkio veiklos subjektu) įstatymo ir Ūkininko ūkio įstatymo nuostatų taikymo praktiką, konsultuoja ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl jų tobulinimo;

  6.4.9. Koordinuoja su žemės ūkio kooperacija žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės sektoriuje susijusių institucijų veiklą.

  6.5. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų.

  6.6. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų.

  6.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus.

  6.8. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.

  6.9. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais.

  6.10. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

  6.11. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis, siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  7.3. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  8. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus personalui, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus personalo skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

  10.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą;

  10.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  10.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Buhalterinės apskaitos skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gileta Buitkienė
  Skyriaus vedėja
  206
  Živilė Švedienė
  203
  Erika Drazdauskienė
  202
  Veslava Šturo
  209
  202
  Daiva Vaškelytė-Gadliauskienė
  203

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  3. Skyrius savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, o buhalterinės apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos klausimais – Finansų ministerijos metodiniais nurodymais ir tvarkos aprašais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. formuoti ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų buhalterinės apskaitos politiką;

  4.2. planuoti lėšų poreikį ministerijos vykdomoms priemonėms „Žemės ūkio ministerijos funkcijų valdymas“ ir „Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas“, „Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės politikos susitikimuose“, vykdyti išankstinę šių priemonių finansų kontrolę;

  4.3. dalyvauti administruojant Kaimo plėtros programos techninės pagalbos ir Žuvininkystės veiksmų programos techninės paramos, Žuvininkystės duomenų rinkimo programos (toliau – Programa) ir kitos pagal vykdomus projektus (toliau – Projektai) gautinos ES finansinės paramos lėšas;

  4.4. užtikrinti racionalų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą vykdant ministerijos programų priemonėms skirtų valstybės biudžeto lėšų einamąją ir paskesniąją kontrolę;

  4.5. vykdyti grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimą, teikti Finansų ministerijai pavaldžių įstaigų ir ministerijos informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, dėl apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų į valstybės biudžetą;

  4.6. užtikrinti buhalterinių pažymų, veiklos ir kitų ataskaitų pateikimą laiku Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras), kitoms suinteresuotoms institucijoms ir ministerijos struktūriniams padaliniams, užtikrinti ministerijos vadovybei pasirašyti pateiktų Centro parengtų ataskaitų ir kitų dokumentų, kurie numatyti ministerijos ir Centro sutartyje, korektiškumą ir teisėtumą;

  4.7. koordinuoti iniciatyvas dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo ministerijoje ir jos valdymo srities biudžetinėse įstaigose.

  KEISTA:

  2019 01 07 įsakymu Nr. 3D-7 (nuo 2019 01 07)

  (Paskelbta institucijos, 2019)

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.1.1. kartu su Centru rengia ministerijos apskaitos politiką;

  5.1.2. skyriaus kompetencijos klausimais rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.2.1. planuoja lėšų poreikį ministerijos vykdomoms priemonėms „Žemės ūkio ministerijos funkcijų valdymas“ ir „Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas“, „Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės politikos susitikimuose“ pagal visus finansavimo šaltinius, sudaro šių priemonių biudžeto sąmatas, tikslina jas pagal poreikį, prognozuoja lėšas mokėjimams įgyvendinant šias priemones;

  5.2.2. planuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį išlaidoms pagal detalius ekonominius išlaidų klasifikacijos kodus, diplomatinių atstovybių išlaikymui pagal atstovybių šalis ir paskirtus ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), bei jų šeimos narių skaičių;

  5.2.3. apskaičiuoja ir nustatyta tvarka teikia Centrui informaciją apie lėšų poreikį specialiesiems atašė, specialiųjų atašė pavaduotojams ir jų šeimos nariams su darbu užsienyje susijusioms išlaidoms kompensuoti;

  5.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo 4.2 nurodytų programų priemonių išankstinę finansų kontrolę;

  5.2.5. registruoja ir saugo ministerijos sudaromas sutartis, vykdo jų finansų kontrolę;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.3.1. siekiant užtikrinti tinkamą Programų ir Projektų administravimą, kontroliuoja pirkimo dokumentuose nurodytas išlaidų sumas, kad neviršytų ministerijos Programų ir Projektų vykdymui gauto avanso pagal atitinkamus išlaidų straipsnius, kaip nurodyta sąmatoje;

  5.3.2. administruoja gautas finansavimo sumas, nepanaudoto avanso lėšas, grąžintinas finansavimo sumas, rengia finansavimo sumų ataskaitas, jas derina su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

  5.3.3. pagal kompetenciją tikrina atsakingų specialistų parengtus Programų mokėjimo prašymus patirtoms išlaidoms pagal Programų veiklos sritis kompensuoti;

  5.4. įgyvendindamas 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.4.1. vykdo nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams teisės aktais pavestoms funkcijoms finansuoti, valstybės pagalbos ir kitos paramos priemonėms finansuoti bei paslaugoms pirkti skirtų valstybės biudžeto lėšų einamąją ir paskesniąją kontrolę;

  5.4.2. priima, tikrina ir nustatyta tvarka teikia Centrui pagal koordinavimo sritį priskirtų ministerijos programų priemonių išlaidų pagrindimo dokumentus (ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis, aktus, komandiruočių metu patirtų išlaidų ir kitų faktinių išlaidų pagrindimo dokumentus), užtikrina teikiamų dokumentų teisėtumą ir tinkamumą;

  5.5. įgyvendindamas 4.5 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.5.1. užtikrina informacijos apie Europos žemės ūkio ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus ir žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės Lietuvos grąžintinų ir grąžintų lėšų kaupimą, priima ir tikrina Turto banko perimtų išieškoti ir išieškotų gražintinų lėšų ataskaitas, rengia ataskaitas ir jas teikia Finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

  5.5.2. užtikrina informacijos apie gautas ir gautinas sumas už išduotas lengvatines paskolas (Lietuvos Respublikos paramos žemės ūkiui fondo, Ūkininkų rėmimo fondo ir Paramos žemės ūkiui fondo (lėšos už parduotus grūdus, gautus iš JAV) lėšos ir gautos palūkanos) kaupimą bei pateikimą Centrui;

  5.5.3. teikia Finansų ministerijai pavaldžių įstaigų ir ministerijos informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, dėl apskaičiuotų administruojamų pajamų į valstybės biudžetą;

  5.6. įgyvendindamas 4.6 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.6.1. rengia buhalterines pažymas, veiklos ir kitas ataskaitas bei teikia jas laiku Centrui bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, ministerijos struktūriniams padaliniams;

  5.6.2. tikrina ministerijos vadovybei pasirašyti pateiktas Centro parengtas ataskaitas ir kitus dokumentus, kurie numatyti ministerijos ir Centro sutartyje, užtikrina jų korektiškumą ir teisėtumą;

  5.7. įgyvendindamas 4.7 papunktyje nurodytą uždavinį renka, apibendrina ir teikia Finansų ministerijai informaciją apie ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansų kontrolės būklę;

  KEISTA:

  2019 01 07 įsakymu Nr. 3D-7 (nuo 2019 01 07)

  (Paskelbta institucijos, 2019)

  5.8.

  KEISTA (papunkčio numeris):

  2019 01 07 įsakymu Nr. 3D-7 (nuo 2019 01 07)

  (Paskelbta institucijos, 2019)

  siekdamas užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, be pirmiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

  5.8.1. vykdo specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams, bei valstybės rinkliavų administravimą;

  5.8.2. pagal kompetenciją dalyvauja diegiant informacines sistemas;

  5.8.3. tvarko ir išrašo patalpų ploto nuomos sąskaitas bei sąskaitas už komunalines išlaidas ir patarnavimus, pateikia jas ministerijos patalpas nuomojančioms įstaigoms;

  5.8.4. kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje surenka duomenis iš atsakingo už įmonių turto valdymą darbuotojo apie ministerijos patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičių, jų nominalią vertę, pokytį, priskaičiuotus ir sumokėtus dividendus ir teikia duomenis Centrui;

  5.8.5. kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje surenka duomenis (laikotarpio finansines ataskaitas) iš kontroliuojančių, asocijuotų ir kitų subjektų (VĮ, VšĮ, AB, UAB) ir įvertina investicijas taikydamas nuosavybės metodą ir teikia duomenis Centrui;

  5.8.6. dalyvauja atliekant inventorizaciją ministerijos ir jos valdymo srities įstaigose;

  5.8.7. teikia paaiškinimus ir informaciją apskaitos klausimais ministerijos darbuotojams, taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams;

  5.8.8. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų, komitetų, darbo grupių ir projektinėje veiklose.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. gauti iš ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų finansines ataskaitas bei kitus dokumentus;

  6.2. teikti ministerijai pavaldžioms įstaigoms rašytinius arba žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinių ataskaitų rengimo, lėšų gavimo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.3. gauti iš ministerijos struktūrinių padalinių sąmatų, sutarčių, susitarimų, protokolų ir kt. dokumentų kopijas, prekių, paslaugų pirkimo, atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir kitus reikalingus dokumentus užduotims ir pavedimams vykdyti;

  6.4. nepriimti vykdymui ir nevizuoti pateiktų pasirašyti dokumentų, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  6.5. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis darbuotojams.

  7. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu – ministerijos kancleris.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

  KEISTA:

  2019 01 07 įsakymu Nr. 3D-7 (nuo 2019 01 07)

  (Paskelbta institucijos, 2019)

  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  9.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  11. Vykdydamas uždavinius ir funkcijas, skyrius pagal kompetenciją klausimus sprendžia savarankiškai arba bendradarbiaudamas su suinteresuotais kitų ministerijos padalinių darbuotojais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Dokumentų valdymo skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Skirmantė Karnočienė
  Skyriaus vedėja
  291
  Daiva Grybkauskienė
  Patarėja
  290
  Violeta Leščinskienė
  Vyriausioji specialistė
  325
  Violeta Stulpinienė
  214
  Vilija Gaigalienė
  172
  Daiva Svaravičienė
  285
  Dalia Lapinskienė
  Vyriausioji specialistė
  325
  Marytė Vitonienė
  172
  Eglė Šmitaitė
  277
  Austė Būtėnienė
  383
  Vijolė Bureikienė
  288
  Nijolė Nevienė
  292
  Giedrė Gricienė
  292
  Edita Beinartienė
  378
  Jurga Falkauskienė
  Vyriausioji specialistė
  282

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Dokumentų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. organizuoti ministerijos dokumentų valdymą, užtikrinant dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą bei metodiškai vadovauti ir kontroliuoti dokumentų valdymo būklę ministerijos reguliavimo srities įmonėse, įstaigose, organizacijose (jei jos nėra įrašytos į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašą);

  4.2. kontroliuoti, kad Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų bei ministerijos vadovybės pavedimai būtų vykdomi laiku;

  4.3. užtikrinti ministerijoje rengiamų dokumentų atitiktį bendrinės lietuvių kalbos normoms, tinkamą dokumentų įforminimą pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

  4.4. organizuoti ir užtikrinti ministerijos įslaptintos informacijos administravimą bei apsaugą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įslaptintos informacijos administravimą, saugojimą ir naudojimą;

  4.5. organizuoti ir koordinuoti asmenų aptarnavimą taikant vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą telefonu, asmenų prašymų, skundų ir pranešimų ir elektroninių paklausimų tvarkymą.

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.1.1. peržiūri gaunamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) ir ją pateikia vadovybei bei struktūrinių padalinių vadovams pagal ministerijos darbo reglamente nustatytą tvarką;

  5.1.2. sutvarko siunčiamą korespondenciją: registruoja DVS ministerijoje parengtus dokumentus ir paštu, e-pristatymo, elektroninio pašto bei kitomis ryšio priemonėmis išsiunčia juos adresatams;

  5.1.3. atlieka ministerijos elektroninių dokumentų valdymo (elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo) priežiūrą ir kontrolę;

  5.1.4. rengia ministerijos Dokumentacijos planą, naikinti atrinktų bylų aktus ir kitus bylų apskaitos dokumentus;

  5.1.5. atlieka ministerijos valdymo sričiai priklausančių įstaigų, kurios neperduoda dokumentų valstybės archyvams, dokumentų valdymo priežiūrą, konsultuoja dokumentų valdymo klausimais;

  5.1.6. tvarko ministerijos trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų bylas;

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.2.1. teikia ministerijos vadovybei pusmečio ir metų ataskaitas apie Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų, įstaigų bei organizacijų pavedimų vykdymą, kontroliuojamų raštų eigą ir ministerijos gaunamų ir rengiamų dokumentų judėjimą per atitinkamą laikotarpį;

  5.2.2. informuoja ministerijos vadovybę apie dokumentų valdymo būklę ministerijoje, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.3.1. redaguoja ministerijos darbuotojų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų rengimą ir įforminimą pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus;

  5.3.2. kontroliuoja, kad ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų bei įmonių rengiamuose teisės aktuose vartojami terminai ir jų apibrėžtys būtų aprobuoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir paskelbti Lietuvos Respublikos terminų banke;

  5.3.3. verčia ministerijoje parengtus bei siunčiamus į užsienio valstybes dokumentus iš valstybinės kalbos į kelias užsienio kalbas bei iš užsienio valstybių gaunamus dokumentus verčia iš užsienio kalbų į valstybinę kalbą;

  5.4. įgyvendindamas 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.4.1. organizuoja įslaptintos informacijos ministerijoje apskaitą;

  5.4.2. kontroliuoja įslaptintos informacijos apyvartą ir tvarko registrus;

  5.4.3. taiko teisės aktų numatytas priemones bei procedūras dėl įslaptintos informacijos apsaugos;

  5.4.4. rengia teisės aktų projektus įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos klausimais;

  5.5. įgyvendindamas 4.5 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.5.1. organizuoja ministerijai adresuotų ir persiųstų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą, registruoja juos DVS bei organizuoja ir kontroliuoja jų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.5.2. organizuoja informacijos teikimą (žodžiu, elektroniniu būdu, telefonu) besikreipiantiems asmenims į ministeriją;

  5.5.3. atsižvelgiant į paklausimo turinį, paskirsto ministerijos interneto svetainėje elektroniniu būdu gaunamus paklausimus ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovams, ministerijos reguliavimo srities įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, organizuoja atsakymų į paklausimus išsiuntimą ir kontroliuoja, kad į paklausimus būtų laiku atsakyta;

  5.5.4. raštu informuoja asmenis apie ministerijoje gautus jų skundus, o asmenims pageidaujant – ir apie gautus prašymus;

  5.5.5. siunčia asmenų prašymus ir skundus nagrinėti ministerijos valdymo srities įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitoms institucijoms pagal kompetenciją ir juos informuoja;

  5.5.6. rengia asmenų prašymų ir skundų išsiuntimą, formuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų (originalų) bei atsakymų į prašymus ir skundus bylas (vizuotų egzempliorių, o persiunčiamų nagrinėti prašymų ir skundų kopijas);

  5.5.7. teikia ministerijos vadovybei pusmečio ir metų ataskaitas apie asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo rezultatus bei suteiktą informaciją, kas savaitę – informaciją ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams apie asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo eigą;

  5.6. rengia teisės aktų projektus dokumentų valdymo ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;

  5.7. atlieka ministerijos archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo ir administravimo, ministerijai teikiamų pašto paslaugų einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę;

  5.8. organizuoja žemės ūkio ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų veiklą;

  5.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų, pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.10. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  5.11. pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  5.12. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.13. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

  5.14. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. kreiptis į ministerijos administracijos struktūrinius padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis, siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti:

  6.1.1. gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių informaciją apie Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, kitų institucijų bei ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą ir kontroliuoti jų vykdymo eigą;

  6.1.2. gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių dokumentacijų planų, dokumentų registrų sąrašų projektus bei kitą skyriaus darbui reikalingą informaciją;

  6.1.3. reikalauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovų, kad pavedimai būtų vykdomi nustatytais terminais;

  6.1.4. kreiptis į ministerijos administracijos struktūrinius padalinius ir pavaldžias institucijas, kad jų rengiamuose teisės aktuose vartojami terminai būtų pateikti tinkamai;

  6.1.5. kreiptis žodžiu, elektroniniu būdu, raštu į ministerijos ir kitų ministerijų administracijos struktūrinius padalinius, rajonų savivaldybes, rajonų žemės ūkio skyrius ir kitas institucijas, įstaigas bei organizacijas dėl papildomos informacijos, susijusios su asmenų prašymų ar skundų nagrinėjimu bei informacijos interesantams teikimu;

  6.2. nepriimti registruoti, išsiųsti netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų;

  6.3. teikti ministerijos vadovybei siūlymus dėl poveikio priemonių ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), be objektyvių priežasčių vėluojantiems vykdyti dokumentų užduotis;

  6.4. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

  6.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu – ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

  9.3 teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  9.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  11. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Europos Sąjungos reikalų skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Blažinskienė
  Skyriaus vedėja
  253
  Sigita Meškelevičiūtė
  Patarėja
  259
  Lilija Rudaitienė
  263
  Savelijus Julius Zimanas
  263
  Jurgita Pupiuvienė
  422
  Vitalija Fokienė
  241
  Asta Medžiuolienė
  241
  Ieva Vitkauskienė
  237

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Europos Sąjungos reikalų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos reikalų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, žemės ūkio ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalines žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės bei susijusias su šiais sektoriais politikas ir strategijas, koordinuoti jų rengimą bei įgyvendinimą;

  4.2. pagal kompetenciją rengti su ES Bendrąja žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP) ar susijusiomis politikomis susijusią medžiagą ir pozicijas, atstovauti jas ES institucijose ir jų darbo organuose, koordinuoti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų kompetencijai tenkančių bei ES institucijose ir jų darbo organuose pristatomų nacionalinių pozicijų ir susijusios medžiagos rengimą, užtikrinti pozicijų ir susijusios medžiagos kokybę;

  4.3. koordinuoti ir užtikrinti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą ES institucijų bei jų darbo organų veikloje (toliau – atstovavimas), metodiškai jam vadovauti bei užtikrinti per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (toliau – LINESIS) gaunamos susijusios ES dokumentacijos sklaidą;

  4.4. pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą komunikavimą su ES institucijomis, valstybėmis narėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais susijusiais subjektais, sekti ir analizuoti informaciją apie svarbiausius ES institucijose, valstybėse narėse, tarptautinėse organizacijose ir kitur vykstančius įvykius ir renginius.

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.1.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus), susijusius su BŽŪP ar kitų skyriaus kompetencijos srities politikų įgyvendinimu, teikia pastabas ir išvadas dėl tokių teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

  5.1.2. teikia pasiūlymus dėl BŽŪP ir kitų kuruojamų politikų bei sričių įgyvendinimo Lietuvoje ir šių politikų nuostatų supaprastinimo;

  5.1.3. pagal kompetenciją koordinuoja ES ir Baltijos regiono valstybių strateginių dokumentų tikslų įgyvendinimą ir Baltijos jūros valstybių ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.2.1. pagal kompetenciją formuoja ir rengia su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų ir susijusių sričių (miškininkystė, veterinarija, fitosanitarija, maisto sektorius, žuvininkystė, bioekonomika, klimato kaita ir kt.) įgyvendinimu susijusią nacionalinę poziciją, suderina ministerijos ir jai pavaldžių institucijų parengtas nacionalines pozicijas ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose svarstomais kompetencijai priskirtais klausimais;

  5.2.2. analizuoja ir sistemina su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų ir sričių įgyvendinimu susijusius dokumentus (teisės aktus, ES institucijų darbinius dokumentus, pažymas ir kt.), informaciją iš viešųjų informacijos šaltinių (straipsnius, apžvalgas, mokslinius tyrimus, studijas ir kt.), neformalią informaciją (techninius ekspertų susirašinėjimą, analizes, ataskaitas, įžvalgas ir kt.), informaciją apie ES valstybių narių pozicijas, pasiūlymus ir jų įgyvendinimo patirtį kompetencijai priskirtais klausimais, informaciją apie svarbius tarptautinius susitikimus, renginius;

  5.2.3. suderina ir pagal kompetenciją rengia medžiagą ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiams, tarpvalstybiniams susitikimams, kuriuose aptariami su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu susiję klausimai, prireikus juose dalyvauja ir atstovauja nacionalinę poziciją;

  5.2.4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ES reikalų koordinavimo komiteto, ŽŪŽ Tarybos, ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto darbo grupės, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių, susitikimų veikloje;

  5.2.5. rengia nacionalinių pozicijų ŽŪŽ Tarybos klausimais santraukas Lietuvos Respublikoje reziduojantiems ES valstybių narių atstovams ir prireikus pristato jas;

  5.2.6. konsultuoja ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus nacionalinių pozicijų ir medžiagų rengimo, kreipimųsi į ES institucijas ar valstybes nares rengimo ir kitais klausimais, susijusiais su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu;

  5.2.7. rengia ir ministerijos vadovybei teikia medžiagą dėl nacionalinių pozicijų ŽŪŽ Taryboje svarstomais klausimais pristatymo atitinkamuose Seimo ir Vyriausybės posėdžiuose, pagal kompetenciją dalyvauja šiuose posėdžiuose;

  5.2.8. pagal kompetenciją ir poreikį rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir subjektams informaciją ir medžiagą (pozicijas, kalbas, pristatymo medžiagą, pažymas, apžvalgas, ataskaitas, kitą informaciją), susijusią su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu susijusiais klausimais bei kitais aktualiais ES darbotvarkės klausimais;

  5.2.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančiomis institucijomis, Lietuvos nuolatine atstovybe ES, socialiniais partneriais, palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų, kitų ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.3.1. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie rengiamus ES teisės aktų projektus, svarbiausius ES institucijose vykstančius įvykius ir renginius;

  5.3.2. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ES nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvaujančiais socialiniais partneriais;

  5.3.3. sudaro, atnaujina ir koordinuoja atstovų sąrašus, teikia juos suinteresuotoms institucijoms;

  5.3.4. vykdo atstovavimo stebėseną, teikia atitinkamą informaciją Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigomis;

  5.3.5. rengia atstovavimo metodinę medžiagą, instrukcijas, taisykles;

  5.3.6. koordinuoja nacionalinių pozicijų ES institucijų ir jų darbo organuose svarstomiems klausimams rengimą ir pasirengimo ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiams eigą;

  5.3.7. organizuoja ir koordinuoja ministerijos ES reikalų koordinavimo komiteto, ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto darbo grupės, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių susitikimus, tarpvalstybinius susitikimus nacionalinėms ar valstybių pozicijoms suderinti ir pagal kompetenciją juose dalyvauja;

  5.3.8. registruoja, skirsto, klasifikuoja gaunamus ES dokumentus, kvietimus į ES institucijų ir jų darbo organų posėdžius, koordinuoja jų vykdymą, pildo ministerijos ES dokumentų bazę;

  5.3.9. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbą su LINESIS, kontroliuoja pastabų ES dokumentų vertimams teikimą per LINESIS, glaudžiai bendradarbiauja su ES institucijų vertėjais;

  5.3.10. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos deleguotųjų atašė ir specialiųjų atašė veiklą;

  5.3.11. pagal kompetenciją prisideda organizuojant ministerijos pareigūnų vizitus į ES institucijas bei ES valstybes nares, taip pat ES institucijų atstovų ir ES valstybių narių pareigūnų vizitus į Lietuvą;

  5.3.12. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų medžiagos rengimą ir pateikimą ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms;

  5.3.13. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus atstovavimo ir ES teisės aktų priėmimo procedūrų klausimais;

  5.3.14. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministro įsakymus ir kitus) atstovavimo ES institucijose veiklų koordinavimo srityje, teikia pastabas ir išvadas dėl skyriaus gaunamų teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

  5.4. įgyvendindamas 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.4.1. glaudžiai bendradarbiauja su atstovavimą koordinuojančia institucija (-omis), Lietuvos nuolatine atstovybe ES, pagal kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų ir ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais;

  5.4.2. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą oficialaus ministerijos susirašinėjimo su ES institucijomis, tarptautinėms organizacijomis, valstybėmis narėmis ir kitais susijusiais subjektais kokybę;

  5.4.3. pagal kompetenciją seka, analizuoja ir teikia informaciją apie svarbiausius ES institucijose, valstybėse narėse, tarptautinėse organizacijose ir kitur vykstančius politinius įvykius ir renginius;

  5.5. pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus atlikti einamąją ir paikesniąją finansų kontrolę administruojamoje srityje;

  5.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;

  5.7. pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  5.8. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  5.9. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.10. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

  6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

  6.2. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

  6.3. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

  6.4. viceministrui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

  6.5. skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

  6.6. nuolat gerinti profesines žinias stažuojantis ar dalyvaujant Lietuvos bei užsienio organizacijų ir mokymo institucijų profesinio tobulėjimo veiklose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

  6.7. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną mokamą ir nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis.

  7. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

  10.3. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  10.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Infrastruktūros ir biokuro panaudojimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Vilimas
  Patarėjas
  305 (Kaunas)
  Lina Kujalytė
  Vyriausioji specialistė
  313 (Kaunas)
  Lina Aniūnienė
  Vyriausioji specialistė
  315 (Kaunas)

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  KEISTA:

  2020 04 14 įsakymu Nr. 3D-285 (nuo 2020 08 03)

  (Paskelbta institucijos, 2020)

  INFRASTRUKTŪROS IR BIOKURO PANAUDOJIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Infrastruktūros ir biokuro panaudojimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) infrastruktūros ir biokuro panaudojimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui pagal jo veiklos sritį.

  3. Skyriaus kompetencija apima klausimus, susijusius su žemės ūkio inžinerine plėtra ir technine pažanga, biokuro ir biodujų gamybos plėtra, gazoliais, žemės ūkio paskirties statinių normatyvų rengimu, energetinio efektyvumo didinimu žemės ūkio srityje ir kitus skyriui priskirtus klausimus.

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  5.1. formuoti bendrą žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos politiką, derinti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės reikalavimų žemės ūkio technikos srityje įgyvendinimą, koordinuoti žemės ūkio technikos valstybės priežiūros, traktorių ir kitos technikos valdymo ir naudojimo klausimus;

  5.2. formuoti ir įgyvendinti ministerijos strategiją uždaviniams ir funkcijoms vykdyti biokuro ir biodujų gamybos plėtros, žemės ūkio paskirties statinių normatyvų rengimo bei statybos proceso reglamentavimo srityse;

  5.3. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką rengiant teisės aktus ir teikiant siūlymus dėl energetinio efektyvumo didinimo žemės ūkio srityje.

  6. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  6.1. įgyvendindamas 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  6.1.1. rengia žemės ūkio technikos naudojimo programas;

  6.1.2. teikia siūlymus dėl žemės ūkio technikos atitikties įvertinimo sistemos, palaiko ryšius su institucijomis ir įmonėmis dėl reikalingų mašinų kūrimo, gamybos, bandymo ir sertifikavimo;

  6.1.3. analizuoja šalies ir užsienio žemės ūkio technikos pažangos raidos tendencijas, dalyvauja rengiant ūkių modernizavimo programas;

  6.1.4. koordinuoja Traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro tvarkymo įstaigų veiklą, atlieka jų priežiūrą, koordinuoja šio registro tobulinimo ir plėtros klausimus;

  6.1.5. teikia metodinę pagalbą savivaldybėms ir koordinuoja jų veiklą žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros, žemės ūkio technikos registravimo bei kitais žemės ūkio inžinerijos klausimais;

  6.1.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka žemės ir miškų ūkio transporto priemonių atitikties įvertinimo ir tipo patvirtinimo procedūras, organizuoja techninių tarnybų paskyrimą;

  6.1.7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros kontrolę;

  6.1.8. koordinuoja teisinės bazės, susijusios su žemės ūkio technika, suderinamumo su ES teise klausimus.

  6.2. įgyvendindamas 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją:

  6.2.1. rengia biokuro ir biodujų gamybos plėtotės programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  6.2.2. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo programoms įgyvendinti, kontroliuoja ir analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą;

  6.2.3. rengia teisės aktų projektus bei teikia siūlymus, susijusius su žemės ūkio paskirties statinių normatyvų rengimo bei statybų proceso reglamentavimu, taip pat dėl statybų paslaugų žemės ūkiui teikimo ir šioje srityje iškylančių problemų sprendimo;

  6.2.4. rengia ir suderinusi su Aplinkos ministerija tvirtina kitos paskirties pastatų (fermų, ūkio, šiltnamių ir kitų), išskyrus patalpas, kurioms būtinas veterinarinio patvirtinimo numeris, normatyvinius dokumentus;

  6.2.5. rengia žemės ūkio produktų gamybai gazolių įsigijimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus bei koordinuoja jų įgyvendinimą.

  6.3. įgyvendindamas 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį pagal kompetenciją:

  6.3.1. teikia siūlymus rengiant teisės aktus, susijusius su energetinio efektyvumo didinimu ir dalyvauja juos įgyvendinant;

  6.3.2. pagal kompetenciją įgyvendina Energijos efektyvumo direktyvos reikalavimus;

  6.3.3. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja teisės aktus bei informaciją energetinio efektyvumo politikos klausimais;

  6.3.4. pagal kompetenciją rengia siūlymus bei teisės aktus energetinio efektyvumo klausimais;

  6.3.5. pagal kompetenciją koordinuoja žemės ūkio energetikos plėtros klausimus, dalyvauja kitose institucijose sprendžiant ir derinant ūkinius santykius tarp energijos tiekėjų ir jos vartotojų žemės ūkyje;

  6.3.6. koordinuoja ūkininkų sodybų ir kitų žemės ūkio įmonių elektrifikavimo klausimų sprendimus, padeda derinti ūkinius santykius tarp energijos tiekėjų ir vartotojų žemės ūkyje.

  6.4. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  6.5. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių parengtų teisės aktų projektų, teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų derinti Žemės ūkio ministerijai;

  6.6. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir ES paramos žemės ūkiui programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  6.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

  6.8. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  6.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  6.10. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  6.11. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.12. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

  6.13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis, siekiant gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  7.3. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  8. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus personalui, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus personalo skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

  10.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą;

  10.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  10.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

 • Finansų skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rūta Pupkaitė-Jurgutienė
  Skyriaus vedėja
  410
  Žemyna Kučinskienė
  415
  Jolita Jurkštienė
  411
  Vilma Romanovienė
  Vyriausioji specialistė
  413
  Evelina Blažiūnaitė
  415
  Rita Čepienė
  Vyriausiasis specialistas
  411

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 11 03

  (TAR, 2020, Nr. 2020-22307)

  FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Finansų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Finansų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  3. Skyrius savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. sudaryti valstybės biudžetą, reikalingą žemės ūkio ministro valdymo srities politikai formuoti;

  4.2. užtikrinti ES ir nacionalinių teisės aktų suderinamumą žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros

  bei žuvininkystės finansavimo srityje;

  4.3. užtikrinti racionalų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, vykdant vidaus kontrolę valstybės biudžeto projekto rengimo ir patvirtinto metinio valstybės biudžeto sudarymo srityse bei atliekant finansų kontrolę skyriui priskirtose srityse.

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.1.1. rengia valstybės biudžeto projektą ir užtikrina efektyvų lėšų paskirstymą formuojant žemės ūkio ministro valdymo srities politiką: renka ir analizuoja lėšų poreikį žemės ūkio ministro valdymo srities programoms ir priemonėms finansuoti; rengia medžiagą ir, suderinęs su Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupe, ją teikia Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komitetui svarstyti; rengia programų sąmatas ir skaičiavimus; suveda duomenis į VBAMS, FVAIS ir SIS sistemas; pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą ministerijos strateginiam veiklos planui parengti; pagal poreikį teikia informaciją apie lėšų poreikį FM ir suinteresuotoms kitoms institucijoms;

  5.1.2. sudaro patvirtintą metinį valstybės biudžetą, stebi ir analizuoja jo vykdymo eigą, prireikus rengia medžiagą ir, suderinęs su Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupe, ją teikia Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komitetui ir Žemės ūkio ministerijos programų priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai svarstyti dėl valstybės biudžeto tikslinimo, siekdamas užtikrinti efektyvų lėšų paskirstymą formuojant žemės ūkio ministro valdymo srities politiką; rengia teisės aktų projektus dėl asignavimų paskirstymo pagal programas, priemones ir veiklas; daro pakeitimus VBAMS, FVAIS ir SIS sistemose; teikia informaciją apie lėšų poreikį ir (ar) lėšų panaudojimą ministerijos padaliniams ir kitoms suinteresuotiems institucijoms;

  5.1.3. analizuoja teisės aktų projektus, reglamentuojančius valstybės biudžeto sudarymą, teikia pastabas ir siūlymus, rengia vidaus darbo tvarkos aprašus biudžeto sudarymo klausimais tam, kad būtų užtikrintas tinkamas šios srities darbų atlikimas;

  5.1.4. analizuoja lėšų poreikį valstybės kapitalo investicijoms, nagrinėja siūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą; vertina investicijų projektus ir rengia Valstybės investicijų programos projektą, atlieka patvirtintos Valstybės investicijų programos lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, stebi jos įgyvendinimo eigą ir ilgalaikį poveikį, prireikus vertina įstaigų prašymus ir teikia siūlymus dėl lėšų paskirstymo tikslinimo, renka informaciją apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą, ją tikrina, apibendrina ir rengia Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitas bei teikia suinteresuotoms institucijoms; rengia teisės aktų projektus dėl investicijų projektų atrankos ir vertinimo kriterijų nustatymo; rengia ar dalyvauja rengiant kitus teisės aktus ir dokumentus, susijusius su žemės ūkio ministro valdymo srities valstybės investicijomis;

  5.1.5. analizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su lėšų planavimu Nacionaliniame pažangos plane nustatytiems pažangos uždaviniams įgyvendinti, projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus;

  5.1.6. dalyvauja planuojant lėšų poreikį Nacionalinio pažangos plano, Ateities ekonomikos DNR plano, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės veiksmams, projektams ir (ar) priemonėms įgyvendinti; renka, apibendrina, analizuoja ir teikia informaciją apie skirtų lėšų panaudojimą ministerijos struktūriniams padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.2.1. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su įsipareigojimų, prisiimtų pagal ES finansinės paramos kaimo plėtrai ir žuvininkystei programų priemones, apmokėjimo po minėtų programų pabaigos sąlygomis ir tvarka, ministerijos vykdomų ir valdomų projektų išlaidų, pripažintų netinkamomis finansuoti, administravimo, padengimo ir apmokėjimo tvarka bei kitais žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimo klausimais, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su ministerijos programų priemonių įgyvendinimu ir administravimu; rengia ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemonių lėšų išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisykles, tikrina vadovaujantis šiomis taisyklėmis gaunamas išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų išlaidų deklaracijas ir suderinimo aktus bei informaciją apie iš Europos Komisijos gautas lėšas į minėtų fondų sąskaitas valstybės ižde, atlieka šių sąskaitų srautų analizę;

  5.2.2. sistemina informaciją apie Europos Komisijos pritaikytas sankcijas Lietuvai ir kitoms valstybėms narėms, prireikus kreipiasi į Europos Komisiją dėl Lietuvai pritaikytų sankcijų grąžinimo dalimis, rengia potvarkius dėl Europos Komisijos pritaikytų sankcijų Lietuvai padengimo;

  5.2.3. vadovaudamasis gauta informacija apie ES nefinansuotinas grąžintinas lėšas rengia potvarkius dėl šių lėšų padengimo;

  5.2.4. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su lengvatinių paskolų, suteiktų fiziniams ir juridiniams asmenims, nurašymu;

  5.2.5. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su teisės aktais kitiems subjektams pavestų funkcijų vykdymu ir finansavimu projektus;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.3.1. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su finansų kontrolės atlikimu ministerijoje;

  5.3.2. rengia ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarką, nustato ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti sudarytų sutarčių įvykdymo vertinimo ataskaitos formą bei tinkamų finansuoti išlaidų ir jų pagrindimo dokumentų aprašą, sudaro ir teikia tvirtinti ministerijos programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, vadovų ir atsakingų asmenų sąrašą;

  5.3.3. nagrinėja ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų prašymus dėl šioms įstaigoms patvirtintų biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms, tikrina, ar šių įstaigų prašoma leisti naudoti reprezentacinėms išlaidoms suma neviršija teisės aktų nustatyto dydžio, ir nustato lėšų reprezentacinėms išlaidoms dydį;

  5.3.4. atlieka vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityje;

  5.3.5. atlieka išankstinę finansų kontrolę prieš sudarant kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) finansavimo, akcijų pasirašymo sutartis, t. y. patikrina, ar biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims, ir jas vizuoja;

  5.3.6. pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę kitiems administracijos padaliniams inicijuojant viešuosius pirkimus ir sudarant prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutartis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-502 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų“;

  5.3.7. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, skyriui inicijavus viešuosius pirkimus ir sudarius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;

  5.3.8. tikrina valstybės rezervo materialinius išteklius saugančių įmonių teikiamus dokumentus dėl išlaidų apmokėjimo ir teikia juos apmokėti.

  6. Siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, be nuostatų 5 punkte išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

  6.1. pagal kompetenciją teikia paaiškinimus, rekomendacijas ir informaciją ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimo, biudžeto sudarymo, valstybės piniginių išteklių srautų prognozėms rengti skirtos informacijos teikimo, nacionalinės paramos ir valstybės rezervo tvarkymo klausimais;

  6.2. nagrinėja iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir paramos gavėjų gautus prašymus, pranešimus ir skundus ir pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant atsakymų projektus;

  6.3. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų, komitetų, darbo grupių ir projektinėse veiklose;

  6.4. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių veiklą;

  6.5. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti informaciją, būtiną skyriaus funkcijoms vykdyti;

  7.2. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis ministerijos darbuotojams;

  7.3. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka finansavimo reikalavimų;

  7.4. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones, organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  7.5. pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių darbuotojus, susitarus su jų vadovais, sudarant darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti.

  8. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras arba jo pavedimu – ministerijos kancleris.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

  10.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą;

  10.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  10.5. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  12. Vykdydamas uždavinius ir funkcijas, skyrius pagal kompetenciją klausimus sprendžia savarankiškai arba bendradarbiaudamas su suinteresuotais kitų ministerijos administracijos padalinių darbuotojais.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  _______________

 • Gyvulininkystės ir veislininkystės skyrius
  Adresas: Gedimino pr. 19
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Šileika
  Skyriaus vedėjas
  350
  Saulius Kunickis
  342
  Kristina Paliutienė
  351
  Gediminas Vagonis
  351
  Aleksandra Voicechovska
  352
  Lina Šimonienė
  352
  Neringa Valavičienė
  349
  351
  Arūnas Jurgaitis
  316
  Marius Tendzegolskis
  316

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192

  GYVULININKYSTĖS IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra ministerijos savarankiškas struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  4.1. pagal kompetenciją harmonizuoti ir įgyvendinti valstybės politi pagal Europos Sąjungos (toliau ES) reikalavimus gyvulininkystės ūkių plėtros, veislininkystės, ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo ir gyvūnų gerovės reikalavimų, ekonominių santykių valstybinio reguliavimo ir koordinavimo, technologinės pažangos ir racionalaus panaudojimo, kooperacijos plėtros srityse bei koordinuoti veislininkystės priiūros kontrolę;

  4.2. pagal kompetenciją koordinuoti Lietuvos Respublikos Seimo priimtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsaky ir kitų teisės aktų gyvulininkystės, ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų kompensavimo ir gyvūnų gerovės srities klausimais, genetinių išteklių saugojimo, veislininkystės ir jų plėtojimo strategijos klausimais, rengimą ir derinimą, įgyvendinimą, rengti pasiūlymus dėl šių teisės aktų ir kitų dokumentų tobulinimo;

  4.3. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ES žemės ūkio politikos priemones, perkeliant ES teisės aktuų nuostatas į nacionalinę teisę, koordinuojant priemones įgyvendinančių institucijų veiklą, bei atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai ES komitetuose ir darbo grupėse;

  4.4. pagal kompetenciją sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas restruktūrizuoti bei vykdyti gyvulininkystės ir veislininkystės veiklą, sudaryti palankias sąlygas šioms veikloms plėtoti;

  4.5. dalyvauti formuojant žemės ūkio produkcijos gamybos prioritetus gyvulininkystės srityje, racionalią investicijų į šias sritis politiką ir įgyvendinti žalia kokybės gerinimo, Lietuvoje gaminamų produktų konkurencingumo tarptautinėje rinkoje didinimo politiką;

  4.6. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinti mokslo, modernių technologijų politiką;

  4.7. siekiant užtikrinti, kad ministerijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus, pagal pavestas funkcijas dalyvauti vykdant finansų kontrolę veiklos srityje.

  5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.1.1. įgyvendina gyvulininkystės, veislininkystės plėtojimo strategijas;

  5.1.2. dalyvauja formuojant efektyvią gyvūnų gerovės politiką, kooperacijos plėtrą;

  5.1.3. koordinuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo tvarką, nustato reikalavimus galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjams, rengia galvijų pasų ir arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ir naudojimo tvarką;

  5.1.4. rengia ir dalyvauja rengiant gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo teisinį reglamentavimą;

  5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.2.1. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstaty ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, koordinuoja įgyvendinimą;

  5.2.2. rengia ir dalyvauja rengiant gyvulininkystės, ūkinių gyvūnų genetinių teklių saugojimo, veislininkystės plėtojimo programas, šviečiamąją gyvulininkystės programą vaikams ir jaunimui bei koordinuoja įgyvendinimą;

  5.2.3. koordinuoja ūkinių gyvūnų veislininkystės klausimus, rengia veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo tvarkos aprašus;

  5.2.4. koordinuoja veislininkystės priežiūros institucijos veiklą;

  5.2.5. dalyvauja rengiant užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų programas, rengia paramos už šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo teikimo ir dėl užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų patirtų nuostolių kompensavimo teisinį reglamentavimą;

  5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.3.1. rengia ir dalyvauja rengiant veislininkystės paslaugų teikimo reglamentavimą;

  5.4. įgyvendindamas 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.4.1. rengia programas ir pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

  5.4.2. rengia ir dalyvauja rengiant efektyvias valstybės ekonominio reguliavimo priemones gyvulininkystės srityje, t. y. susietosios paramos, kompensacinių išmokų, papildomų nacionalinių (pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos)mokų teisinį reglamentavimą;

  5.4.3. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo atski srič programoms ir priemonėms įgyvendinti, analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą;

  5.4.4. dalyvauja formuojant žemės ūkio vidaus rinkos apsaugos ir reguliavimo politiką, teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl prekybos skatinimo ir vidaus rinkos ekonominio reguliavimo, skatinant gyvulininkystės produkcijos konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose;

  5.5. įgyvendindamas 4.5 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.5.1. dalyvauja koordinuojant šalies gyvulininkystės sektoriaus atstovų atstovavimą užsienio parodose, mugėse, organizuojant Lietuvoje tarptautines ūkinių gyvūnų veislininkystės parodas;

  5.5.2. rengia ūkinių gyvūnų veislinės vertės didėjimą užtikrinančią/skatinančią sistemą;

  5.5.3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl tarpšakinių ar tarpžinybinių projektų vykdymo;

  5.6. įgyvendindamas 4.6 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.6.1. teikia metodinę pagalbą savivaldybėms bei žemės ūkio subjektams apie mokslo rekomendacijų ir vertingos užsienio šalių patirties pritaikyveislininkystės ir gyvulininkystės srityse, padeda užmegzti bei plėtoti naudingus ryšius su mūsų šalies ir užsienio šalių partneriais gyvulininkystės, jos intensyvinimo, veislininkystės plėtros ir kitose srityse;

  5.7. įgyvendindamas 4.7 papunktyje nurodytą uždavinį:

  5.7.1. pagal kompetenciją dalyvauja vertinant valstybės valdomų įmonių strateginius planavimo dokumentus;

  5.8. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

  5.9. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

  5.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

  5.11. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  5.12. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.13. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

  5.14. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių veiklą;

  5.15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestas uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos struktūrinius padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis, siekdamas gauti dokumentus ir informaciją, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.2. teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl kompleksinių tarpšakinių bei tarpžinybinių projektų vykdymo, atitinkamoms organizacijoms bei žinyboms pritarus sudaryti darbo grupes bei komisijas, jas oficialiai įforminant nustatyta tvarka;

  6.3. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

  6.4 kelti skyriaus valstybės tarnautoju ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kvalifikaciją;

  6.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, ku skiria ir atleidžia žemės ūkio ministras arba jo pavedimu – ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus viceministrui.

  9. Skyriaus v